?κπομ: ?Να πα?ξω στου? ομ?λου? του Champions League με τον ΠΑΟΚ?
80 SHARES

?κπομ: ?Να πα?ξω στου? ομ?λου? του Champions League με τον ΠΑΟΚ?

Σε συν?ντευξη που παραχ?ρησε, ο Τσο?πα ?κπομ αναφ?ρθηκε στου? στ?χου? του με τον ΠΑΟΚ.

Σε τρομερ? κατ?σταση δε?χνει να ε?ναι ο Τσο?πα ?κπομ στη φετιν? προετοιμασ?α του ΠΑΟΚ. Ο φορ του ?δικεφ?λου του Βορρ?? βρ?σκει συν?χεια δ?χτυα και σ?μφωνα με ?σα δ?λωσε στην εφημερ?δα ?Forza? ε?ναι ?τοιμο? για ακ?μα περισσ?τερα γκολ τη σεζ?ν που ?ρχεται. ?πω? υποστ?ριξε, αυτ? που τον ενδιαφ?ρει ε?ναι να πετ?χει του? στ?χου? του του? οπο?ου? χαρακτ?ρισε… απλο??. Θ?λει να πα?ξει στου? ομ?λου? του Champions League με τον ΠΑΟΚ, να π?ρει ξαν? το νταμπλ και να βγει πρ?το? σκ?ρερ στο πρωτ?θλημα.

Αναλυτικ? ?σα δ?λωσε

-Τι σκ?φτηκε? ?ταν ?μαθε? ?τι θα πα?ξετε με τον ?γιαξ;

?Δεν θα ?λεγα πω? ?μεινα ?κπληκτο?! Αν δο?με την ιστορ?α των κληρ?σεων ?χουμε πα?ξει με τον ?γιαξ ?λλε? δ?ο φορ??. Θα ε?ναι δ?σκολο για εμ??. ?λοι ε?δαμε τι ?κανε ο ?γιαξ π?ρυσι. ?φτασε στα ημιτελικ? του θεσμο? και αποκλε?στηκε στι? λεπτομ?ρειε?. Ωστ?σο, αν θ?λουμε να ε?μαστε στου? ομ?λου? πρ?πει να ε?μαστε ?τοιμοι να αντιμετωπ?σουμε ομ?δε? ?πω? ο ?γιαξ. Θα ε?ναι ?να καλ? τεστ για εμ?? και θα μπορ?σουμε να… μετρηθο?με με μια απ? τι? καλ?τερε? ομ?δε? του πλαν?τη?.

-Π?ρσι ξεκ?νησε? ω? αναπληρωματικ??, ?ταν ?φυγε ο Πρ?γιοβιτ? ?λα ?λλαξαν, με το δικ? σου γκολ στον τελικ?, ο ΠΑΟΚ π?ρε το κ?πελλο. ?ταν μια καλ? χρονι?;

??ταν ?να ταξ?δι… Ξεκ?νησε διαφορετικ? η σεζ?ν απ’ ?τι τελε?ωσε. Στην αρχ? δεν ?παιζα και στο τ?λο? τη? χρονι? ?μουν ο βασικ?? επιθετικ?? τη? ομ?δα?. Θα ?λεγα ?τι αυτ? η σεζ?ν ?ταν ?να… ζ?σταμα για ?σα θα επακολουθ?σουν στην καρι?ρα μου στον ΠΑΟΚ. Τ?ρα γνωρ?ζω καλ? το ελληνικ? πρωτ?θλημα, του? αντιπ?λου?, αλλ? και του? συμπα?κτε? μου πολ? καλ?τερα. Φ?το? θα δε?τε ?ναν διαφορετικ? ?κπομ?.

-Π?? ?ταν τα πρ?γματα ?ταν ?σουν στον π?γκο;

?Ε?ναι λογικ? και φυσιολογικ? ?ταν δεν πα?ζει?, να μην ?χει? τ?ση αυτοπεπο?θηση και να μην ε?σαι καλ? ψυχολογικ?. ?μουν ?τοιμο? να πα?ξω και περ?μενα. Περ?μενα απλ? την ευκαιρ?α μου?.

