Γιανν?κη?: ?Ε?μαι ευχαριστημ?νο??
SHARE

Γιανν?κη?: ?Ε?μαι ευχαριστημ?νο??

Ο προπονητ?? του ??γιαξ τη? Ηπε?ρου? ?ταν απ?λυτα ικανοποιημ?νο? απ? την εικ?να και τη ν?κη τη? ομ?δα? του στο φιλικ? με τον Παναιτωλικ?.

Αναλυτικ? oι δηλ?σει? του:

Για το αν ε?δε καλ?τερη την εικ?να τη? ομ?δα? σε σχ?ση με την ΑΕΛ: ?Δεν το βλ?πω ?τσι. Απειληθ?καμε στο 2ο λεπτ? να φ?με γκολ. ?σο ?μασταν μ?σα στο πλ?νο σ?μερα ?μασταν καλο?, αλλ? ε?χαμε και στα δ?ο ημ?χρονα παθητικ? ρ?λο για πολ? χρονικ? δι?στημα και απειληθ?καμε. Ε?χαμε ατ?λειε? στο αμυντικ? κομμ?τι, αλλ? δικαιολογημ?να, γιατ? δεν δουλ?ψαμε ακ?μα. Συγχαρητ?ρια στα παιδι? για τη φιλικ? ν?κη. Δε?ξαμε σε κ?θε ημ?χρονο για κ?ποιο χρονικ? δι?στημα τι θ?λω και πω? θ?λω να πα?ζουμε. Αλλ? ε?χαμε κ?ποιε? ψηλ?? μπαλι?? στο α’ ημ?χρονο που δεν ?ταν δουλεμ?νε?, ε?χαμε πισωγ?ρισμα σε παθητικ? ρ?λο κι αυτ? δεν μου ?ρεσε. Αλλ? ε?μαστε στο στ?διο τη? προετοιμασ?α?, τη? δουλει?? και τη? εξ?λιξη?. Το σκορ δεν μα? κλε?νει τα μ?τια εμ?? στο τεχνικ? επιτελε?ο σ’ αυτ? που θ?λουμε. Σε γενικ?? γραμμ?? ?μω? ε?μαι π?λι ευχαριστημ?νο?, αλλ? δεν μου ?ρεσε που ξεχαστ?καμε κ?ποια διαστ?ματα και στο αμυντικ? και στο επιθετικ? κομμ?τι και δεν κ?ναμε αυτ? που θ?λουμε?.

Για το αν ε?ναι νωρ?? για να ?χει τ?σο καλ? εικ?να ο ΠΑΣ: ?Δουλε?ουμε 3 εβδομ?δε?, ο αντ?παλο? δουλε?ει 3 εβδομ?δε? περισσ?τερο απ? εμ??. Ε?ναι καλ? που βγα?νουν στο παιχν?δι μα? πρ?γματα τη? προπ?νηση?, αλλ? ακ?μα δεν ?χουμε την εικ?να που θ?λω να ?χουμε για 90 λεπτ?. Δεν μπορο?με να την ?χουμε ?μω? λ?γω αντοχ??, λ?γω αλλαγ?ν και πραγμ?των που δεν τα δουλ?ψαμε ακ?μα. Εμ?? δεν μα? ενδιαφ?ρει το σκορ. Ε?ναι ?μορφο να ?χουν τα παιδι? την α?σθηση τη? ν?κη?, αλλ? δεν ε?ναι το παν. Εγ? κοιτ?ω την εξ?λιξη τη? ομ?δα?, τι ε?ναι καλ? και τι δεν μου ?ρεσε. Ε?χαμε πολλ? στημ?να ει? β?ρο? μα?, αυτ? μπορε? να γ?νουν επικ?νδυνα. ?χουμε ακ?μα θ?ματα, αλλ? ε?μαστε σε καλ? κατ?σταση και βλ?πουμε ?τι τα παιδι? δουλε?ουν σκληρ? και προσπαθο?ν να βγ?λουν αυτ? τα πρ?γματα στο γ?πεδο?.

Για τι? κερδισμ?νε? μονομαχ?ε? στον χ?ρο του κ?ντρου και τη δημιουργ?α φ?σεων που ?ταν βελτιωμ?νη: ?Σ?γουρα θ?λουμε να κερδ?σουμε την μπ?λα ψηλ? και θ?λουμε κ?θετε? κιν?σει? και γρ?γορε? αντεπιθ?σει? ?ταν κερδ?ζουμε την μπ?λα. Και με την μπ?λα θ?λουμε να ?χουμε οργανωμ?νο χτ?σιμο παιχνιδιο? και να βγ?ζουμε φ?σει?, αλλ? ε?ναι και θ?μα αντιπ?λου. Η Λ?ρισα στο προηγο?μενο φιλικ? δεν ?παιζε κ?θετε? μπαλι?? στο κ?ντρο, ?παιζε διαγ?νιε? ψηλ?? μπαλι??. ?ταν διαφορετικ?? οι ομ?δε? που αντιμετωπ?σαμε ω? προ? το πλ?νο παιχνιδιο? του??.

