?ροι χρ?ση? - Πολιτικ? απορρ?του

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Ο επισκ?πτη? / χρ?στη? των υπηρεσι?ν του παρ?ντο? ιστ?τοπου onsports.gr (εφεξ?? ο ?ιστ?τοπο??) κατανοε? και αποδ?χεται ?τι το σ?νολο των σελ?δων/υπηρεσι?ν παρ?χεται ??πω? ε?ναι? και ο ιστ?τοπο? αποποιε?ται οποιασδ?ποτε ευθ?νη? σχετικ?? με την περιορισμ?νη χρονικ? δι?ρκεια, τη διαγραφ?, την κακ? απ?δοση ? την αδυναμ?α ηλεκτρονικ?? αποθ?κευση? οποιωνδ?ποτε δεδομ?νων (data) των χρηστ?ν ?/και οποιουδ?ποτε περιεχομ?νου προσωπικ?ν σελ?δων / υπηρεσι?ν.

Ο επισκ?πτη?/χρ?στη? ?χει την ευθ?νη πρ?σβαση? στι? υπηρεσ?ε? του ιστ?τοπου και η σχετικ? πρ?σβαση μπορε? να απαιτε? την καταβολ? τελ?ν σε τρ?του? φορε?? (π.χ. παροχε?? υπηρεσι?ν internet, χρ?ωση χρ?νου παραμον?? στο internet). Ο επισκ?πτη?/χρ?στη? ?χει την αποκλειστικ? ευθ?νη πληρωμ?? των σχετικ?ν τελ?ν. Επ?ση?, ο επισκ?πτη?/χρ?στη? ε?ναι αποκλειστικ? υπε?θυνο? για τον προσωπικ? εξοπλισμ? του με τα απαρα?τητα τεχνολογικ? μ?σα που του επιτρ?πουν την πρ?σβαση στι? υπηρεσ?ε? του ιστ?τοπου.

Ο ιστ?τοπο? δεσμε?εται να διασφαλ?σει την ιδιωτικ?τητα των επισκεπτ?ν του. Σε αυτο?? του? ?ρου? χρ?ση? - Πολιτικ? Απορρ?του εξηγε?ται ο τρ?πο? διαχε?ριση? των προσωπικ?ν δεδομ?νων των επισκεπτ?ν/χρηστ?ν, σ?μφωνα το ισχ?ον νομικ? πλα?σιο [(ΚΑΝΟΝΙΣΜ?Σ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑ?ΚΟ? ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασ?α των φυσικ?ν προσ?πων ?ναντι τη? επεξεργασ?α? των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα και για την ελε?θερη κυκλοφορ?α των δεδομ?νων αυτ?ν και την κατ?ργηση τη? οδηγ?α? 95/46/ΕΚ (Γενικ?? Κανονισμ?? για την Προστασ?α Δεδομ?νων) και των τυχ?ν εφαρμοστικ?ν ν?μων αυτο?].

Ζητε?ται απ? τον κ?θε επισκ?πτη/χρ?στη να αποδεχθε? τη χρ?ση Cookies σ?μφωνα με του? ?ρου? τη? παρο?σα? Πολιτικ??, την πρ?τη φορ? που θα επισκεφθε? τον ιστ?τοπο. Χρησιμοποι?ντα? τον ιστ?τοπ?, και αποδεχ?μενο? αυτ? την Πολιτικ?, ο επισκ?πτη?/χρ?στη? αποδ?χεται τη χρ?ση απ? μ?ρου? του ιστ?τοπου των Cookies σ?μφωνα με του? ?ρου? τη? παρο?σα? Πολιτικ??.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Επισκ?πτε?/χρ?στε? του ιστ?τοπου που ε?ναι αν?λικοι δεν επιτρ?πεται να ?χουν πρ?σβαση στι? υπηρεσ?ε? του ιστ?τοπου που μπορε? να θεωρο?νται ακατ?λληλε? για ανηλ?κου? και οι οπο?ε? δεν ε?ναι δυνατ? να ελεγχθο?ν απ? τον ιστ?τοπο. Σε κ?θε εν?τητα ? υπηρεσ?α που μπορε? να περι?χει υλικ? ακατ?λληλο / προσβλητικ? / αν?θικο υπ?ρχει προειδοπο?ηση προ? του? επισκ?πτε?/χρ?στε?. Ε?ν παρ?λα αυτ? αν?λικοι χρ?στε? αυτοβο?λω? επισκεφτο?ν σελ?δε? με υλικ? ακατ?λληλο / προσβλητικ? / αν?θικο και το οπο?ο δεν ε?ναι δυνατ? να ελ?γχεται συνεχ??, ο ιστ?τοπο? δε φ?ρει ευθ?νη.

ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ε?ναι αμοιβα?ω? αποδεκτ? και κατανοητ? ?τι ?λε? οι πληροφορ?ε?, τα δεδομ?να, τα κε?μενα, τα γραφικ?, οι φωτογραφ?ε?, οι εικ?νε?, τα μουσικ? αρχε?α, τα β?ντεο, τα μην?ματα και ?λο το περιεχ?μενο, ε?τε αναρτ?ται δημ?σια ε?τε μεταφ?ρεται ιδιωτικ?, παραμ?νει στην αποκλειστικ? ευθ?νη του φυσικο? ? νομικο? προσ?που απ? το οπο?ο το περιεχ?μενο πηγ?ζει. Αυτ? σημα?νει ?τι ο χρ?στη? ε?ναι αποκλειστικ? υπε?θυνο? για ?λο και οποιοδ?ποτε περιεχ?μενο αναρτ?, δημοσιε?ει, αποστ?λλει, μεταφ?ρει ? ?λλω? καθιστ? διαθ?σιμο μ?σω των υπηρεσι?ν του ιστ?τοπου. Ο ιστ?τοπο? δεν ε?ναι δυνατ?, λ?γω του ?γκου του, να ελ?γχει το σ?νολο του περιεχομ?νου που αναρτ?ται απ? του? χρ?στε?/μ?λη του στι? υπηρεσ?ε? του δικτυακο? τ?που, οπ?τε δεν εγγυ?ται την ακρ?βεια, την ακεραι?τητα, τη νομιμ?τητα, ? την ποι?τητα τ?τοιου περιεχομ?νου. Σε καμ?α περ?πτωση δεν μπορε? να θεωρηθε? υπε?θυνο? ο ιστ?τοπο? για οποιοδ?ποτε λ?θο? ? παραλε?ψει? σε οποιοδ?ποτε περιεχ?μενο ? για οποιαδ?ποτε βλ?βη ? ζημ?α που τυχ?ν προκ?ψουν απ? τη χρ?ση οποιουδ?ποτε περιεχομ?νου που αναρτ?ται, αποστ?λλεται, μεταφ?ρεται ? ?λλω? καθ?σταται διαθ?σιμο απ? του? χρ?στε?/μ?λη στι? υπηρεσ?ε? του ιστ?τοπου. Οι χρ?στε?/μ?λη συμφωνο?ν να μην κ?νουν χρ?ση των υπηρεσι?ν του ιστ?τοπου και αποδ?χονται ακ?ραιη και αποκλειστικ? την ευθ?νη του? σχετικ? με τα κ?τωθι για:

 1. Αν?ρτηση, δημοσ?ευση, αποστολ?, μεταφορ? ? χρ?ση ?λλη? μεθ?δου για την εγκατ?σταση περιεχομ?νου που ε?ναι παρ?νομο, επιβλαβ??, απειλητικ?, προσβλητικ?, επιζ?μιο, δυσφημιστικ?, χυδα?ο, β?αιο, υβριστικ?, ρατσιστικ? ? ?λλω? αποδοκιμαστ?ο, παραβι?ζει την προσωπικ?τητα και τα προσωπικ? δεδομ?να ?λλων, οποιαδ?ποτε δικαι?ματα πνευματικ?? ιδιοκτησ?α? οποιουδ?ποτε φορ?α και προκαλε? συναισθ?ματα μ?σου?, ?/και οποιοδ?ποτε ?λλο συνιστ?μενο ποινικ? αδ?κημα και οποιαδ?ποτε ?λλη μορφ? ανεπιθ?μητη? προ?θηση? περιεχομ?νου, καθ?? και περιεχομ?νου που περι?χει ψηφιακο?? ιο?? ? οποιοδ?ποτε ?λλο ηλεκτρονικ? κ?δικα, αρχε?α ? προγρ?μματα σχεδιασμ?να να παρεμβληθο?ν, καταστρ?ψουν ? περιορ?σουν τη λειτουργ?α οποιουδ?ποτε λογισμικο? ? εξοπλισμο? ηλεκτρονικ?ν υπολογιστ?ν ? τηλεπικοινωνιακο? εξοπλισμο?.
 2. Πρ?κληση βλ?βη? σε ανηλ?κου? με οποιοδ?ποτε τρ?πο.
 3. Μ?μηση οποιουδ?ποτε νομικο? ? φυσικο? προσ?που ? ψευδ? δ?λωση για την ταυτ?τητα του χρ?στη/μ?λου? ? παραπλανητικ? δ?λωση αναφορικ? με τη σχ?ση ?/και συνεργασ?α του χρ?στη/μ?λου? με κ?ποιο ?λλο νομικ? ? φυσικ? πρ?σωπο.
 4. Παραχ?ραξη ? ?λλη αλλο?ωση των αναγνωριστικ?ν των χρηστ?ν/μελ?ν, με σκοπ? την παραπλ?νηση ω? προ? την προ?λευση του περιεχομ?νου που μεταδ?δεται μ?σω των υπηρεσι?ν του ιστ?τοπου.
 5. Αν?ρτηση, δημοσ?ευση, αποστολ?, μεταφορ? ? χρ?ση ?λλη? μεθ?δου για την εγκατ?σταση περιεχομ?νου απ? ?τομο που δεν ?χει δικα?ωμα να διαθ?σει το συγκεκριμ?νο περιεχ?μενο β?σει ν?μου ? β?σει εμπιστευτικ?? σχ?ση?.
 6. Παρεμβολ? στι? υπηρεσ?ε? ? δι?σπαση των υπηρεσι?ν ? των servers ? των δικτ?ων που ε?ναι συνδεδεμ?να με τι? υπηρεσ?ε? του ιστ?τοπου, ? παρακο? των προ?ποθ?σεων, διαδικασι?ν και καν?νων χρ?ση? των δικτ?ων αυτ?ν.
 7. Παραβ?αση, με ? χωρ?? πρ?θεση, οποιασδ?ποτε τοπικ??, εθνικ??, ευρωπα?κ??, διεθνο?? νομοθεσ?α? ?/και οποιουδ?ποτε καν?να που ?χει νομοθετικ? ισχ? και αφορ? ?/και καλ?πτει οποιαδ?ποτε υπηρεσ?α του ιστ?τοπου.
 8. Παρεν?χληση με οποιονδ?ποτε τρ?πο τη? ιδιωτικ?? ζω?? και των ατομικ?ν και κοινωνικ?ν δικαιωμ?των ?λλων χρηστ?ν (?πω? η συλλογ? ?/και αποθ?κευση προσωπικ?ν δεδομ?νων ?λλων χρηστ?ν/μελ?ν).

