?Μ?λο?? με την ατ?κα Λυσ?νδρου για διακοπ? πρωταθλ?ματο? λ?γω ΕΡΤ – Διαψε?δουν ΑΕΚ και Λ?γκα
SHARE

?Μ?λο?? με την ατ?κα Λυσ?νδρου για διακοπ? πρωταθλ?ματο? λ?γω ΕΡΤ – Διαψε?δουν ΑΕΚ και Λ?γκα

Σ?μφωνα με δημοσιε?ματα ο πρ?εδρο? τη? Super League, Μην?? Λυσ?νδρου, ε?πε στο ΔΣ τη? Λ?γκα? πω? μπορε? να διακοπε? το πρωτ?θλημα αν δεν ισχ?σουν τα υπογεγραμμ?να συμβ?λαια των ομ?δων με την ΕΡΤ, ωστ?σο αυτ? διαψε?στηκε απ? πολλ?? πλευρ??.

Σαν… β?μβα ?σκασε η πληροφορ?α πω? ο πρ?εδρο? τη? Super League κατ? τη δι?ρκεια του ΔΣ τη? διοργαν?τρια? αρχ??, υποστ?ριξε ?τι υπ?ρχει περ?πτωση να διακοπε? το πρωτ?θλημα αν δεν ισχ?σουν τα συμβ?λαια που ?χουν υπογρ?ψει ?δη οι ομ?δε? με την ΕΡΤ, απ? την περασμ?νη σεζ?ν. Την πληροφορ?α μετ?φερε αρχικ? το ?dikisports.blogspot.com?, και ?πω? αναφ?ρουν κι ?λλε? ιστοσελ?δε? την επιβεβαι?νουν ?νθρωποι που ?ταν μ?σα στο ΔΣ, ωστ?σο, τ?σο απ? την πλευρ? τη? ΑΕΚ – απ? την οπο?α προ?ρχεται ο Μην?? Λυσ?νδρου – ?σο και η Super League, δι?ψευσαν κατηγορηματικ? πω? ειπ?θηκε κ?τι τ?τοιο.

Συγκεκριμ?να, απ? τη διοργαν?τρια αρχ? ?λεγαν ?τι πρ?κειται περ? εξοργιστικο? ψε?δου? και υπογρ?μμιζαν πω? ?διαψε?δεται με τον πλ?ον κατηγορηματικ? τρ?πο  ?τι ο πρ?εδρο? τη? Super League δ?λωσε ?τι θα διακοπε? το Πρωτ?θλημα τη? Super League. Τον?ζεται παρ?λληλα ?τι υπ?ρχουν συμβ?λαια ΠΑΕ-Μελ?ν τη? Super League με την ΕΡΤ σε ισχ?. Ω? εκ το?του, οποιαδ?ποτε ?πληροφορ?α? διακινε?ται, δεν ?χει καμ?α σχ?ση με την πραγματικ?τητα και εξυπηρετε? ?λλε? σκοπιμ?τητε??.

Την ?δια στιγμ?, με τον πλ?ον κατηγορηματικ? τρ?πο δι?ψευσε και η ΠΑΕ ΑΕΚ την πιθαν?τητα να ?χει ειπωθε? κ?τι τ?τοιο απ? τον Μην? Λυσ?νδρου. Μ?λιστα, ?ταν εμφαν?? η δυσφορ?α τ?σο τη? ?νωση? ?σο και τη? Λ?γκα? για τη συγκεκριμ?νη διαρρο?. Αξ?ζει, π?ντω?, να σημειωθε? πω? η ατ?κα που ?χρε?νεται? στον πρ?εδρο τη? διοργαν?τρια? αρχ?? δεν ?κανε λ?γο για μη ?ναρξη του πρωταθλ?ματο? αλλ? για ενδεχ?μενη διακοπ? του, με ?,τι αυτ? συνεπ?γεται…


