Γιανν?κη?: ?Να επαναφ?ρουμε την υπερηφ?νια στον κ?σμο του ΠΑΣ?!
SHARE

Γιανν?κη?: ?Να επαναφ?ρουμε την υπερηφ?νια στον κ?σμο του ΠΑΣ?!

Παρουσι?στηκε σ?μερα ο ν?ο? προπονητ?? του ΠΑΣ Γι?ννινα, Αργ?ρη? Γιανν?κη?. Τι ε?πε για το γ?πεδο ο Χριστοβασ?λη?

Στην αρχικ? του τοποθ?τηση ο ν?ο? ?κυαν?λευκο?? τεχνικ?? ε?πε:

?Ε?χομαι να ?χουμε μ?α καλ?, επαγγελματικ? και επιτυχημ?νη συνεργασ?α. Θα ?θελα να ευχαριστ?σω  την οικογ?νεια Χριστοβασ?λη για την εμπιστοσ?νη αλλ? και τη μεγ?λη τιμ? που μου ?κανε ?στε να βρ?σκομαι σ?μερα εδ? π?ρα. Σημαντικ?? παρ?γοντα? λ?ψη? τη? απ?φαση? για να ?ρθω στην ομ?δα ?ταν οι καλ?? σχ?σει? με την οικογ?νεια Χριστοβασ?λη και εξ?σου σημαντικ? η πολ? καλ? και θετικ? εξ?λιξη του ΠΑΣ Γι?ννινα τα τελευτα?α χρ?νια, με εξα?ρεση την περσιν? σεζ?ν. Επ?ση? το βαρ? ιστορικ? τη? ομ?δα?, αλλ? και ο απ?θανο? κ?σμο?. Γενικ?τερα ?χει δυναμικ? το σωματε?ο, η οπο?α τραυματ?στηκε με τον υποβιβασμ? και τη στεναχ?ρια που προκ?λεσε. Στ?χο? μα? τ?ρα ε?ναι β?μα-βημα μ?ρα με τη μ?ρα να χτ?σουμε μ?α ομ?δα, η οπο?α με τον τρ?πο παιχνιδιο? τη? να μπορε? να αγκαλι?σει ξαν? τον κ?σμο του ΠΑΣ Γι?ννινα, τον οπο?ο θ?λουμε ξαναφ?ρουμε ?σο πιο κοντ? μα? γ?νεται για να πετ?χουμε τον μοναδικ? στ?χο αυτ?? τη? σεζ?ν που ε?ναι η επ?νοδο? στη Super League 1, ?τσι ?στε να κυριαρχ?σει ξαν? η α?σθηση τη? περηφ?νια?.

Βρ?κα θετικ? πρ?γματα στα Γι?ννενα. Γν?ρισα, συν?ντησα και επ?λεξα συνεργ?τε? που ?χουν τον ΠΑΣ στην καρδι? του?, ?χουν μεγ?λη δ?ψα για επιτυχ?ε?, αλλ? ε?ναι και καλο? στο αντικε?μεν? του?.

Ανυπομον? να γνωρ?σω του? πα?κτε? και να αρχ?σουμε δουλει? στο γ?πεδο. Ταυτ?χρονα αισθ?νομαι κι εγ? μεγ?λη χαρ? που θα μπορ? να ε?μαι ?να κομματ?κι τη? μεγ?λη? ιστορ?α? του ??γιαξ τη? Ηπε?ρου?. Μπορ? να υποσχεθ? ?τι θα κ?νω ?,τι περν?ει απ? το χ?ρι μου να ανταποκριθ??.

Για το γεγον?? ?τι οι περισσ?τεροι ν?οι ξενιτε?ονται, αντ?θετα εκε?νο? π?ρε τον δρ?μο τη? επιστροφ?? και ποιο ?ταν το κ?νητρο αυτ?? τη? επιστροφ?? : ?Π?ντα ?ταν αναλαμβ?νω ?να πρ?τζεκτ μ’ ενδιαφ?ρει να ?χω καλο?? συνεργ?τε?. Ο ΠΑΣ Γι?ννινα ε?ναι ?να σωματε?ο που ?χει δυναμικ? και με γοητε?ει π?ρα πολ? ο στ?χο? τη? επαν?δου στην Α’ Εθνικ??.

Για το αν ?χει δει την ομ?δα και παρ? τι? αλλαγ?? που ?γιναν αν ?χει κ?ποια εικ?να: ?Δεν θα με?νω στο παρελθ?ν, ?χω αναλ?σει ?λα τα παιχν?δια τη? περσιν?? σεζ?ν ?μω? και ?χω μια εικ?να. Θ?λω να γνωρ?σω του? πα?κτε? λ?γο καλ?τερα. Τα δεδομ?να ?λλαξαν, ε?μαστε στη Super League 2, πα?ζεται διαφορετικ? ποδ?σφαιρο και θα ?χουμε διαφορετικο?? αντιπ?λου?. Θα π?με για πρωταθλητισμ?, πρ?πει να ε?μαστε πιο δημιουργικο?. Πρ?πει να αλλ?ξουμε πνε?μα στο γ?πεδο και τρ?πο παιχνιδιο? και αυτ? θα δουλ?ψουμε?.