Ο χρ?στη? κατανοε? και αποδ?χεται ?τι ο ιστ?τοπο? δεν κ?νει προκαταρκτικ? ?λεγχο του περιεχομ?νου, αλλ? ?τι ο ιστ?τοπο? και οι αρμ?διοι συνεργ?τε? του διατηρο?ν το δικα?ωμα (και ?χι την υποχρ?ωση) τη? αποκλειστικ?? επιλογ?? ?ρνηση? αν?ρτηση?/δημοσ?ευση? ? μετακ?νηση? ? διαγραφ?? οποιουδ?ποτε περιεχομ?νου διατ?θεται μ?σω των υπηρεσι?ν του. Επ?ση?, ο ιστ?τοπο? και οι αρμ?διοι συνεργ?τε? του διατηρο?ν το δικα?ωμα να διαγρ?φουν χωρ?? ειδοπο?ηση οποιοδ?ποτε περιεχ?μενο παραβι?ζει του? παρ?ντε? ?ρου? χρ?ση?.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Ο ιστ?τοπο? παρ?χει στου? χρ?στε? του υπηρεσ?ε? μελ?ν, κατ?πιν ολοκλ?ρωση? τη? διαδικασ?α? καταχ?ρηση? των στοιχε?ων του?. Μ?λι? ο επισκ?πτη?/χρ?στη? ολοκληρ?σει τη διαδικασ?α εγγραφ?? που ?χει ορισθε?, θα παραλ?βει επιβεβα?ωση εν?? προσωπικο? κωδικο? (password) πρ?σβαση? και του ον?ματο? χρ?ση? (user name) που ο ?διο? θα ?χει ορ?σει με ενημερωτικ? σημε?ωμα απ? τον παρ?ντα ιστ?τοπο. Τα μ?λη παραμ?νουν αποκλειστικ? υπε?θυνα για ?λε? τι? πρ?ξει? που διενεργο?νται υπ? τον προσωπικ? κωδικ? πρ?σβαση?, το ?νομα χρ?ση? και γενικ?τερα το λογαριασμ? του? (user account). Τα μ?λη συμφωνο?ν να ειδοποιο?ν ?μεσα τον ιστ?τοπο για οποιαδ?ποτε μη εξουσιοδοτημ?νη χρ?ση του λογαριασμο? του? και οποιαδ?ποτε γεν?μενη ?/και πιθαν? παραβ?αση ασφ?λεια?. Επ?ση?, τα μ?λη ευθ?νονται αποκλειστικ? για την προσεκτικ? χρ?ση του λογαριασμο? του? και την τυπικ? ?ξοδο του? απ? τον λογαριασμ? του? στο τ?λο? κ?θε χρ?ση? (Log out). Ο ιστ?τοπο? δεν ευθ?νεται για οποιαδ?ποτε βλ?βη ? ζημ?α προκ?ψει απ? την αδυναμ?α των μελ?ν να σεβαστο?ν και να ακολουθ?σουν την παρο?σα ρ?τρα.

ΕΓΓΡΑΦΗ (?που απαιτε?ται)

Εφ?σον ο επισκ?πτη?/χρ?στη? επιθυμε? να εγγραφε? στην/στι? υπηρεσ?ε? του ιστ?τοπου συμφωνε? να : α) παρ?χει αληθε??, ακριβε??, ?γκυρε? και πλ?ρει? πληροφορ?ε? σχετικ? με τα στοιχε?α που του ζητο?νται απ? τον ιστ?τοπο στι? σχετικ?? αιτ?σει? για πρ?σβαση στα περιεχ?μενα/υπηρεσ?ε? του και β) διατηρε? και επιμελ?? ενημερ?νει τα στοιχε?α εγγραφ?? του, ?στε να διατηρο?νται αληθ?, ακριβ?, ?γκυρα, ενημερωμ?να και πλ?ρη. Τα στοιχε?α εγγραφ?? ε?ναι τα απαρα?τητα για την ε?ρυθμη παροχ? των υπηρεσι?ν του ιστ?τοπου προ? του? χρ?στε? και την συντ?ρηση/ αν?κτηση του λογαριασμο? του?.  Με την αποστολ? απ? τον ιστ?τοπο των κωδικ?ν πρ?σβαση?, ολοκληρ?νεται η διαδικασ?α εγγραφ?? και ο χρ?στη?/μ?λο? τεκμα?ρεται πω? αποδ?χεται του? παρ?ντε? ?ρου? χρ?ση? και γνωρ?ζει αυτο??. Ο επισκ?πτη?/χρ?στη? παρακαλε?ται να ενημερ?νει τον ιστ?τοπο στην περ?πτωση που οι προσωπικ?? πληροφορ?ε? που τον αφορο?ν χρ?ζουν δι?ρθωση? ? επικαιροπο?ηση?.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Ο χρ?στη? που κ?νει χρ?ση των υπηρεσι?ν του ιστ?τοπου, για να αναρτ? ?/και δημοσιε?ει πληροφορ?ε?, δεδομ?να, κε?μενα, γραφικ?, φωτογραφ?ε?, εικ?νε?, μουσικ? αρχε?α, β?ντεο, μην?ματα, παρ?χει την ?δεια στον ιστ?τοπο και τα λοιπ? sites που διαχειρ?ζονται απ? κοιν? ?μιλο/Εταιρε?α, για το χρονικ? δι?στημα που το περιεχ?μενο αυτ? αποτελε? μ?ρο? των υπηρεσι?ν του ιστ?τοπου, να χρησιμοποιε? το χ?ρο που ?χει αναρτηθε? το περιεχ?μενο για διαφημιστικο?? λ?γου?. Επ?ση?, ο χρ?στη?/μ?λο? που αναρτ? ?/και δημοσιε?ει πληροφορ?ε?, δεδομ?να, κε?μενα, γραφικ?, φωτογραφ?ε?, εικ?νε?, μουσικ? αρχε?α, β?ντεο, μην?ματα συναινε? στην αν?ρτηση ?/και δημοσ?ευση διαφημ?σεων απ? τον ιστ?τοπο στι? σχετικ?? σελ?δε?/υπηρεσ?ε?. Ο παρ?ν ιστ?τοπο? δε φ?ρει ευθ?νη για την επικοινων?α του χρ?στη/μ?λου? με του? τρ?του? παροχε?? υπηρεσι?ν που διαφημ?ζονται στον ιστ?τοπο και για την οποιαδ?ποτε τυχ?ν εμπορικ? συναλλαγ? που μπορε? να προκ?ψει απ? τη μεταξ? του? σχ?ση.

ΒΛΑΒΗ/ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρ?στη? κατανοε? και αποδ?χεται ?τι διατηρε? την αποκλειστικ? ευθ?νη να αποζημι?σει τον ιστ?τοπο και του? συνεργ?τε? του για οποιαδ?ποτε νομικ? διαμ?χη προκ?ψει μεταξ? αυτο? και τρ?των φορ?ων λ?γω του περιεχομ?νου που αυτ?? διαθ?σει για αν?ρτηση, δημοσ?ευση, ? ?λλη μεταφορ? μ?σω των υπηρεσι?ν του ιστ?τοπου.

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙTΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Ο ιστ?τοπο? διατηρε? το δικα?ωμα να τροποποιε? ?/και να διακ?πτει προσωριν? ? μ?νιμα μ?ρο? ? το σ?νολο των υπηρεσι?ν του με ? χωρ?? προειδοπο?ηση προ? του? χρ?στε?/μ?λη.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Ο χρ?στη? κατανοε? και αποδ?χεται ?τι ο ιστ?τοπο? διατηρε? το αποκλειστικ? δικα?ωμα να διακ?ψει τη χρ?ση του/των κωδικ?ν πρ?σβαση? στι? υπηρεσ?ε? του ?/και να διακ?ψει τη δι?θεση του περιεχομ?νου του στου? χρ?στε?/μ?λη, ιδ?ω? δε, ?ταν πιστε?ει ?τι ?χουν παραβι?σει το γρ?μμα και το πνε?μα των παρ?ντων ?ρων χρ?ση?, καθ?? και τι? ?διε? τι? υπηρεσ?ε?.

COOKIES

Ο ιστ?τοπο? μπορε? να χρησιμοποιε? cookies για την αναγν?ριση του επισκ?πτη / χρ?στη ορισμ?νων υπηρεσι?ν και σελ?δων του. Ο ιστ?τοπο? και οι συνδε?μενε? εφαρμογ?? χρησιμοποιο?ν cookies.

Το cookie ε?ναι ?να αρχε?ο το οπο?ο περι?χει ?ναν κωδικ? αναγν?ριση? (μια ακολουθ?α αριθμ?ν και γραμμ?των)  και το οπο?ο ?χει σταλε? απ? ?ναν διακομιστ? σε ?ναν browser ?που και αποθηκε?εται. Κ?θε φορ? που ο browser ζητ?ει μια σελ?δα απ? το διακομιστ?, αποστ?λλεται π?σω σε αυτ?ν και ο κωδικ?? αναγν?ριση?.

Τα cookies μπορε? να ε?ναι ε?τε μ?νιμα ε?τε να αφορο?ν σε μια μ?νο συνεδρ?α (session). Τα μ?νιμα cookies αποθηκε?ονται απ? τον browser και παραμ?νουν ενεργ? ε?τε μ?χρι την ημερομην?α λ?ξη? του?, ε?τε μ?χρι να τα διαγρ?ψει ο χρ?στη?. Αυτ? τα οπο?α αφορο?ν σε μια μ?νο συνεδρ?α (session), λ?γουν με τη λ?ξη τη? σ?νδεση?, μ?λι? απενεργοποιηθε? (κλε?σει) ο browser.

