Χριστοβασ?λη?: ?Αν δεν τηρηθο?ν τα συμφωνημ?να, δεν ξεκιν? η Super League 2?
SHARE

Χριστοβασ?λη?: ?Αν δεν τηρηθο?ν τα συμφωνημ?να, δεν ξεκιν? η Super League 2?

Ξεκ?θαρη η στ?ση του ΠΑΣ Γι?ννινα και των ?λλων ομ?δων τη? Super League 2 για τι? μει?σει? τη? ΕΡΤ.

Το θ?μα των τηλεοπτικ?ν ?κα?ει? τι? ομ?δε? τη? Super League 2, οι οπο?ε? ετοιμ?ζονται να κινηθο?ν νομικ?, προκειμ?νου να εξασφαλ?σουν τα αρχικ?? συμφωνημ?να ποσ? απ? την κρατικ? τηλε?ραση. Ο Γι?ργο? Χριστοβασ?λη? μ?λησε στο Metropolis FM για το θ?μα και τη στ?ση των ομ?δων. Ο πρ?εδρο? του ΠΑΣ Γι?ννινα ξεκαθ?ρισε πω? αν δεν τηρηθο?ν οι συμφων?ε?, το πρωτ?θλημα δεν θα ξεκιν?σει.

Αναλυτικ? οι δηλ?σει? του Χριστοβασ?λη:

Για τι? περικοπ?? στα τηλεοπτικ? τη? Super League 2: ??ταν κ?τι αναμεν?μενο εδ? και πολλ?? μ?ρε?. Χθε? το βρ?δυ ε?χαμε μια συν?ντηση με τον κ. Δρ?σο που δυστυχ?? εκτελο?σε χρ?η ?ταχυδρ?μου?, φ?ρνοντα? τα ν?α ?τι οι ομ?δε? τη? SL 2 θα ?χουν με?ωση τη? τ?ξη? του 60%. Αυτ? τα ποσ? ε?χαν ψηφιστε? π?ρσι με προσ?μφωνα και συμβ?σει? και λ?γω τη? αναδι?ρθρωση?. Δυστυχ?? αυτ? ?ταν το τελικ? νο?μερο που το αρνηθ?καμε ?λε? οι ομ?δε? απ? την πρ?τη στιγμ?. Εμε?? του? ε?παμε ?τι αν δεν εκτελεστο?ν τα προσυμφωνημ?να, οι ομ?δε? τη? SL 2 δε θα κατ?βουν να πα?ξουν?.

Για το τι ισχ?ει με τα ποσ?: ?Στι? 12 ομ?δε? τη? SL 2, υπ?ρχουν και οι τρει? που π?σανε απ? τη SL 1. Ο Απ?λλων Σμ?ρνη? ε?χε συμβ?λαιο 1,5 εκατομμυρ?ου ευρ? και ?σε? ομ?δε? π?φτανε κατηγορ?α? λ?γω τη? αναδι?ρθρωση? θα διατηρο?σαν το υπ?ρχον τηλεοπτικ? του? συμβ?λαιο ε?τε με την ΕΡΤ ε?τε ?πω? εμε?? ω? ΠΑΣ Γι?ννινα με τη Nova. Και οι τρει?, λοιπ?ν, θα ε?χαμε συμβ?λαιο 1,5 εκατομμυρ?ου ευρ?. Για τι? ομ?δε? που παρ?μειναν απ? την περσιν? Football League που ?γινε SL 2, το ποσ? ?ταν 850.000 ευρ? για κ?θε ΠΑΕ. Με τη με?ωση του 60% το ποσ? γ?νεται 340.000 ευρ? κι εμε?? που ?μασταν στο 1,5 εκατομμ?ριο π?σαμε στα 600.000 ευρ?. Και για τι? ομ?δε? τη? SL 1 που ε?ναι στην ΕΡΤ, αν πα?ρναν 1,5 εκατομμ?ριο ευρ?, θα πα?ρνουν 780.000 ευρ? με τη με?ωση του 45%?.