-Π?ρασε? απ? την ?ρσεναλ, τ?ρα ε?σαι στον ΠΑΟΚ. Τι πρ?πει να κ?νει ο ΠΑΟΚ για να γ?νει ?να top club;

?Οι διαφορ?? ε?ναι κυρ?ω? στο γεγον?? πω? η ?ρσεναλ ε?ναι πιο ?μπειρη ομ?δα στα ευρωπα?κ? παιχν?δια. Κυρ?ω? αυτ? του Champions League. Η προπ?νηση ε?ναι διαφορετικ?. Ε?ναι πιο δυνατ?, αφο? πρ?πει να ανταπεξ?λθει? στην Premier League. Ο κ?σμο? πιστε?ει πω? ο ΠΑΟΚ ?χει τερ?στια απ?σταση απ? αυτ? τα τ?σο μεγ?λα club. Αυτ? δεν ε?ναι αλ?θεια. Ο ΠΑΟΚ ε?ναι μια ομ?δα που συνεχ?? ανεβα?νει επ?πεδο και κ?θε σεζ?ν που περν?ει μεγαλ?νει ακ?μα περισσ?τερο σε μ?γεθο?. Το προπονητικ? μα? κ?ντρο ε?ναι καλ?, οι εγκαταστ?σει? ε?ναι πολ? καλ??! Καμ?α ομ?δα στην Ευρ?πη δεν πρ?πει να υποτιμ? τον ΠΑΟΚ!

-Ο Αρσ?ν Βενγκ?ρ, μιλ?ντα? στη FORZA, ε?χε πει τα καλ?τερα για σ?να. Ποια ?ταν η σχ?ση σα?;

?Του ?ρεσα ω? ποδοσφαιριστ??, ?ταν ?μουν πιο ν?ο?. Τα ε?χα π?ει καλ? στην προετοιμασ?α, αλλ? δεν π?ρα την ευκαιρ?α να πα?ξω πολ? στην πρ?τη ομ?δα. Τον καταλαβα?νω, ε?ναι δ?σκολο ?να? πιτσιρικ?? να πα?ξει απευθε?α? σε μια ομ?δα ?πω? η ?ρσεναλ. ?λα συμβα?νουν για ?ναν λ?γο. Τ?ρα ε?μαι στον ΠΑΟΚ και νι?θω ?τι με αγαπο?ν εδ?, Νι?θω ?νετα στον ΠΑΟΚ και ε?μαι ερωτευμ?νο? με αυτ? την ομ?δα. Προτιμ? να πα?ζω για ομ?δα, που με θ?λουν, παρ? σε ?να απ? τα τερ?στια club του πλαν?τη και να νι?θω πω? δεν με θ?λουν εκε??.

-Γυρ?ζει? π?σω απ? τι? διακοπ?? σου και ο Λουτσ?σκου ανακοιν?νει ?τι φε?γει. Ποια η αντ?δραση σου;

?Δεν το περ?μενα. Σοκαρ?στηκα! Αυτ? ε?ναι ?μω? το ποδ?σφαιρο, ?λα συμβα?νουν γρ?γορα. Γρ?γορα ?ρθε και ο ν?ο? προπονητ?? μα?. Πρ?πει να προσαρμ?ζεσαι γρ?γορα γιατ? δεν ξ?ρει? τι θα σου φ?ρει το μ?λλον. Στεναχωρ?θηκα, ?μω?, για τη φυγ? του Λουτσ?σκου, γιατ? π?ρυσι γρ?ψαμε ιστορ?α ?λοι μαζ?. ?πρεπε ?μω? να ξεπερ?σουμε το σοκ γρ?γορα, γιατ? ?χουμε σημαντικο?? αγ?νε? για το Champions League. Τ?ρα ?χουμε ?ναν ν?ο προπονητ? που ε?ναι εξ?σου καλ?? και ?χει ?να πολ? καλ? τιμ και θ?λουμε να κατακτ?σουμε και μαζ? του τ?τλου??.