Σε συνεργασ?α με του? ?μπιστου? συνεργ?τε? μα?, χρησιμοποιο?με τα cookies για του? ακ?λουθου? σκοπο??:

 1. Υποχρεωτικ? Cookies

Χρησιμοποιο?με τα συγκεκριμ?να cookies για να διασφαλ?σουμε β?λτιστη λειτουργικ?τητα του ιστ?τοπου στα παρακ?τω:

 • Αναγν?ριση χρηστ?ν που ?χουν περιηγηθε? τουλ?χιστον ακ?μη μια φορ? στον ιστ?τοπο ? ε?ναι εγγεγραμμ?να μ?λη του ιστ?τοπου και του? επιτρ?πουμε να του? παρουσι?ζεται μια εξατομικευμ?νη εκδοχ? του ιστ?τοπου.
 • Εξ?λειψη τη? αν?γκη? για του? χρ?στε? που ?χουν εισ?λθει μια φορ? στον ιστ?τοπο, να εισ?γουν εκ ν?ου πληροφορ?ε? απαρα?τητε? για την καλ?τερη περι?γησ? του?.
 • Επικοινων?α με τον ιστ?τοπ? μα? με μια σειρ? φορμ?ν επικοινων?α? και ενημ?ρωση?.
 1. Λειτουργικ? Cookies

Χρησιμοποιο?με αυτ? τα cookies για να σταθμ?σουμε τη συμπεριφορ? χρ?ση? των επισκεπτ?ν στον ιστ?τοπ? μα? με απ?τερο σκοπ? τη βελτιστοπο?ησ? τη?. Με τη χρ?ση διαδικτυακ?ν στατιστικ?ν (web analytics) που παρ?χονται απ? τα στατιστικ? τη? Google (Google Analytics) μπορο?με να αναλ?σουμε τι? σελ?δε? που επισκ?φθηκαν οι χρ?στε? καθ?? και ?λλα στατιστικ? (π.χ. χρ?νο? παραμον?? στη σελ?δα, ιστ?τοπο? απ? τον οπο?ο προ?λθαν, αριθμ? σελ?δων αν? επ?σκεψη κλπ.)  και μ?σω αυτ?ν μπορο?με να παρ?χουμε βελτιστοποιημ?νο περιεχ?μενο στον ιστ?τοπο (β?σει των ενδιαφερ?ντων των χρηστ?ν). Χρησιμοποιο?με επ?ση? τα προαναφερθ?ντα στατιστικ? για να καταγρ?ψουμε τι? επιθυμ?ε? των χρηστ?ν και να ορ?σουμε τη στρατηγικ? διαφ?μιση? με β?ση αυτ?.

 1. Cookies ?λλων ιστοσελ?δων και Behaviorally Targeted Advertising Cookies (third party):

Στι? σελ?δε? του ιστ?τοπου βρ?σκονται cookies που δεν ?χουν ?μεση σχ?ση με τον ιστ?τοπο αλλ? αφορο?ν συνεργ?τε?, διαφημιστ?? ? χορηγο??.

?ταν επισκ?πτεστε μια σελ?δα που περι?χει δεδομ?να απ? ?λλα sites ?πω? YouTube ? Facebook, αυτ? τα sites χρησιμοποιο?ν δικ? του? cookies στη συσκευ? σα?/ στον browser με τον οπο?ο επισκ?πτεστε. Ο ιστ?τοπο? δεν ελ?γχει τα εν λ?γω cookies ο?τε ?χει πρ?σβαση σε αυτ? σ?μφωνα με το τρ?πο που λειτουργο?ν τα cookies (πρ?σβαση στα cookies ?χουν μ?νο αυτο? που τα δημιο?ργησαν). Παρακαλο?με ελ?γξτε τη πολιτικ? των εν λ?γω sites για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σχετικ?? με αυτ? τα cookies.

Τα Behaviorally Targeted Advertising Cookies αποθηκε?ουν τι? προτιμ?σει? των χρηστ?ν, σχετικ? με τι? υπηρεσ?ε? στι? οπο?ε? ?χουν περιηγηθε?, με σκοπ? την προβολ? σχετικ?ν διαφημ?σεων σε ιστοσελ?δε? τρ?των, αν?λογε? με τα ενδιαφ?ροντ? του?.

Ε?ν για οποιονδ?ποτε λ?γο δεν επιθυμε?τε να λαμβ?νετε ‘cookies’ θα πρ?πει να τροποποι?σετε τι? ρυθμ?σει? στον browser αναλ?γω? ?στε ε?τε να σα? ειδοποιε? για την χρ?ση cookies ε?τε να μην επιτρ?πει την χρ?ση του?. Θα πρ?πει να λ?βετε υπ? ?ψιν ?τι τυχ?ν ρυθμ?σει? που δεν επιτρ?πουν την χρ?ση ‘cookies’ μπορε? να επηρε?σουν τον τρ?πο ?/ και τη δυνατ?τητα παροχ?? υπηρεσι?ν, ευκολι?ν ? ορισμ?νων λειτουργι?ν απ? τον ιστ?τοπο. Η μη πραγματοπο?ηση αν?λογων ρυθμ?σεων νοε?ται ω? αποδοχ? τη? λ?ψη? και αποθ?κευση? ‘cookies’ απ? τον ιστ?τοπο.

?να cookie με μοναδικ? κωδικ? αναγν?ριση? (ακολουθ?α αριθμ?ν και γραμμ?των) αποθηκε?εται στο σκληρ? δ?σκο του χρ?στη του ιστ?τοπου κατ? την επ?σκεψ? του απ? την AT Internet. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? πατ?στε εδ?: https://www.atinternet.com/en/company/data-protection/data-collection-on-our-customers-sites/.

Mερικ?? σελ?δε? / διαφημ?σει? μπορε? να χρησιμοποιο?ν Adobe Flash Player για την παροχ? περιεχομ?νου β?ντεο ? διαφημ?σεων στου? χρ?στε?. Η Adobe χρησιμοποιε? τα δικ? τη? cookies τα οπο?α δεν ε?ναι διαχειρ?σιμα απ? το browser τη? συσκευ?? σα? αλλ? τα διαχειρ?ζεται ο Flash Player για παρ?ποιου? σκοπο?? ?πω? αποθ?κευση προτιμ?σεων ? αποθ?κευση πληροφοριων σχετικ? με του? χρ?στε?.Τα flash cookies λειτουργο?ν διαφορετικ? ?ναντι των ?λλων cookies καθ?? ?λη η πληροφορ?α αποθηκε?εται σε ?να cookie. Μπορε?τε να ελ?γξετε π?ση πληροφορ?α μπορε? να αποθηκε?εται σε αυτ? τα cookies αλλ? δεν μπορε?τε να ελ?γξετε το ε?δο? τη? πληροφορ?α? που αποθηκε?εται σε αυτ?. Μπορε?τε να ελ?γξετε ποια sites μπορο?ν να αποθηκε?σουν πληροφορ?α μ?σω του website storage settings panel στο site τη? Adobe.

Πω? μπορ? να διαχειριστ? η να σταματ?σω την χρ?ση cookies;

Αρκετο? χρ?στε? βρ?σκουν την ιδ?α τη? χρ?ση? στοιχε?ων παρεμβατικ? στα προσωπικ? του? δεδομ?να, ειδικ? ?ταν η χρ?ση των στοιχε?ων αυτ?ν γ?νεται απ? τρ?του?. Για παρ?δειγμα μπορε? να αντιτ?θεστε στη χρ?ση στοιχε?ων σα? (τα οπο?α ?χουν προ?λθει απ? το ιστορικ? περι?γησ? σα? σε ?ναν ιστ?τοπο) για τη διεν?ργεια κ?ποια? διαφημιστικ?? καμπ?νια?. Αν θ?λετε να αποτρ?ψετε τη χρ?ση cookies κατ? τη περι?γησ? σα? μπορε?τε να το κ?νετε ακολουθ?ντα? τα εξ?? β?ματα, γνωρ?ζοντα? ?τι αυτ? θα επηρε?σει τη λειτουργικ?τητα τη? ιστοσελ?δα?.

Μπορε?τε να διαγρ?ψετε απ? το σκληρ? σα? δ?σκο τα cookies τα οπο?α ?χουν δημιουργηθε?.

Επ?ση?, μπορε?τε να αλλ?ξετε τι? προτιμ?σει?/ρυθμ?σει? στο web browser που χρησιμοποιε?τε. Σε μερικ?? περιπτ?σει? μπορε?τε να αποδ?χεστε cookies απ? συγκεκριμ?να sites και να μπλοκ?ρετε τη δημιουργ?α cookies τρ?των. Σε ?λλε? μπορε?τε να μπλοκ?ρετε cookies απ? συγκεκριμ?νου? διαφημιστ??. Πρ?πει να γνωρ?ζετε πω? η διαγραφ? ? το μπλοκ?ρισμα των cookies ενδ?χεται να μει?σει τη λειτουργικ?τητα του site στο οπο?ο περιηγε?στε. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? σε σχ?ση με τα cookies μπορε?τε να επισκεφτε?τε τη σελ?δα www.allaboutcookies.org ? να π?τε στο μενο? βο?θεια? μ?σα στον browser που χρησιμοποιε?ται. Αν αντιμετωπ?ζεται πρ?βλημα στη διαγραφ? ? το μπλοκ?ρισμα των cookies απ? τον browser που χρησιμοποιε?ται επικοινων?στε με τον π?ροχο του browser.

Στα παρακ?τω links μπορε?τε να βρε?τε πληροφορ?ε? για τον τρ?πο με τον οπο?ο μπορε?τε να αποτρ?ψετε τη χρ?ση ? να διαγρ?ψετε τα cookies απ? τον browser σα?.


Firefox 2.0+ / 3.0+ / 4.0+/8.0+
Internet Explorer (IE) 9.0+
Internet Explorer (IE) 11.0+
Google Chrome
Safari
Opera

Διαγραφ? Cookies Αν?λυση? απ?δοση?:

Αν επιθυμε?τε να διαγρ?ψετε τ?τοιου ε?δου? cookies παρακαλ? εδ? [Google Analytics:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout]

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ

Εκτ?? των ρητ? αναφερ?μενων εξαιρ?σεων (πνευματικ? δικαι?ματα τρ?των, συνεργατ?ν και φορ?ων), ?λο το περιεχ?μενο του ιστ?τοπου, συμπεριλαμβανομ?νων videos, εικ?νων, γραφικ?ν, φωτογραφι?ν, σχεδ?ων, κειμ?νων, των παρεχομ?νων υπηρεσι?ν και γενικ? ?λων των αρχε?ων αυτο? του δικτυακο? τ?που, αποτελο?ν πνευματικ? ιδιοκτησ?α, κατατεθειμ?να σ?ματα, διασχηματισμο?, διακριτικ? γνωρ?σματα και σ?ματα υπηρεσι?ν του site και προστατε?ονται απ? τι? σχετικ?? διατ?ξει? του ελληνικο? δικα?ου, του ευρωπα?κο? δικα?ου και των διεθν?ν συμβ?σεων και συνθηκ?ν. Συνεπ??, καν?να εξ αυτ?ν  δ?ναται να αποτελ?σει εν ?λω ? εν μ?ρει αντικε?μενο π?ληση?, αντιγραφ??, τροποπο?ηση?, αναπαραγωγ??, αναδημοσ?ευση? ? να "φορτωθε?", να μεταδοθε? ? να διανεμηθε? με οποιονδ?ποτε τρ?πο. Τα προ??ντα ? υπηρεσ?ε? που αναφ?ρονται στι? ηλεκτρονικ?? σελ?δε? του παρ?ντο? κ?μβου και φ?ρουν τα σ?ματα των αντ?στοιχων οργανισμ?ν, εταιρει?ν, συνεργατ?ν φορ?ων, εν?σεων ? εκδ?σεων, αποτελο?ν δικ? του? πνευματικ? και βιομηχανικ? ιδιοκτησ?α και συνεπ?? οι φορε?? αυτο? φ?ρουν τη σχετικ? ευθ?νη. Ο χρ?στη? κατανοε? και αποδ?χεται ?τι δεν του παρ?χεται το δικα?ωμα να αναπαρ?γει, αντιγρ?φει, πωλε?, μεταπωλε? ?/και εκμεταλλε?εται εμπορικ? με οποιονδ?ποτε τρ?πο σ?νολο ? μ?ρο? του περιεχομ?νου του ιστ?τοπου. Αν πρ?ξει τοιουτοτρ?πω?, αποδ?χεται πω? ευθ?νεται αποκλειστικ? για αποζημ?ωση των ανωτ?ρω.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δεδομ?νη? τη? φ?ση? και του ?γκου του διαδικτ?ου, υπ? οποιεσδ?ποτε συνθ?κε?, συμπεριλαμβανομ?νη? και τη? περ?πτωση? αμ?λεια?, ο ιστ?τοπο? δεν ευθ?νεται για οποιασδ?ποτε μορφ?? ζημ?α υποστε? ο επισκ?πτη?/χρ?στη? των σελ?δων, υπηρεσι?ν, επιλογ?ν και περιεχομ?νων του στι? οπο?ε? προβα?νει με δικ? του πρωτοβουλ?α. Τα περιεχ?μεν? του παρ?χονται ??πω? ακριβ?? ε?ναι? χωρ?? καμ?α εγγ?ηση εκπεφρασμ?νη ? και συνεπαγ?μενη με οποιοδ?ποτε τρ?πο. Στο μ?γιστο βαθμ? και σ?μφωνα με το ν?μο, ο ιστ?τοπο? αρνε?ται ?λε? τι? εγγυ?σει? εκπεφρασμ?νε? ? και συνεπαγ?μενε?, συμπεριλαμβανομ?νων, ?χι ?μω? περιοριζ?μενων σε αυτ?, αυτ?ν, οι οπο?ε? συνεπ?γονται την εμπορευσιμ?τητα και την καταλληλ?τητα για ?να συγκεκριμ?νο σκοπ?.