Για το αν θα ξεκιν?σει το Πρωτ?θλημα τη? SL 2 υπ? αυτ?? τι? συνθ?κε?: ?Δεν υπ?ρχει καμ?α περ?πτωση. Οι περισσ?τερε? ομ?δε? τη? κατηγορ?α?, εκτ?? απ? δ?ο-τρει? ?πω? εμε?? που ?χουμε μεγ?λο ρ?στερ και παρ?μειναν οι πα?κτε?, δεν ?χουν ξεκιν?σει καν προετοιμασ?α και δεν ?χουν και πα?κτε?. ?λοι μα? ε?μαστε χαμ?νοι, ?μω? εμε?? σαν ΠΑΣ Γι?ννινα ε?μαστε λ?γο παραπ?νω. Παλ?ψαμε για πολλο?? μ?νε? γιατ? βλ?παμε ακριβ?? τι θα γ?νει. Εμε?? ε?μαστε το θ?μα γιατ? π?σαμε λ?γω τη? αναδι?ρθρωση? για να γ?νουν 14 οι ομ?δε? τη? SL 1. Τ?ρα το ?διο πρ?βλημα ?χει και η SL 1. Δεν μπορ? να καταλ?βω π?? λ?νε ?τι ο Παναθηνα?κ?? ?λυσε κοιν? συναιν?σει με την ΕΡΤ για να σταματ?σει τη συμφων?α. Η ?ταν συμφων?α ? δεν ?ταν?.

Για την πρ?θεση τη? ΕΡΤ να μην καταθ?σει καν πρ?ταση στον ΠΑΟΚ που ε?χε συμφων?α για 7,5 εκατομμ?ρια: ?Ο ΠΑΟΚ ε?ναι ?λλη υπ?θεση δι?τι δεν ?ταν μ?σα στο προσ?μφωνο. ?ληγε το συμβ?λαι? του με τη Nova και οι ?νθρωπο? του προσπ?θησαν να βρουν μια καλ?τερη τηλεοπτικ? στ?γη. Αν δεν μπορο?ν στην ΕΡΤ να εκπληρ?σουν αυτ? που ?ταν υπογεγραμμ?να, θα εκπληρ?σουν κ?τι που δεν υπ?ρχε; Το ?διο ισχ?ει και για τον ΟΦΗ?.

Για τον χαρακτηρισμ? ?ταχυδρ?μο? που απ?δωσε στον κ. Δρ?σο: ?Αυτ? τη στιγμ? αυτ? κ?νει. ?χει παραιτηθε? εδ? και 15 μ?ρε? και τον ?χουνε κρατ?σει. Προσωπικ? ?χω την εντ?πωση ?τι τον τιμωρο?ν αν και δεν ε?ναι αυτ?? που ευθ?νεται. Το κρ?το? συνεχ?ζεται. Δηλαδ? ?λοι οι ν?μοι που υπ?ρχουν απ? τι? προηγο?μενε? κυβερν?σει?, δεν ισχ?ουν πλ?ον; Εδ? υπ?ρχει μ?α συμφων?α. Δε θ?λουν τι? ομ?δε? στην ΕΡΤ, καλ??, αλλ? α? πουν στι? ομ?δε? απ? του χρ?νου να βρουν τηλεοπτικ? στ?γη γιατ? δεν χωρ?νε?.

Για το αν συζητ?σουν ξαν? με την ΕΡΤ σε περ?πτωση που το ?κο?ρεμα? ε?ναι μικρ?τερο: ?Χθε? ?μασταν εκπρ?σωποι τεσσ?ρων ομ?δων (ΠΑΣ Γι?ννινα, Απ?λλων Σμ?ρνη?, Λεβαδειακ??, Κισσαμικ??) και ?μασταν κ?θετοι ?τι αν δεν τηρηθο?ν τα προσυμφωνημ?να, δεν κατεβα?νουμε. Δεν δεχ?μαστε καμ?α με?ωση?.