Για το αν βοηθ?ει για ασφαλ? συμπερ?σματα το γεγον?? ?τι ο ΠΑΣ αντιμετωπ?ζει ομ?δε? μεγαλ?τερη? κατηγορ?α?: ?Επ?τηδε? κ?ναμε αυτ? τα παιχν?δια για να δο?με που βρισκ?μαστε. Δεν το κ?ναμε στο Καρπεν?σι για να ?χουμε χρ?νο να δουλ?ψουμε. Βλ?πουμε ατ?λειε? και η βιντεοαν?λυση θα μα? βοηθ?σει να δο?με και πρ?γματα που δεν αξιοπο?ησε ο αντ?παλο?. Πρ?πει να δο?με και φ?σει? που δεν ?φεραν κ?νδυνο στην εστ?α μα?, θα τι? δο?λεψουμε κι αυτ?? για να μη φτ?νουμε σε σημε?ο να κινδυνε?ουμε?.

Για το κυρ?αρχο σ?στημα που ε?ναι το 4-2-3-1: ?Το σ?στημα γ?νεται και 4-4-2 και σε φ?ση αν?πτυξη? και 4-3-3. Ξεκιν?με ?να σ?στημα, αλλ? ε?μαστε σε ρο? και δεν ε?μαστε στατικο?. Θα δουλ?ψουμε κι ?λλα συστ?ματα?.

Για τα ν?α παιδι? που τα π?γαν πολ? καλ?: ?Δεν ε?πα ?τι υπ?ρχε διαφορ? ποι?τητα? την προηγο?μενη φορ?, αλλ? ?τι φ?νηκε διαφορ? στη δ?ναμη, δηλαδ? στη σωματοδομ?. Σ?μερα ?ταν διαφορετικ? το παιχν?δι, δεν π?γε τ?σο πολ? στα μαρκαρ?σματα, αλλ? ?παιζε κ?θετα και στρωτ? ο αντ?παλο?, εν? η Λ?ρισα ε?χε πιο μπροστιν?? μπαλι?? και ε?χε περισσ?τερε? μονομαχ?ε??.

Για τα μεταγραφικ?: ?Κ?τι υπ?ρχει, το ?χουμε συζητ?σει εσωτερικ? και θα ανακοιν?σουμε ?ταν ?ρθει η ?ρα?.


Πλ?θα: ?Κ?ναμε σοβαρ? παιχν?δι?
Πλ?θα: ?Κ?ναμε σοβαρ? παιχν?δι?
Κεμζο?ρα: ?Θ?λω αλλαγ??, αλλ? δεν ξ?ρω αν θα με?νω?
Κεμζο?ρα: ?Θ?λω αλλαγ??, αλλ? δεν ξ?ρω αν θα με?νω?
Ολυμπιακ?? – Ζεν?τ: ?τσι ?ρθε η ?σφαλι?ρα? στο ΣΕΦ (video)
Ολυμπιακ?? – Ζεν?τ: ?τσι ?ρθε η ?σφαλι?ρα? στο ΣΕΦ (video)
Το 10ο χριστουγεννι?τικο τουρνου? τη? Ξ?νθη?
Το 10ο χριστουγεννι?τικο τουρνου? τη? Ξ?νθη?

Μπαν?να... Τι θα συμβε? στον οργανισμ? μα? αν την τρ?με καθημεριν? (Video)

Μπαν?να... Τι θα συμβε? στον οργανισμ? μα? αν την τρ?με καθημεριν? (Video)

Σπ?νια ?ξοδο? για την ?ννα Δημητρ?εβιτ?: Δε?τε π?? ε?ναι σ?μερα η σ?ζυγο? του Θαν?ση Ευθυμι?δη

Σπ?νια ?ξοδο? για την ?ννα Δημητρ?εβιτ?: Δε?τε π?? ε?ναι σ?μερα η σ?ζυγο? του Θαν?ση Ευθυμι?δη

Ζ?δια Σ?μερα 19/10: Βρε? τι π?ει στραβ?!

Ζ?δια Σ?μερα 19/10: Βρε? τι π?ει στραβ?!

Δαν?η Παππ?- Στ?φανο? Μιχα?λ: Το unfollow και η ρ?ξη στη σχ?ση του? (video)

Δαν?η Παππ?- Στ?φανο? Μιχα?λ: Το unfollow και η ρ?ξη στη σχ?ση του? (video)

Τζ?νιφερ ?νιστον: Διατηρο?σε κρυφ? λογαριασμ? στο Instagram για... προπ?νηση - Ρεκ?ρ followers

Τζ?νιφερ ?νιστον: Διατηρο?σε κρυφ? λογαριασμ? στο Instagram για... προπ?νηση - Ρεκ?ρ followers

Χορτοφαγικ? διατροφ?: Ποια συμπληρ?ματα πρ?πει να λαμβ?νουν ?σοι την ακολουθο?ν (εικ?νε?)

Χορτοφαγικ? διατροφ?: Ποια συμπληρ?ματα πρ?πει να λαμβ?νουν ?σοι την ακολουθο?ν (εικ?νε?)

Η συγκ?νηση του Μ?ικλ Τζ?ρνταν στα εγκα?νια του νοσοκομε?ου του (photos+video)

Η συγκ?νηση του Μ?ικλ Τζ?ρνταν στα εγκα?νια του νοσοκομε?ου του (photos+video)

Θυμ?στε τον Σιρ?λο απ? το Carrusel; Δε?τε π?? ε?ναι σ?μερα (pics)

Θυμ?στε τον Σιρ?λο απ? το Carrusel; Δε?τε π?? ε?ναι σ?μερα (pics)

Η Ελευθερ?α του GNTM ?πω? δεν την ?χετε ξαναδε? (photos)

Η Ελευθερ?α του GNTM ?πω? δεν την ?χετε ξαναδε? (photos)

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!