Ο ιστ?τοπο? δεν εγγυ?ται ?τι οι σελ?δε?, οι υπηρεσ?ε?, οι επιλογ?? και τα περιεχ?μενα θα παρ?χονται χωρ?? διακοπ?, χωρ?? σφ?λματα και ?τι τα λ?θη θα διορθ?νονται. Επ?ση?, δεν εγγυ?ται ?τι το ?διο ? οποιοδ?ποτε ?λλο συγγενικ? site ? οι εξυπηρετητ?? (servers) μ?σω των οπο?ων αυτ? τ?θενται στη δι?θεσ? των χρηστ?ν/μελ?ν, δεν περι?χουν "ιο??" ? ?λλα επιζ?μια συστατικ?. Ο ιστ?τοπο? δεν εγγυ?ται σε καμ?α περ?πτωση την ορθ?τητα, την πληρ?τητα ? και διαθεσιμ?τητα των περιεχομ?νων, σελ?δων, υπηρεσι?ν, επιλογ?ν ? τα αποτελ?σματ? του?. Το κ?στο? των ενδεχ?μενων διορθ?σεων ? εξυπηρετ?σεων, το αναλαμβ?νει ο επισκ?πτη?/χρ?στη? και σε καμ?α περ?πτωση ο ιστ?τοπο? αυτ?? και η εταιρε?α που τον διαχειρ?ζεται ? τον εκμεταλλε?εται εμπορικ?.

Ο ιστ?τοπο? ε?ναι ?να ειδησεογραφικ?/ψυχαγωγικ? site, με στ?χο του την ?γκυρη και ?γκαιρη ενημ?ρωση των επισκεπτ?ν τη? ιστοσελ?δα?. Οι ειδ?σει? και οι πληροφορ?ε? που αναρτ?νται καθημεριν?, προκ?πτουν απ? ειδησεογραφικ? ρεπορτ?ζ των συντακτ?ν και συνεργατ?ν του.

Ο ιστ?τοπο?, η Διο?κηση και οι συντ?κτε? αυτο?, δε φ?ρουν ευθ?νη για τι? αναρτ?σει? που γ?νονται απ? επ?νυμου? συνεργ?τε? του, η στ?λη των οπο?ων φιλοξενε?ται στο πλα?σιο συνεργασ?α? στον ιστ?τοπο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ?BLOGS?

Ο ιστ?τοπο? φιλοξενε? στην ιστοσελ?δα του ?BLOGS? επων?μων bloggers. Στα εν λ?γω ?BLOGS? η ευθ?νη των αναρτ?σεων, καθ?? και του περιεχομ?νου αυτ?ν αν?κει αποκλειστικ? στου? επ?νυμου? συντ?κτε? του, ρητ?? αποκλει?μενη? κ?θε ευθ?νη? σχετικ? του ιστ?τοπου. Το αυτ? ισχ?ει και για τα σχ?λια που αναρτ?νται απ? του? χρ?στε? σε αυτ?.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Το περιεχ?μενο και οι πληροφορ?ε? που περιλαμβ?νονται στον ιστ?τοπο αποτελο?ν μ?α προσφορ? προ? τον επισκ?πτη/χρ?στη και γενικ? προ? την κοιν?τητα των χρηστ?ν του διαδικτ?ου και δε δ?νανται φυσικ? να εκληφθο?ν ω? ?γκυρε? πληροφορ?ε? ?/και συμβουλ?? ο?τε υποκρ?πτουν οποιαδ?ποτε προτροπ? για την επιχε?ρηση ? μη συγκεκριμ?νων πρ?ξεων. Ο ιστ?τοπο? αναλαμβ?νει τη συλλογ?, επεξεργασ?α και διανομ? του περιεχομ?νου του, χωρ?? ?μω? σε καμι? περ?πτωση να εγγυ?ται την αρτι?τητα, την πληρ?τητα, την επ?ρκεια και γενικ? την καταλληλ?τητα αυτο? και την απουσ?α ενδεχομ?νων λαθ?ν, πολ? δε περισσ?τερο λ?γω του ιδιαιτ?ρω? μεγ?λου ?γκου του, καθ?? και τη? συμμετοχ?? και τρ?των φορ?ων (φυσικ?ν ? νομικ?ν προσ?πων) κατ? την πρωτογεν? παραγωγ? και συλλογ? του. Συνεπ??, οι επισκ?πτε? / χρ?στε? του ιστ?τοπου, χρησιμοποι?ντα? τι? υπηρεσ?ε? του με δικ? του? πρωτοβουλ?α, αναλαμβ?νουν και τη σχετικ? ευθ?νη διαστα?ρωση? των παρεχομ?νων πληροφορι?ν.

Κ?ποιε? απ? τι? πληροφορ?ε? του ιστ?τοπου παρ?χονται απ? τρ?τα πρ?σωπα. Ο ιστ?τοπο? δεν ε?ναι σε θ?ση να επαληθε?σει τι? πληροφορ?ε? αυτ?? και δεν εγγυ?ται για την ακρ?βεια του?.

'ΔΕΣΜΟΙ' (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES)

Ο ιστ?τοπο? ? οι συνδε?μενε? εφαρμογ?? διαθ?τουν υπερσυνδ?σμου? προ?, και λεπτομ?ρειε? που αφορο?ν, ιστ?τοπου? τρ?των ? σχετιζ?μενε? εφαρμογ??. Ο ιστ?τοπο? δεν ελ?γχει και δεν φ?ρει καμ?α ευθ?νη για τη διαθεσιμ?τητα, το περιεχ?μενο, την πολιτικ? προστασ?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων και απορρ?του, την ποι?τητα και την πληρ?τητα των υπηρεσι?ν ?λλων web sites και σελ?δων στα οπο?α παραπ?μπει μ?σω "δεσμ?ν", hyperlinks ? διαφημιστικ?ν banners. Ο ιστ?τοπο? δεν πρ?πει να θεωρηθε? ?τι ενστερν?ζεται ? αποδ?χεται το περιεχ?μενο ? τι? υπηρεσ?ε? των web sites και των σελ?δων στα οπο?α παραπ?μπει ? ?τι συνδ?εται με αυτ? κατ? οποιονδ?ποτε ?λλο τρ?πο.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ (E-COMMERCE)

Ο ιστ?τοπο? μπορε? να παρ?χει στου? επισκ?πτε?/χρ?στε? του τη δυνατ?τητα αγορ?? υπηρεσι?ν ?/και προ??ντων μ?σω εφαρμογ?ν ηλεκτρονικο? εμπορ?ου, σ?μφωνα με του? ειδικ?τερου? ?ρου? που αυτ? τ?σσει και μεριμν?ντα? για την προστασ?α των προσωπικ?ν στοιχε?ων που υποβ?λλουν για τη χρ?ση των υπηρεσι?ν αυτ?ν. Ο ιστ?τοπο? δεν ευθ?νεται για την ποι?τητα των αγαθ?ν που αποκτ?νται μ?σω εφαρμογ?ν ηλεκτρονικο? εμπορ?ου και η συναλλαγ? δεσμε?ει αποκλειστικ? τον επισκ?πτη/χρ?στη και την εταιρε?α παροχ?? αγαθ?ν ? υπηρεσι?ν. Συνεπ?? σε καμ?α περ?πτωση μπορε? να εμπλακε? ο ιστ?τοπο? σε σχετικ? δικαστικ? διαφορ? που προκ?πτει απ? τη συναλλαγ? αυτ?. Ο χρ?στη?, ω? συνετ?? καταναλωτ??, οφε?λει να ελ?γχει τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? που του παρ?χονται σε κ?θε περ?πτωση με αποκλειστικ? δικ? του? ευθ?νη και ουχ? του παρ?ντο? ιστ?τοπου.


Στι? περιπτ?σει? που οι εφαρμογ?? ηλεκτρονικο? εμπορ?ου πραγματοποιο?νται μεταξ? των χρηστ?ν/μελ?ν και του ιστ?τοπου, ο ιστ?τοπο? ε?ναι υποχρεωμ?νο? να συμμορφ?νεται προ? την απ?φαση Ζ1-496/2000 για τι? πωλ?σει? απ? απ?σταση και τι? διατ?ξει? του Ν?μου 2251/1994 για την Προστασ?α των Καταναλωτ?ν. ?τσι, ο ιστ?τοπο? υποχρεο?ται να ενημερ?νει του? υποψ?φιου? πελ?τε? του σχετικ? με α) τα ουσι?δη χαρακτηριστικ? του αγαθο? ?/και των υπηρεσι?ν που προσφ?ρει, β) την τιμ?, γ) την ποσ?τητα και τι? δαπ?νε? μεταφορ??, δ) το φ?ρο προστιθ?μενη? αξ?α? εφ?σον δεν περιλαμβ?νεται στην τιμ?, ε) τον τρ?πο πληρωμ??, στ) τον τρ?πο παρ?δοση? και εκτ?λεση?, ζ) τη δι?ρκεια ισχ?ο? τη? προσφορ?? ? τη? τιμ?? και η) το δικα?ωμα υπαναχ?ρηση?.