Για το αν υπ?ρχει περ?πτωση να διεκδικ?σουν δικαστικ? τη συμφων?α: ?Οπωσδ?ποτε. Και νομ?ζω ?τι αυτ? θα γ?νει και απ? τι? ομ?δε? τη? SL 1. Χθε? ο κ. Παπα?ω?ννου τη? Λαμ?α? ε?πε αν δεν τηρηθο?ν οι συμφων?α ?τι θα παρατ?σει την ομ?δα και θα φ?γει. Ε?ναι μ?α κορο?δ?α αυτ? που συμβα?νει?.


Πινγκ πονγκ: Στον 3ο γ?ρο του πολωνικο? Challenge ο Γκι?νη?
Πινγκ πονγκ: Στον 3ο γ?ρο του πολωνικο? Challenge ο Γκι?νη?
Πανθηρα?κ??: Εν?σχυση με Αντωνι?δη
Πανθηρα?κ??: Εν?σχυση με Αντωνι?δη
Ηρακλ??: ?τοιμη η ν?α φαν?λα (photos)
Ηρακλ??: ?τοιμη η ν?α φαν?λα (photos)
ΠΑΟΚ: Γρ?φει ιστορ?α με Παναθηνα?κ? ΟΠΑΠ ο Μαργαρ?τη? (photo)
ΠΑΟΚ: Γρ?φει ιστορ?α με Παναθηνα?κ? ΟΠΑΠ ο Μαργαρ?τη? (photo)

Μπαν?να... Τι θα συμβε? στον οργανισμ? μα? αν την τρ?με καθημεριν? (Video)

Μπαν?να... Τι θα συμβε? στον οργανισμ? μα? αν την τρ?με καθημεριν? (Video)

Σπ?νια ?ξοδο? για την ?ννα Δημητρ?εβιτ?: Δε?τε π?? ε?ναι σ?μερα η σ?ζυγο? του Θαν?ση Ευθυμι?δη

Σπ?νια ?ξοδο? για την ?ννα Δημητρ?εβιτ?: Δε?τε π?? ε?ναι σ?μερα η σ?ζυγο? του Θαν?ση Ευθυμι?δη

Ζ?δια Σ?μερα 19/10: Βρε? τι π?ει στραβ?!

Ζ?δια Σ?μερα 19/10: Βρε? τι π?ει στραβ?!

Δαν?η Παππ?- Στ?φανο? Μιχα?λ: Το unfollow και η ρ?ξη στη σχ?ση του? (video)

Δαν?η Παππ?- Στ?φανο? Μιχα?λ: Το unfollow και η ρ?ξη στη σχ?ση του? (video)

Ανατροπ? στην υπ?θεση τη? οικογ?νεια? που ?μενε σε υπ?γειο για ενν?α χρ?νια (pics&vid)

Ανατροπ? στην υπ?θεση τη? οικογ?νεια? που ?μενε σε υπ?γειο για ενν?α χρ?νια (pics&vid)

Χορτοφαγικ? διατροφ?: Ποια συμπληρ?ματα πρ?πει να λαμβ?νουν ?σοι την ακολουθο?ν (εικ?νε?)

Χορτοφαγικ? διατροφ?: Ποια συμπληρ?ματα πρ?πει να λαμβ?νουν ?σοι την ακολουθο?ν (εικ?νε?)

Η συγκ?νηση του Μ?ικλ Τζ?ρνταν στα εγκα?νια του νοσοκομε?ου του (photos+video)

Η συγκ?νηση του Μ?ικλ Τζ?ρνταν στα εγκα?νια του νοσοκομε?ου του (photos+video)

Θυμ?στε τον Σιρ?λο απ? το Carrusel; Δε?τε π?? ε?ναι σ?μερα (pics)

Θυμ?στε τον Σιρ?λο απ? το Carrusel; Δε?τε π?? ε?ναι σ?μερα (pics)

Η Ελευθερ?α του GNTM ?πω? δεν την ?χετε ξαναδε? (photos)

Η Ελευθερ?α του GNTM ?πω? δεν την ?χετε ξαναδε? (photos)

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!