Ξεκ?νησε το παρθενικ? του ταξ?δι το ?πλωτ? Τσερν?μπιλ?
Ξεκ?νησε το παρθενικ? του ταξ?δι το ?πλωτ? Τσερν?μπιλ?
Euroleague: Τα ρ?στερ των ομ?δων τη? ν?α? χρονι?? (photos)
Euroleague: Τα ρ?στερ των ομ?δων τη? ν?α? χρονι?? (photos)
G7: Γε?μα εργασ?α? για Τραμπ και Μακρ?ν εν?ψει τη? συν?δου
G7: Γε?μα εργασ?α? για Τραμπ και Μακρ?ν εν?ψει τη? συν?δου
Ρυθμικ? γυμναστικ?: Η Δερβ?ση 22η στο Τσ?λεντζ Καπ
Ρυθμικ? γυμναστικ?: Η Δερβ?ση 22η στο Τσ?λεντζ Καπ

Β?σει? 2019: Π?τε ανακοιν?νονται τα αποτελ?σματα – Δε?τε τι? τελευτα?ε? εκτιμ?σει? (π?νακε?)

Β?σει? 2019: Π?τε ανακοιν?νονται τα αποτελ?σματα – Δε?τε τι? τελευτα?ε? εκτιμ?σει? (π?νακε?)

Καλλον? του GNTM ερωτε?τηκε! Τα καυτ? φιλι? σε παραλ?α τη? Μυκ?νου! (photos)

Καλλον? του GNTM ερωτε?τηκε! Τα καυτ? φιλι? σε παραλ?α τη? Μυκ?νου! (photos)

Ονειροκρ?τη?: Ε?δε? στο ?νειρ? σου ?τι κ?ποιο? σε δ?γκωσε ? τον δ?γκωσε?;

Ονειροκρ?τη?: Ε?δε? στο ?νειρ? σου ?τι κ?ποιο? σε δ?γκωσε ? τον δ?γκωσε?;

Δημοσιογρ?φο? επιτ?θηκε στον γιο του William και τη? Kate Middleton και το κρ?ξιμο ?ταν μεγ?λο

Δημοσιογρ?φο? επιτ?θηκε στον γιο του William και τη? Kate Middleton και το κρ?ξιμο ?ταν μεγ?λο

Ξεκ?νησε το παρθενικ? του ταξ?δι το ?πλωτ? Τσερν?μπιλ?

Ξεκ?νησε το παρθενικ? του ταξ?δι το ?πλωτ? Τσερν?μπιλ?

Διατροφ? για διαβητικο??: Γιατ? πρ?πει να την ακολουθο?με ?λοι (εικ?νε?)

Διατροφ? για διαβητικο??: Γιατ? πρ?πει να την ακολουθο?με ?λοι (εικ?νε?)

Κυνηγ?ει τον χρ?νο για το Παγκ?σμιο ο Σλο?κα? (photo)

Κυνηγ?ει τον χρ?νο για το Παγκ?σμιο ο Σλο?κα? (photo)

Ετεοκλ?? Πα?λου: Δεν φαντ?ζεστε τι διαβ?ζει λ?γο πριν γ?νει μπαμπ?? για πρ?τη φορ? (pics)

Ετεοκλ?? Πα?λου: Δεν φαντ?ζεστε τι διαβ?ζει λ?γο πριν γ?νει μπαμπ?? για πρ?τη φορ? (pics)

Τη? π?ραν τον 4χρονο γιο τη? - 100 χρ?νια μετ? ο εγγον?? τη? αποκαλ?πτει τη σοκαριστικ? αλ?θεια (vid+pics)

Τη? π?ραν τον 4χρονο γιο τη? - 100 χρ?νια μετ? ο εγγον?? τη? αποκαλ?πτει τη σοκαριστικ? αλ?θεια (vid+pics)

Τζ?κερ: Αυτ? ε?ναι η γυνα?κα που κ?ρδισε τα 6,7 εκατομμ?ρια - Με δελτ?ο των 5 ευρ? ?γινε ζ?μπλουτη

Τζ?κερ: Αυτ? ε?ναι η γυνα?κα που κ?ρδισε τα 6,7 εκατομμ?ρια - Με δελτ?ο των 5 ευρ? ?γινε ζ?μπλουτη