Ο ιστ?τοπο? μπορε? κατ?πιν συγκατ?θεσ?? σα? να αξιοποιε? - επεξεργ?ζεται τα στοιχε?α που συλλ?γονται κατ? τι? συναλλαγ?? των χρηστ?ν, προκειμ?νου να καταγρ?φει τα αγοραστικ? ενδιαφ?ροντα του συναλλασσ?μενου και να προβα?νει σε ν?ε? προσφορ??. Ο χρ?στη?/ μ?λο? των υπηρεσι?ν αυτ?ν μπορε? να ζητ?σει να μη γ?νονται τ?τοιου ε?δου? προσφορ?? ανακαλ?ντα? οποιαδ?ποτε στιγμ? τη συγκατ?θεσ? του.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

Οι αγορ?? μ?σω του ιστ?τοπου διεκπεραι?νονται απ? τρ?το π?ροχο, τραπεζικ? ?δρυμα ? νομ?μω? αδειοδοτημ?νο απ? την Τρ?πεζα τη? Ελλ?δο? π?ροχο υπηρεσι?ν πληρωμ?? . Η διαδικασ?α πληρωμ?? γ?νεται με β?ση του? ?ρου? του παρ?χου των σχετικ?ν υπηρεσι?ν, στην ιστοσελ?δα του οπο?ου γ?νεται ασφαλ?? παραπομπ? (redirect). Η πιστωτικ? κ?ρτα που ο επισκ?πτη? / χρ?στη? θα χρησιμοποι?σει για την εξ?φληση υπηρεσι?ν / συνδρομ?ν του ιστ?τοπου, χρε?νεται μ?νο για μ?α φορ? και μ?νο για τη συγκεκριμ?νη συναλλαγ?, εκτ?? κι αν ο επισκ?πτη? / χρ?στη? ?χει επιλ?ξει την αυτ?ματη χρ?ωση τη? πιστωτικ?? του κ?ρτα? κ?θε φορ? που ανανε?νεται η συνδρομ? του ? η υπηρεσ?α στην οπο?α συμμετ?χει. Ο ιστ?τοπο? δεν ευθ?νεται για του? ?ρου? διεκπερα?ωση? αυτ?ν των συναλλαγ?ν ? του? ?ρου? χρ?ση? προσωπικ?ν δεδομ?νων που υιοθετο?ν οι ανωτ?ρω π?ροχοι με του? οπο?ου? συνεργ?ζεται για την ολοκλ?ρωση των εμπορικ?ν συναλλαγ?ν.


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ


Ο χρ?στη? κατανοε? και αποδ?χεται ?τι ο ιστ?τοπο? μπορε? να υιοθετ?σει ν?ου? ?ρου? χρ?ση? των υπηρεσι?ν του, συμπεριλαμβανομ?νων των χρονικ?ν ορ?ων που θα διατηρο?νται στι? υπηρεσ?ε? του ιστ?τοπου, τα ηλεκτρονικ? μην?ματα (e-mails), τα μην?ματα (fora), οι σελ?δε? χρηστ?ν, ?/και οποιοδ?ποτε ?λλο περιεχ?μενο που αναρτ? ?/και δημοσιε?ει ο χρ?στη?/μ?λο?. Οι χρ?στε?/μ?λη κατανοο?ν και αποδ?χονται ?τι ο ιστ?τοπο? διατηρε? το δικα?ωμα να απενεργοποιε? λογαριασμο?? ηλεκτρονικ?? αλληλογραφ?α? αν? π?σα στιγμ? και αζημ?ω?. Στην περ?πτωση αυτ?, θα ειδοποιηθε?τε προκειμ?νου να λ?βετε τα αποθηκευμ?να δεδομ?να σα? εντ?? συγκεκριμ?νη? προθεσμ?α?. Η ειδοπο?ηση αυτ? θα γ?νει τ?σο με την αποστολ? ηλεκτρονικο? μην?ματο? ?σο και με αν?ρτηση στην ιστοσελ?δα. Σε περ?πτωση που δεν ασκ?σετε το δικα?ωμα σα? αυτ? τα δεδομ?να αυτ? θα διαγραφο?ν ασφαλ?? και μ?νιμα.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιστ?τοπο? συλλ?γει προσωπικ? δεδομ?να α) ?ταν ο επισκ?πτη? / χρ?στη? εγγρ?φεται στι? υπηρεσ?ε? του β) ?ταν χρησιμοποιε? τα προ??ντα ? / και τι? υπηρεσ?ε? του γ) ?ταν επισκ?πτεται τι? σελ?δε? του ?/και εισ?ρχεται στα προωθητικ? / διαφημιστικ? προγρ?μματ? του και δ) ?ταν συμμετ?χει στου? διαγωνισμο??. Τα προσωπικ? στοιχε?α που συλλ?γονται υποχρεωτικ? για τη χρ?ση των ω? ?νω υπηρεσι?ν ε?ναι τα εξ??: ?νομα  - Επ?νυμο –-Ε-Mail-Τηλ?φωνο -Διε?θυνση -Τ.Κ. –Π?λη- Χ?ρα- Επ?γγελμα- Ηλικ?α.

Ε?ναι δυνατ?ν να συλλ?γονται, να αποθηκε?ονται και να χρησιμοποιο?νται τα παρακ?τω ε?δη προσωπικ?ν δεδομ?νων:

(α) πληροφορ?ε? σχετικ?? με τον υπολογιστ? του καθ?? και με τι? επισκ?ψει? του, και τη δραστηρι?τητ? του, σε αυτ?ν τον ιστ?τοπο ? σε συνδε?μενε? εφαρμογ?? (συμπεριλαμβανομ?νων [τη? δικ?? του διε?θυνση? IP, τη? γεωγραφικ?? του θ?ση?, του ε?δου? και τη? ?κδοση? του πλοηγο? του, του λειτουργικο? του συστ?ματο?, τη? πηγ?? παραπομπ?? του, τη? δι?ρκεια? τη? επ?σκεψ?? του, των σελ?δων που αν?γνωσε και των διαδρ?μων πλο?γηση? στον ιστ?τοπ? ? σε συνδε?μενε? εφαρμογ??].

(β) πληροφορ?ε? που χορηγε?σαι κατ? την εγγραφ? του στον ιστ?τοπο ? σε συνδε?μενε? εφαρμογ?? (συμπεριλαμβανομ?νη? τη? δικ?? του διε?θυνση? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου).

(γ) τι? πληροφορ?ε? που χορηγε? κατ? την συμπλ?ρωση του προφ?λ του στον ιστ?τοπ? ? σε συνδε?μενε? εφαρμογ?? (συμπεριλαμβανομ?νων: του ον?ματ?? του, των φωτογραφι?ν του προφ?λ του?, του γ?νου? του?, τη? ημερομην?α? γ?ννησ?? του, τη? οικογενειακ?? του κατ?σταση?, των ενδιαφερ?ντων και ασχολι?ν του, των λεπτομερει?ν εκπα?δευση? και επαγγελματικ?? του? πορε?α?).

(δ) τι? πληροφορ?ε? που παρ?χουν στον ιστ?τοπο με σκοπ? την εγγραφ? του? ω? συνδρομητ? στι? ενημερ?σει? και στα ενημερωτικ? δελτ?α  του ιστ?τοπου μ?σω ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου (συμπεριλαμβανομ?νων του ον?ματ?? του? και τη? διε?θυνση? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου του?).

(ε) τι? πληροφορ?ε? που παρ?χουν στον ιστ?τοπο χρησιμοποι?ντα? τι? υπηρεσ?ε? που διατ?θενται στον ιστ?τοπ? ? σε συνδε?μενε? εφαρμογ?? (συμπεριλαμβανομ?νων του χρ?νου, τη? συχν?τητα? και του τρ?που τη? χρ?ση? των υπηρεσι?ν).

(στ) τι? πληροφορ?ε? που σχετ?ζονται με αγορ?? που πραγματοποιο?ν σε προ??ντα / υπηρεσ?ε? / προ??ντα ?/και υπηρεσ?ε? του ιστ?τοπου ? ?λλε? συναλλαγ?? που πραγματοποιο?ν μ?σω του ιστ?τοπου ? μ?σω συνδε?μενων εφαρμογ?ν (συμπεριλαμβανομ?νων του ον?ματ?? του?, τη? διε?θυνσ?? του?, του αριθμο? τηλεφ?νου του?, τη? διε?θυνση? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου του? και των στοιχε?ων τη? πιστωτικ?? του? κ?ρτα?).

(ζ) τι? πληροφορ?ε? που δημοσιε?ουν/αναρτο?ν στον ιστ?τοπ? ? σε συνδε?μενε? εφαρμογ?? με σκοπ? την δημοσ?ευσ? του? στο διαδ?κτυο (συμπεριλαμβανομ?νων του ον?ματο? χρ?στη που ?χουν ορ?σει, των φωτογραφι?ν του προφ?λ του? και του περιεχομ?νου των αναρτ?σε?ν του?).

(η) τι? πληροφορ?ε? που εμπερι?χονται σε, ? συνδ?ονται με, οποιαδ?ποτε επικοινων?α που προωθο?ν στον ιστ?τοπο, ? την οπο?α προωθο?ν μ?σω του ιστ?τοπο? ? μ?σω συνδε?μενων εφαρμογ?ν (συμπεριλαμβανομ?νου του περιεχομ?νου τη? επικοινων?α? και των μεταδεδομ?νων που συνδ?ονται με αυτ? την επικοινων?α).

(θ) κ?θε ?λλη προσωπικ? πληροφορ?α που επιλ?γουν να αποστε?λουν στον ιστ?τοπο, και

(ι) παροχ? λεπτομερει?ν σχετιζ?μενων με ?λλε? πληροφορ?ε? που ?χουν συλλεγε?.

Προτο? αποκαλ?ψει προσωπικ? δεδομ?να τρ?του προσ?που στον ιστ?τοπο ο χρ?στη?, πρ?πει προηγουμ?νω? να ?χει λ?βει τη συνα?νεση του προσ?που αυτο? τ?σο για την αποκ?λυψη ?σο και για την επεξεργασ?α των προσωπικ?ν του δεδομ?νων, σ?μφωνα με την παρο?σα Πολιτικ?.

Προσωπικ? δεδομ?να που χορηγο?νται μ?σω του ιστ?τοπου, ? συνδε?μενων εφαρμογ?ν, θα χρησιμοποιηθο?ν για του? σκοπο?? που αναφ?ρονται στην παρο?σα Πολιτικ? ? στι? σχετικ?? σελ?δε? του ιστ?τοπου ? σε σχετιζ?μενε? εφαρμογ??.

Ο ιστ?τοπο? δ?ναται να χρησιμοποι?σει τα προσωπικ? δεδομ?να του χρ?στη για :

(α) τη διαχε?ριση του ιστ?τοπου και των συνδε?μενων εφαρμογ?ν και δραστηριοτ?των

(β) να εξατομικευτε? για το χρ?στη ο ιστ?τοπο?  και οι συνδε?μενε? εφαρμογ??