-Ποιε? ε?ναι οι διαφορ?? του Λουτσ?σκου με τον Φερ?ιρα;

?Η φιλοσοφ?α του? μοι?ζει να ε?ναι η ?δια. Θ?λουν να πα?ζουμε καλ? ποδ?σφαιρο και να τα δ?νουμε ?λα μ?σα στο γ?πεδο. Ε?ναι δ?ο καλο? προπονητ??, αλλ? π?νω απ? ?λα καλο? ?νθρωποι. Π?νω απ? ?λα πρ?πει να ε?σαι καλ?? ?νθρωπο? και να σ?βεσαι του? πα?κτε? σου. ?τσι θα του? κ?νει? να θ?λουν να πα?ξουν για σ?να! Θα χρειαστο?με λ?γο χρ?νο για να συνηθ?σουμε τα ?σα μα? ζητ?ει ο κ?ριο? Φερ?ιρα. Για αυτ? ?μω? δουλε?ουμε τ?σο πολ? στο τακτικ? κομμ?τι. Δεν υπ?ρχουν μεγ?λε? διαφορ?? και δεν νομ?ζω ?τι θα δυσκολευτο?με να προσαρμοστο?με σε αυτ???.

-Π?ρσι π?τυχε? αρκετ? γκολ, που δεν μ?τρησαν; Πιστε?ει? ?τι το VAR θα γ?νει ο καλ?τερ?? σου φ?λο?;

?Δεν με κατ?βαλε ?λο αυτ?, που γ?νονταν π?ρσι! Κ?θε φορ? που μου ακ?ρωναν ?να γκολ, ?θελα να σκορ?ρω ξαν?. Θυμ?μαι να λ?ω στον εαυτ? μου “ηρ?μησε, θα το β?λει? στην επ?μενη φ?ση”. Το ελληνικ? ποδ?σφαιρο χρει?ζεται το VAR. Ε?δε? και εσ? και ?λοι ?τι τα γκολ που ?βαλα ?ταν κανονικ?, αλλ? ακυρ?θηκαν. Θεωρ? πω? το VAR θα βοηθ?σει πολ? το ελληνικ? πρωτ?θλημα?.

-Το γκολ σου στον τελικ? του Κυπ?λλου, ?ταν το πιο σημαντικ? τη? καρι?ρα? σου;

?Θα ?λεγα πω? τα πιο σημαντικ? τ?ρματα στην ?ω? τ?ρα καρι?ρα μου, ε?ναι αυτ? στον τελικ? του Κυπ?λλου, αλλ? και αυτ? στην Το?μπα κ?ντρα στον Ολυμπιακ?. ?νιωσα απ?στευτα συναισθ?ματα και στα δυο γκολ και δεν μπορ? να τα ξεχωρ?σω?.

-Μετ? τον τελικ?, ?βαλε? τα κλ?ματα. Γιατ?;

?Βγ?καν πολλ? συναισθ?ματα στην επιφ?νεια. Το να σκορ?ρει? ?να τ?σο σημαντικ? γκολ σε μια τ?τοια σεζ?ν, ?ταν κ?τι υπ?ροχο. ?ταν δ?κρυα χαρ???

– Λονδ?νο ? Θεσσαλον?κη;

?Και τα δ?ο. Η οικογ?νεια μου ε?ναι στο Λονδ?νο, αλλ? η δε?τερη μου οικογ?νεια, ο ΠΑΟΚ ε?ναι στη Θεσσαλον?κη?.

-Μ?σι ? Ρον?λντο;

?Θα διαλ?ξω τον Μ?σι. Δεν ε?ναι ?νθρωπο?, ?λα αυτ? που κ?νει στο γ?πεδο ε?ναι… μαγικ?!?

-Ποιο? θεωρε?? ?τι ε?ναι ο καλ?τερο? ?γγλο? επιθετικ?? ?λων των εποχ?ν;

?Ο αγαπημ?νο? μου και ο καλ?τερο? επιθετικ?? ?λων για μ?να ε?ναι ο Γου?ιν Ρο?νε? και α? ?παιζε στην Μ?ντσεστερ?.