(γ) να ενεργοποιηθε? για το χρ?στη η δυνατ?τητα χρ?ση? των παρεχ?μενων υπηρεσι?ν μ?σω του ιστ?τοπου ? συνδε?μενων εφαρμογ?ν

(δ) να  αποσταλο?ν προ??ντα που ?χουν αγοραστε? μ?σω του ιστ?τοπου ? συνδε?μενων εφαρμογ?ν στο χρ?στη

(ε) να προωθηθο?ν λογαριασμο?, τιμολ?για και υπομν?σει? πληρωμ?? καθ?? και για να εισπραχθο?ν απ? τον ιστ?τοπο πληρωμ?? απ? το χρ?στη

(στ) να αποστ?λλονται στο χρ?στη εμπορικ??, μη προωθητικ??, ενημερ?σει?

(ζ) να αποστ?λλονται στο χρ?στη ειδοποι?σει? τι? οπο?ε? ?χει ειδικ? ζητ?σει να λαμβ?νει

(η) να αποστ?λλονται στο χρ?στη ενημερωτικ? δελτ?α μ?σω ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου, εφ’ ?σον το ?χει επιλ?ξει (μπορε? οποιαδ?ποτε στιγμ? να  ενημερ?σει τον ιστ?τοπο πω? δεν επιθυμε? να ε?ναι πλ?ον συνδρομητ?? στο ενημερωτικ? δελτ?ο)

(θ) να ενημερ?νει ο ιστ?τοπο? για προωθητικ?? εν?ργειε? σχετιζ?μενε? με τη δραστηρι?τητ? του (? για τι? δραστηρι?τητε? προσεκτικ? επιλεγμ?νων τρ?των επιχειρ?σεων) που  μπορε? να ενδιαφ?ρουν το χρ?στη, μ?σω ταχυδρομε?ου ?, ε?ν ?χει συναιν?σει σε αυτ?, μ?σω ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ? συναφο?? τεχνολογ?α? (μπορε? οποιαδ?ποτε στιγμ? να ενημερ?νει τον ιστ?τοπο  πω? δεν επιθυμε? να λαμβ?νει ενημερ?σει? για προωθητικ?? εν?ργειε?)

(ι) να παρ?χει ο ιστ?τοπο? σε τρ?τα μ?ρη στατιστικ?? πληροφορ?ε? που αφορο?ν στου? χρ?στε? (χωρ?? ?μω? οι αποδ?κτε? των στοιχε?ων αυτ?ν να δ?νανται να προσωποποι?σουν καν?ναν χρ?στη μ?σω αυτ?ν)

(κ) να διαχειρ?ζεται ο ιστ?τοπο? ερωτ?ματα και παρ?πονα που προ?ρχονται απ?, ? αναφ?ρονται στου?, χρ?στε?  του ιστ?τοπου ? συνδε?μενε? εφαρμογ??

(λ) να διατηρε?ται ο ιστ?τοπο? καθ?? και οι συνδε?μενε? εφαρμογ?? ασφαλε?? και να αποφε?γονται απ?τε?

(μ) να επαληθε?εται η συμμ?ρφωση με του? ?ρου? και προ?ποθ?σει? που δι?πουν τη χρ?ση του ιστ?τοπου ? συνδε?μενων εφαρμογ?ν (συμπεριλαμβανομ?νου του ελ?γχου προσωπικ?ν μηνυμ?των που αποστ?λλονται μ?σω του ιστ?τοπου ? τη? υπηρεσ?α? προσωπικ?ν μηνυμ?των συνδε?μενων εφαρμογ?ν).

Ε?ν υποβ?λλει ο χρ?στη? προσωπικ? στοιχε?α για δημοσ?ευση στον ιστ?τοπ? ? σε συνδε?μενε? εφαρμογ??, θα δημοσιε?ονται και θα γ?νεται χρ?ση των πληροφορι?ν αυτ?ν σ?μφωνα με την ?δεια που παρ?χει ο χρ?στη?.

Οι Ρυθμ?σει? Απορρ?του μπορο?ν να χρησιμοποιηθο?ν για να περιορ?σουν τη δημοσ?ευση των στοιχε?ων του χρ?στη στον ιστ?τοπ? ? σε συνδε?μενε? εφαρμογ??, και μπορο?ν να προσαρμοστο?ν χρησιμοποι?ντα? τι? ρυθμ?σει? απορρ?του στον ιστ?τοπ? ? σε συνδε?μενε? εφαρμογ??.

Χωρ?? την προηγο?μενη ρητ? συγκατ?θεσ? του χρ?στη ο ιστ?τοπο? δεν θα διαθ?σει τα προσωπικ? του στοιχε?α σε καν?να τρ?το μ?ρο? για σκοπο?? απευθε?α? εμπορικ?? προ?θηση? του ιδ?ου ? οποιουδ?ποτε ?λλου τρ?του μ?ρου?.

Ο ιστ?τοπο? θα κοινοποιε? στον π?ροχο υπηρεσι?ν πληρωμ?ν μ?νο τα στοιχε?α τα οπο?α ε?ναι απαρα?τητα για τη διεκπερα?ωση των πληρωμ?ν που πραγματοποιε? ο χρ?στη?  μ?σω του ιστ?τοπου ? συνδε?μενων εφαρμογ?ν, για την επιστροφ? χρημ?των και τη διαχε?ριση παραπ?νων και ερωτ?σεων σχετιζ?μενων με αυτ?? τι? πληρωμ?? και επιστροφ??.

Αποστολ? Νewsletter. Με την εγγραφ? σα? στο newsletter, αποδ?χεστε να λαμβ?νετε αποκλειστικ? ενημ?ρωση για τα πιο σημαντικ? ν?α, δ?ρα και διαγωνισμο?? των websites που εκμεταλλε?εται εμπορικ? η DPG DIGITAL MEDIA.


ΔΙΟΡΘΩΣΗ ?/ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιστ?τοπο? δ?νει το δικα?ωμα στου? χρ?στε? να διαγρ?ψουν τα προσωπικ? του? δεδομ?να, να διορθ?σουν ?/και ενημερ?σουν τα προσωπικ? του? δεδομ?να ?/και να αδρανοποι?σουν την εγγραφ? του?, αν? π?σα χρονικ? στιγμ?, στ?λνοντα? σχετικ? ηλεκτρονικ? μ?νυμα στον ιστ?τοπο.


ΔΙΟΧΕΥΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο ιστ?τοπο? δεσμε?εται να μην προβε? σε π?ληση, ενοικ?αση ? καθοιονδ?ποτε τρ?πο δημοσ?ευση ?/και κοινοπο?ηση των προσωπικ?ν δεδομ?νων των επισκεπτ?ν / χρηστ?ν / μελ?ν του ιστ?τοπου σε καν?να τρ?το φορ?α.

Ο ιστ?τοπο? μπορε? να διοχετε?σει προσωπικ? δεδομ?να των επισκεπτ?ν / χρηστ?ν / μελ?ν του σε τρ?τα νομικ? ?/και φυσικ? πρ?σωπα μ?νο ε?ν :

 • ?χει την προηγο?μενη ρητ? συγκατ?θεση των επισκεπτ?ν / χρηστ?ν για τη διοχ?τευση προσωπικ?ν δεδομ?νων
 • Η διοχ?τευση των προσωπικ?ν δεδομ?νων προ? νομικ? ?/και φυσικ? πρ?σωπα που συνεργ?ζονται με τον ιστ?τοπο καθ?σταται αναγκα?α για την υλοπο?ηση των επιθυμι?ν ?/και παραγγελι?ν των χρηστ?ν. Τα νομικ? και φυσικ? πρ?σωπα που συνεργ?ζονται με τον ιστ?τοπο ?χουν το δικα?ωμα να επεξεργ?ζονται τα προσωπικ? δεδομ?να που οι χρ?στε?/μ?λη του ιστ?τοπου καταθ?τουν σε αυτ? μ?νο στο βαθμ? που ε?ναι απ?λυτα αναγκα?ο? για την παροχ? υποστ?ριξη? προ? τον ιστ?τοπο.
 • Επιτ?σσεται λ?γω συμμ?ρφωση? με τι? σχετικ?? διατ?ξει? του ν?μου και προ? τι? αρμ?διε? και μ?νο αρχ??.

Ο ιστ?τοπο? δ?ναται να αποκαλ?ψει τι? προσωπικ?? πληροφορ?ε? των χρηστ?ν σε οποιονδ?ποτε υπ?λληλο, διοικητικ? στ?λεχο?, ασφαλιστ?, επαγγελματικ? σ?μβουλο, πρ?κτορα, προμηθευτ? ? υπεργολ?βο, στο βαθμ? που ε?ναι ευλ?γω? απαρα?τητο για του? σκοπο?? που ορ?ζονται στην παρο?σα Πολιτικ?.

Ο ιστ?τοπο? δ?ναται να αποκαλ?ψει τι? προσωπικ?? πληροφορ?ε? των χρηστ?ν σε οποιοδ?ποτε μ?λο? του Ομ?λου των εταιρει?ν που αν?κει (δηλαδ? των θυγατρικ?ν, τη? μητρικ?? εταιρε?α? και ?λων των θυγατρικ?ν τη?) στο βαθμ? που ε?ναι ευλ?γω? απαρα?τητο για του? σκοπο?? που ορ?ζονται στην παρο?σα Πολιτικ?.

Ο ιστ?τοπο? δ?ναται να αποκαλ?ψει τι? προσωπικ?? πληροφορ?ε? των χρηστ?ν :

(α) στο βαθμ? που ε?ναι υποχρεωμ?νο? απ? το ν?μο

(β) σε σ?νδεση με υφιστ?μενη ? ενδεχ?μενη νομικ? διαδικασ?α

(γ) για να εδραι?σει, ασκ?σει ? προστατε?σει τα νομικ? του δικαι?ματα (συμπεριλαμβανομ?νη? τη? παροχ?? πληροφορι?ν σε τρ?του? για την αποφυγ? απ?τη? και τον περιορισμ? πιστωτικο? κινδ?νου)

(δ) στον αγοραστ? (? ενδεχ?μενο αγοραστ?) οποιασδ?ποτε δραστηρι?τητα? ? περιουσιακο? στοιχε?ου σκοπε?σει (? εξετ?σει) να πουλ?σει

(ε) σε οποιοδ?ποτε πρ?σωπο που ε?λογα πιστε?ει ?τι μπορε? να προσφ?γει στο δικαστ?ριο ? σε ?λλη αρμ?δια αρχ? για την αποκ?λυψη των προσωπικ?ν πληροφορι?ν, ?ταν κατ? την ε?λογη κρ?ση των αρμοδ?ων του ιστ?τοπου αυτ? το δικαστ?ριο ? αρμ?δια αρχ? θα ?ταν ε?λογα πιθαν? να διατ?ξει την αποκ?λυψη αυτ?ν των προσωπικ?ν πληροφορι?ν.