-Π?? ε?ναι ο ?κπομ εκτ?? γηπ?δου;

?Ε?μαι χαλαρ?? τ?πο?, π?ντα χαμογελ?ω και προσπαθ? να ε?μαι χαρο?μενο?. Ε?μαι π?ντα ?ρεμο?. Ε?μαι βασικ? το ακριβ?? αντ?θετο απ? ?τι βλ?πετε στο γ?πεδο?

-Λ?νε για την ατμ?σφαιρα των αγγλικ?ν γηπ?δων. Συγκρ?νεται με την ατμ?σφαιρα τη? Το?μπα?;

?Η Το?μπα ε?ναι απ?στευτη. Στο γ?πεδο μα? δημιουργε?ται η καλ?τερη ατμ?σφαιρα στον κ?σμο. Περιμ?νω πω? και πω? το παιχν?δι με τον ?γιαξ, γιατ? ξ?ρω ?τι η ατμ?σφαιρα που θα δημιουργ?σουν οι οπαδο? μα? θα ε?ναι υπ?ροχη?

-Με ποιε? λ?ξει? θα περι?γραφε? τον ΠΑΟΚ;

?Π?θο?, φανατισμ?? και οικογ?νεια…?.

-Τελικ? θα πα?ξει? στην εθνικ? Νιγηρ?α?;

?Ε?μαι ?τοιμο? να πα?ξω με την Εθνικ? Νιγηρ?α?. ?χουμε ολοκληρ?σει τι? επαφ?? μα? και φ?το? θα κληθ?, απ? ?σο ξ?ρω?.

-Ποια ε?ναι τα ?νειρα που κ?νει? ω? πα?κτη? του ΠΑΟΚ;

?Τα ?νειρα μου με τον ΠΑΟΚ ε?ναι απλ?. Θ?λω να πα?ξω στου? ομ?λου? του Champions League, να κατακτ?σω ξαν? το νταμπλ και να βγω πρ?το? σκ?ρερ στο πρωτ?θλημα?.


ΑΕΚ: Ανεβ?ζει στροφ?? ο Τσιγκρ?νσκι
ΑΕΚ: Ανεβ?ζει στροφ?? ο Τσιγκρ?νσκι
ΠΑΟΚ: Δουλει? στην τακτικ? απ? Φερ?ιρα
ΠΑΟΚ: Δουλει? στην τακτικ? απ? Φερ?ιρα
Μακ?μπι για Μπλατ: ?Με?νε δυνατ??? (photo)
Μακ?μπι για Μπλατ: ?Με?νε δυνατ??? (photo)
Δ?νη?: ?Να ?χουμε τον κ?σμο δ?πλα μα??!
Δ?νη?: ?Να ?χουμε τον κ?σμο δ?πλα μα??!

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Φραγκ?κη - Μ?ρκογλου: Ο λαμπερ?? γ?μο? του? στην Π?ρο και το... παρατρ?γουδο! (Photos & Videos)

Φραγκ?κη - Μ?ρκογλου: Ο λαμπερ?? γ?μο? του? στην Π?ρο και το... παρατρ?γουδο! (Photos & Videos)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Η ?νδειξη πω? οι σχ?σει? Kate Middleton και Meghan Markle ε?ναι και π?λι τυπικ??

Η ?νδειξη πω? οι σχ?σει? Kate Middleton και Meghan Markle ε?ναι και π?λι τυπικ??

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Σωτ?ρη? Κοντιζ??: Η γλυκι? φωτογραφ?α με τον γιο του στην παραλ?α (pics)

Σωτ?ρη? Κοντιζ??: Η γλυκι? φωτογραφ?α με τον γιο του στην παραλ?α (pics)

Ουνι?ν Βερολ?νου: Συγκινητικ? κ?νηση των οπαδ?ν για ?σου? ?χουν... φ?γει (photos+videos)

Ουνι?ν Βερολ?νου: Συγκινητικ? κ?νηση των οπαδ?ν για ?σου? ?χουν... φ?γει (photos+videos)

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ζ?δια και μυστικ?: Ποια ε?ναι ?τ?φο?? και ποια θα το κ?νουν... βο?κινο;

Ζ?δια και μυστικ?: Ποια ε?ναι ?τ?φο?? και ποια θα το κ?νουν... βο?κινο;