Εκτ?? απ? τι? περιπτ?σει? που προβλ?πονται στην παρο?σα Πολιτικ?, ο ιστ?τοπο? δεν θα διαθ?σει τα προσωπικ? στοιχε?α των χρηστ?ν σε τρ?τα μ?ρη.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι πληροφορ?ε? που συλλ?γει ο ιστ?τοπο? μπορο?ν να αποθηκευτο?ν, να υποστο?ν επεξεργασ?α σε, και να μεταφερθο?ν σε, οποιαδ?ποτε απ? τι? χ?ρε? που δραστηριοποιε?ται με σκοπ? να διευκολυνθε? η χρ?ση των πληροφορι?ν αυτ?ν σ?μφωνα με την παρο?σα Πολιτικ?.

Πληροφορ?ε? που συλλ?γει ο ιστ?τοπο? δ?νανται να μεταφερθο?ν και στι? παρακ?τω χ?ρε?, οι οπο?ε? δεν εφαρμ?ζουν ν?μου? προστασ?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων αν?λογου? με αυτο?? που υφ?στανται στην Ευρωπα?κ? Οικονομικ? Ζ?νη: Ηνωμ?νε? Πολιτε?ε? τη? Αμερικ??, Ρωσ?α, Ιαπων?α, Κ?να και Ινδ?α.

Προσωπικ?? πληροφορ?ε? που δημοσιε?ουν στον ιστ?τοπ? οι χρ?στε? ? σε συνδε?μενε? εφαρμογ?? ? τι? οπο?ε? υποβ?λλουν για δημοσ?ευση στον ιστ?τοπ? ? σε συνδε?μενε? εφαρμογ??, μπορε? να καταστο?ν διαθ?σιμε?, μ?σω του διαδικτ?ου, αν? τον κ?σμο. Δεν μπορε? ο ιστ?τοπο? να αποτρ?ψει τη χρ?ση, ? την αθ?μιτη χρ?ση, των πληροφορι?ν αυτ?ν απ? ?λλα πρ?σωπα. Σε κ?θε περ?πτωση, η διαβ?βαση προ? τρ?τε? χ?ρε? θα γ?νει σ?μφωνα με τι? προ?ποθ?σει? του Κανονισμο? (ΕΕ) 2016/679 και του τυχ?ν εκτελεστικο? Ελληνικο? ν?μου και μ?νο σε πλ?ρη συμμ?ρφωση με ?, τι ο ν?μο? ορ?ζει. Ρητ?? αποδ?χεται ο χρ?στη? τη μεταφορ? προσωπικ?ν πληροφορι?ν ?πω? αυτ? περιγρ?φεται στην παρο?σα Εν?τητα.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρο?σα Εν?τητα καθορ?ζει τι? πολιτικ?? και τη διαδικασ?α διατ?ρηση? προσωπικ?ν δεδομ?νων, που ?χουν σχεδιαστε? με σκοπ? να εξασφαλ?σουν πω? συμμορφ?νεται ο ιστ?τοπο?  με τι? νομικ?? του υποχρε?σει? αναφορικ? με τη διατ?ρηση και τη διαγραφ? προσωπικ?ν πληροφορι?ν.

Οι προσωπικ?? πληροφορ?ε? που επεξεργ?ζεται ο ιστ?τοπο? για οποιονδ?ποτε λ?γο ? για οποιουσδ?ποτε λ?γου? δε θα διατηρηθο?ν για περισσ?τερο χρ?νο απ? αυτ?ν ο οπο?ο? απαιτε?ται για αυτ?ν τον σκοπ? ? αυτο?? του? σκοπο??. Ο ιστ?τοπο? τηρε? τι? προσωπικ?? σα? πληροφορ?ε? για ?ξι μ?νε? μετ? την διαγραφ? σα? απ? αυτ?ν.

Κατ? παρ?κκλιση απ? τι? διατ?ξει? τη? παρο?σα? Εν?τητα?, ο ιστ?τοπο? θα διατηρε? ?γγραφα (συμπεριλαμβανομ?νων ηλεκτρονικ?ν εγγρ?φων) που περιλαμβ?νουν προσωπικ? δεδομ?να:

(α) στο βαθμ? που αυτ? απαιτε?ται απ? το ν?μο

(β) Ε?ν κρ?νουν οι αρμ?διοι του  ιστ?τοπου  πω? τα ?γγραφα αυτ? ε?ναι σχετικ? με οποιαδ?ποτε υφιστ?μενη ? ενδεχ?μενε? νομικ??/δικαστικ?? διαδικασ?ε?

(γ) Για να εδραι?σει, ασκ?σει ? προστατε?σει τα ν?μιμ? του δικαι?ματα (συμπεριλαμβανομ?νων πληροφορι?ν προ? τρ?του? με σκοπ? την πρ?ληψη απ?τη? και τον περιορισμ? πιστωτικο? κινδ?νου)

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ο ιστ?τοπο? θα λ?βει κ?θε οργανωτικ? και τεχνολογικ? προφ?λαξη για να εμποδ?σει την απ?λεια, την αθ?μιτη χρ?ση ? την αλλο?ωση των προσωπικ?ν πληροφορι?ν των χρηστ?ν.

Ο ιστ?τοπο? θα αποθηκε?ει το σ?νολο των προσωπικ?ν στοιχε?ων που παρ?χονται απ? του? χρ?στε? σε ασφαλε?? διακομιστ?? (προστατευ?μενου? απ? κωδικο?? και τε?χη προστασ?α? [firewall]).

?λε? οι ηλεκτρονικ?? οικονομικ?? συναλλαγ?? που θα εκτελο?νται μ?σω του ιστ?τοπου ? συνδε?μενων εφαρμογ?ν θα προστατε?ονται απ? τεχνολογ?α κρυπτογρ?φηση?.

Ο χρ?στη? αναγνωρ?ζει ?τι η αποστολ? πληροφορι?ν μ?σω του διαδικτ?ου παρουσι?ζει ?μφυτα προβλ?ματα ασφ?λεια? και κατ? συν?πεια δεν δ?ναται ο ιστ?τοπο? να εγγυηθε? την ασφ?λεια των δεδομ?νων που διακινο?νται μ?σω αυτο?.

Ο χρ?στη? ε?ναι υπε?θυνο? να τηρε? απ?ρρητο τον κωδικ? πρ?σβαση? που χρησιμοποιε? για την ε?σοδ? του στον ιστ?τοπο ? σε συνδε?μενε? εφαρμογ??. Δεν θα σα? ζητε?ται απ? τον ιστ?τοπο να γνωστοποιηθε? ο κωδικ?? αυτ? (εκτ?? απ? την περ?πτωση που θα συνδεθε? ο χρ?στη?  στον ιστ?τοπ? ? σε συνδε?μενε? εφαρμογ??).

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο χρ?στη? μπορε? να ζητ?σει απ? τον ιστ?τοπο να του παρ?χει οποιεσδ?ποτε προσωπικ?? πληροφορ?ε? κατ?χει και τον αφορο?ν. Η παροχ? αυτ? υπ?κειται σε:

(α) χρ?ωση π?για? αμοιβ?? (η οπο?α σ?μερα ?χει οριστε? στα €50) και

(β) την παροχ? των κατ?λληλων αποδεικτικ?ν στοιχε?ων για την ταυτ?τητ? του (για το σκοπ? αυτ? συν?θω? δ?χεται ο αρμ?διο? του ιστ?τοπου φωτοαντ?γραφο του δελτ?ου ταυτ?τητ?? του χρ?στη επικυρωμ?νο απ? δικηγ?ρο καθ?? επ?ση? και πρωτ?τυπο ?γγραφο λογαριασμο? κοιν?? ωφ?λεια? που να αναγρ?φει την τωριν? διε?θυνσ? του).

Δ?ναται ο ιστ?τοπο? να παρακρατ?σει προσωπικ? στοιχε?α που ?χει ζητ?σει ο χρ?στη? απ? τον ιστ?τοπο, στο βαθμ? που επιτρ?πεται απ? το ν?μο.

Ο χρ?στη? μπορε?τε οποτεδ?ποτε να ζητ?σει απ? τον ιστ?τοπο να μην επεξεργ?ζεται τα στοιχε?α του για εμπορικο?? σκοπο??.

Στην πρ?ξη, ε?τε ο χρ?στη? θα αποδ?χεται ρητ? και εκ των προτ?ρων την επεξεργασ?α των προσωπικ?ν του πληροφορι?ν για εμπορικο?? σκοπο??, ε?τε θα του παρ?χεται η δυνατ?τητα να εξαιρεθε? απ? την επεξεργασ?α των προσωπικ?ν του πληροφορι?ν για εμπορικο?? σκοπο??.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ

Σα? γνωστοποιο?με ?τι ?χετε δικα?ωμα :

            Πρ?σβαση? στα δεδομ?να σα?,

            Δι?ρθωση? των δεδομ?νων σα? σε περ?πτωση ανακρ?βεια?, 

            Διαγραφ?? των δεδομ?νων σα? σε συγκεκριμ?νε? περιπτ?σει?,

            Περιορισμο? τη? επεξεργασ?α? των δεδομ?νων σα?, 

            Εναντ?ωση? στην επεξεργασ?α των δεδομ?νων σα?, 

            Διαβ?βαση? των δεδομ?νων σα? σε ?λλη εταιρε?α, 

            Καταγγελ?α? στην Αρχ? Προστασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα σε περ?πτωση ατυχο?? συμβ?ντο? παραβ?αση? των δεδομ?νων σα?.

Ο ιστ?τοπο? θα εξετ?σει και θα απαντ?σει στα ω? ?νω αιτ?ματα σα? εντ?? μην?? απ? την παραλαβ? του?, εξαιρετικ? δε αυτ? η προθεσμ?α μπορε? να παραταθε? κατ? 2 ακ?μα μ?νε?, εφ?σον απαιτε?ται περαιτ?ρω χρ?νο?. 

Σα? γνωρ?ζουμε ?τι μπορε?τε να επικοινωνε?τε για οποιοδ?ποτε ζ?τημα σα? απασχολε? σχετικ? με την ασφ?λεια των δεδομ?νων σα? που αφορο?ν τον ιστ?τοπο στο ακ?λουθο τηλ?φωνο 210 3503107, καθ?? και στο email: dataprotection@dpg.gr. Υπε?θυνο? για την Προστασ?α των Δεδομ?νων σα? ?χει ορισθε? o κ. Αλ?ξιο? Ανδρι?πουλο?.


ΣΕΛΙΔΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ (HOMEPAGES)

Ο ιστ?τοπο? δεν ?χει ευθ?νη για το περιεχ?μενο το οπο?ο αναρτο?ν ?/και δημοσιε?ουν οι χρ?στε? στι? προσωπικ?? του? σελ?δε? (Homepages). ?λλοι χρ?στε? επισκ?πτονται τι? προσωπικ?? αυτ?? σελ?δε? με δικ? του? ευθ?νη. Ε?ν ο ιστ?τοπο? λ?βει ειδοπο?ηση ?τι το περιεχ?μενο σε κ?ποια/ε? απ? τι? προσωπικ?? σελ?δε? που φιλοξενε? θ?γει τρ?τα πρ?σωπα ?/και παραβι?ζει τα προσωπικ? δεδομ?να τρ?των προσ?πων, διατηρε? το δικα?ωμα να προβε? ?μεσα και χωρ?? προειδοπο?ηση σε διαγραφ? των σχετικ?ν σελ?δων ?/και του χρ?στη/μ?λου? που προ?βη στη σχετικ? αν?ρτηση ?/και δημοσ?ευση. Η παρο?σα ρ?τρα ισχ?ει για κε?μενα, φωτογραφ?ε?, εικ?νε?, ηχητικ? αρχε?α, αρχε?α video και οποιοδ?ποτε ?λλο περιεχ?μενο που μπορε? οι χρ?στε? να αναρτο?ν/δημοσιε?ουν στι? προσωπικ?? του? σελ?δε?.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

Ο ιστ?τοπο? παρ?χει στου? επισκ?πτε? / χρ?στε? των υπηρεσι?ν του τη δυνατ?τητα ψηφοφορ?α? π?νω σε επ?καιρα ζητ?ματα, τα οπο?α διατυπ?νει με τη μορφ? ερωτημ?των. Οι απαντ?σει? των ψηφοφ?ρων καταγρ?φονται, αναλ?ονται και σχολι?ζονται απ? τον ιστ?τοπο για την εξαγωγ? συμπερασμ?των σχετικ? με τι? θ?σει? τη? κοιν?? γν?μη? σε σχ?ση με το συγκεκριμ?νο θ?μα που τ?θεται για ψηφοφορ?α. Ο ιστ?τοπο? διατηρε? το αποκλειστικ? δικα?ωμα συλλογ?? και εκμετ?λλευση? των στοιχε?ων αυτ?ν και τα πορ?σματα στα οπο?α οδηγε?ται αποτελο?ν πνευματικ? του ιδιοκτησ?α. Ο ιστ?τοπο? καθορ?ζει του? ειδικ?τερου? ?ρου? για τη συμμετοχ? στην ψηφοφορ?α και διατηρε? το δικα?ωμα διακοπ?? τη? ψηφοφορ?α?.


ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ (CHAT)

Ο ιστ?τοπο? διατηρε? χ?ρου? παροχ?? υπηρεσι?ν συνομιλι?ν σε πραγματικ? χρ?νο στο Internet, σ?μφωνα με του? ειδικ?τερου? ?ρου? που αυτ? τ?σσει και  παρ?χει στου? επισκ?πτε?/χρ?στε? τη δυνατ?τητα να αναπτ?ξουν τα δικ? του? message boards, δ?νοντ?? του? παρ?λληλα τη δυνατ?τητα να λ?βουν μ?ρο? στη συζ?τηση message boards που ?χουν δημιουργ?σει ?λλοι χρ?στε? με την αποστολ? γραπτ?ν μηνυμ?των. Οι επισκ?πτε?/χρ?στε? των σχετικ?ν υπηρεσι?ν οφε?λουν να τηρο?ν του? καν?νε? καλ?? συμπεριφορ?? και ευπρ?πεια? και να μην προβα?νουν σε παρ?νομε? ? αν?θικε? διατυπ?σει?.

Ο ιστ?τοπο? σε καμ?α περ?πτωση μπορε? να θεωρηθε? ?τι αποδ?χεται ? ενστερν?ζεται κατ? οποιονδ?ποτε τρ?πο τι? εκφραζ?μενε? σε αυτο?? του? χ?ρου? προσωπικ?? ιδ?ε? ? αντιλ?ψει?. Ο ιστ?τοπο? διατηρε? το δικα?ωμα να αποκλε?σει ? να αποβ?λλει κ?ποιο επισκ?πτη/χρ?στη των σχετικ?ν υπηρεσι?ν σε περ?πτωση που λ?βει γν?ση για την παρ?βαση των ανωτ?ρων ?ρων. Ο ιστ?τοπο? μπορε? να καταγρ?φει το περιεχ?μενο των μηνυμ?των που αποστ?λλονται απ? του? επισκ?πτε? / χρ?στε? των σχετικ?ν υπηρεσι?ν αποκλειστικ? για τη διαπ?στωση παραβ?σεων των ?ρων χρ?ση? του?, ?πω? προβλ?πεται ειδικ?τερα στου? ?ρου? Χρ?ση? και για καν?ναν ?λλο σκοπ?.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Ο ιστ?τοπο? δ?ναται να φιλοξενε? πλατφ?ρμε? μ?σω των οπο?ων θα προσφ?ρονται ψηφιακ?? ψυχαγωγικ?? υπηρεσ?ε? στου? επισκ?πτε?/χρ?στε? του διαδικτυακο? τ?που. Ο ιστ?τοπο? δεν φ?ρει καμ?α απολ?τω? ευθ?νη σχετικ? με το ε?δο? των υπηρεσι?ν αυτ?ν και τον τρ?πο λειτουργ?α? του?. Με την χρ?ση των υπηρεσι?ν αυτ?ν ο επισκ?πτη?/χρ?στη? αποδ?χεται του? ?ρου? χρ?ση? των εν λ?γω ψηφιακ?ν πλατφ?ρμων. 


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτ?ρω ?ροι και προ?ποθ?σει? χρ?ση? του ιστ?τοπου, καθ?? και οποιαδ?ποτε τροποπο?ηση του?, δι?πονται και συμπληρ?νονται απ? το ελληνικ? δ?καιο, το δ?καιο τη? Ευρωπα?κ?? ?νωση? και τι? σχετικ?? διεθνε?? συνθ?κε?, αρμ?δια δε Δικαστ?ρια για την επ?λυση οποιασδ?ποτε διαφορ??, ορ?ζονται τα Δικαστ?ρια των Αθην?ν. Οποιαδ?ποτε δι?ταξη των ανωτ?ρω ?ρων καταστε? αντ?θετη προ? το ν?μο, πα?ει αυτοδικα?ω? να ισχ?ει, χωρ?? σε καμ?α περ?πτωση να θ?γεται η ισχ?? των λοιπ?ν ?ρων.

Το παρ?ν αποτελε? τη συνολικ? συμφων?α μεταξ? του site και του επισκ?πτη/χρ?στη των σελ?δων και υπηρεσι?ν του και δε δεσμε?ει παρ? μ?νο αυτο??. Καμ?α τροποπο?ηση των ?ρων αυτ?ν θα λαμβ?νεται υπ?ψη και  θα αποτελε? τμ?μα τη? συμφων?α? αυτ??, ε?ν δεν ?χει διατυπωθε? εγγρ?φω? και δεν ?χει ενσωματωθε? σε αυτ?. Οι παρ?ντε? ?ροι χρ?ση? κατισχ?ουν οποιωνδ?ποτε ?λλων ?ρων και τυγχ?νουν εφαρμογ?? για ?λε? ανεξαιρ?τω? τι? υπηρεσ?ε? και εφαρμογ?? του ιστ?τοπου, χωρ?? την αν?γκη ?παρξη? ?λλων ειδικ?τερων ?ρων. Ο χρ?στη? που χρησιμοποιε? τον παρ?ντα ιστ?τοπο και τι? υπηρεσ?ε? αυτο? τεκμα?ρεται πω? αποδ?χεται ανεπιφ?λακτα του? ?ρου? αυτο??, ε?ν δεν υποβ?λει α?τηση αντ?ρρηση?. Ο ιστ?τοπο? δ?ναται να επικαιροποιε? την παρο?σα Πολιτικ? κατ? διαστ?ματα, δημοσιε?οντα? τη ν?α ?κδοση στον ιστ?τοπ? ? σε συνδε?μενε? εφαρμογ??.

Ο χρ?στη? θα πρ?πει να ελ?γχει τακτικ? την παρο?σα σελ?δα για να βεβαι?νεται πω? ε?ναι σ?μφωνο? με οποιεσδ?ποτε αλλαγ?? στου? ?ρου? τη? παρο?σα? Πολιτικ??.

Ο ιστ?τοπο? δ?ναται να ενημερ?σει του? χρ?στε? για αλλαγ?? στην Πολιτικ? αυτ? (ε?τε μ?σω μην?ματο? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ε?τε μ?σω τη? υπηρεσ?α? προσωπικ?ν μηνυμ?των του ιστ?τοπου ? συνδε?μενων εφαρμογ?ν).

Η διαχε?ριση και προστασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων του επισκ?πτη/ χρ?στη των υπηρεσι?ν του site υπ?κειται στου? ?ρου? του παρ?ντο? τμ?ματο?, καθ?? και στι? σχετικ?? διατ?ξει? τη? ελληνικ?? νομοθεσ?α? [(ΚΑΝΟΝΙΣΜ?Σ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑ?ΚΟ? ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασ?α των φυσικ?ν προσ?πων ?ναντι τη? επεξεργασ?α? των δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα και για την ελε?θερη κυκλοφορ?α των δεδομ?νων αυτ?ν και την κατ?ργηση τη? οδηγ?α? 95/46/ΕΚ (Γενικ?? Κανονισμ?? για την Προστασ?α Δεδομ?νων) και των τυχ?ν εφαρμοστικ?ν ν?μων αυτο?]. Οι παρ?ντε? ?ροι διατυπ?νονται λαμβανομ?νων υπ?ψη τ?σο τη? ραγδα?α? αν?πτυξη? τη? τεχνολογ?α? και ειδικ?τερα του διαδικτ?ου ?σο και του υπ?ρχοντο? - αν και μη πλ?ρω? ανεπτυγμ?νου - πλ?γματο? νομικ?ν ρυθμ?σεων σχετικ? με τα ζητ?ματα αυτ?. Σε αυτ? το πλα?σιο, οποιαδ?ποτε ενδεχ?μενη σχετικ? ρ?θμιση θα αποτελ?σει αντικε?μενο του παρ?ντο? τμ?ματο?. Σε κ?θε περ?πτωση το site διατηρε? το δικα?ωμα αλλαγ?? των ?ρων προστασ?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων κατ?πιν ενημ?ρωση? των επισκεπτ?ν / χρηστ?ν και μ?σα στο υπ?ρχον ? και ενδεχ?μενο νομικ? πλα?σιο.

Ε?ν κ?ποιο? επισκ?πτη?/χρ?στη? δε συμφωνε? με του? ?ρου? προστασ?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων που προβλ?πονται στο παρ?ν οφε?λει να μη χρησιμοποιε? τι? υπηρεσ?ε? του site και δη να αρνηθε? να εγγραφε? ω? μ?λο?.


Δεδομ?νη? τη? φ?ση? και του ?γκου του διαδικτ?ου, υπ? οποιεσδ?ποτε συνθ?κε?, συμπεριλαμβανομ?νη? και τη? περ?πτωση? αμ?λεια?, το site δεν ευθ?νεται για οποιασδ?ποτε μορφ?? ζημ?α υποστε? ο επισκ?πτη? / χρ?στη? των σελ?δων, υπηρεσι?ν, επιλογ?ν και περιεχομ?νων του site στι? οπο?ε? προβα?νει με δικ? του πρωτοβουλ?α και με τη γν?ση των ?ρων του παρ?ντο?.