Για το ποια θα ε?ναι η αγωνιστικ? του φιλοσοφ?α και τι ακριβ?? ζητ?ει απ? του? πα?κτε?:?Μου αρ?σει να ?χουμε κατοχ? μπ?λα?. Να κοντρολ?ρουμε την μπ?λα και τον  χ?ρο, ε?ν δεν ?χουμε την μπ?λα, να την κερδ?ζουμε γρ?γορα. Γενικ? μου αρ?σει η επιθετικ? και αμυντικ? λειτουργ?α τη? ομ?δα? να ?χει κοντιν?? αποστ?σει? στι? γραμμ??. Αυτ? τα χαρακτηριστικ? πρ?πει να ?χουμε για να διασπ?σουμε ?μυνε?, να ε?μαστε ευ?λικτοι στην αντεπ?θεση, να κοντρολ?ρουμε τα τρανζ?σιον?.

?δη ?χουμε κ?νει επιλογ?? παικτ?ν και ?δη προχωρ?με και σε περαιτ?ρω εν?σχυση τη? ομ?δα??.

Για την προσαρμογ? του στα ελληνικ? δεδομ?να, λ?γω του τερ?στιου χ?σματο? με το γερμανικ? ποδ?σφαιρο: ?Ε?μαι 7 χρ?νια στο επ?γγελμα. Ξεκ?νησα μικρ?? και απ? μικρ?τερε? κατηγορ?ε?. Πιστε?ω το ποδ?σφαιρο σαν παιχν?δι ε?ναι το ?διο παντο?. Σ?γουρα σε κ?θε χ?ρα υπ?ρχουν ιδιαιτερ?τητε?, αλλ? πιστε?ω ?τι το π?? χειρ?ζεσαι μ?α ομ?δα, πω? εξελ?σσεται μια ομ?δα, ε?ναι παντο? το ?διο?.

Για το αν γν?ριζε το ελληνικ? πρωτ?θλημα και ειδικ?τερα τον ΠΑΣ: ?Σαν ?λληνα? το παρακολουθο?σα, ο ΠΑΣ μου ?ταν γνωστ??, αλλ? σ?γουρα ?κανα και τη δικ? μου αν?λυση?.

Για την κατ?σταση που υπ?ρχει στι? κατηγορ?ε?: ?Θα διευκ?λυνε ?λου? να ξ?ρουν τι γ?νεται και τι θα συμβε?. Πρ?πει να ε?μαστε ?τοιμοι ?μω? εμε?? για την 1η αγωνιστικ? γι’ αυτ? και ξεκιν?με απ? α?ριο προπον?σει??.

Για το αν ε?ναι λ?τρη? του επιθετικο? ποδοσφα?ρου λ?γω κατηγορ?α? ? λ?γω φιλοσοφ?α?:?Μου αρ?σει να πα?ζω επιθετικ? αν το επιτρ?πει η ομ?δα, αλλ? ?χω μ?θει να προσαρμ?ζομαι στο υλικ? και να  βγ?ζω τα θετικ? στοιχε?α των παικτ?ν. Στο dna μου ?μω? ε?ναι η κατοχ? μπ?λα?, θ?λω να κοντρολ?ρουμε την μπ?λα και τον χ?ρο, ε?ναι στοιχε?α που με ?λκουν?.

Για το σ?στημα που του αρ?σει και ποιο? ε?ναι ο ιδανικ?? αριθμ?? παικτ?ν στο ρ?στερ:?Τα συστ?ματα δεν πα?ζουν ρ?λο. ?χω πα?ξει σχεδ?ν κ?θε σ?στημα στην προπονητικ? μου καρι?ρα. Πιστε?ω ?τι μιλ?με για ?να ορθογ?νιο παραλληλ?γραμμο με 22 πα?κτε? π?νω. Υπ?ρχουν παντο? κ?ποιε? αδυναμ?ε?, ?λλε? καλ?πτει ?να σ?στημα, ?λλε? καλ?πτει ?λλο. Κ?θε φορ? επιλεγε?? αυτ? που θα βγ?λει τα θετικ? στοιχε?α. Ιδανικ? αριθμ? ρ?στερ θα ?λεγα 26-27, αλλ? ?χω δουλ?ψει και με 30 και με 22 και με 28?.

Για το αν ?χει κ?νει συγκεκριμ?νε? προτ?σει? για την εν?σχυση τη? ομ?δα?: ?Δεν ε?ναι one man show η ομ?δα. Κοιτ?με να π?ρουμε καλ?? αποφ?σει? και ε?ναι ομαδικ?? αυτ?? οι αποφ?σει??.

Για το μ?νυμα που στ?λνει στον κ?σμο και τι πρ?πει να περιμ?νει σαν θ?αμα και σαν αποτ?λεσμα: ?Στ?χο? ε?ναι η επ?νοδο? και απ? εκε? και π?ρα θ?λουμε ?ναν τρ?πο παιχνιδιο? που να τον αγαπ?σει ο κ?σμο? και να ?χουμε μεγ?λε? πιθαν?τητε? να πα?ρνουμε το αποτ?λεσμα που θ?λουμε?.

Για το τι θα ?λεγε προ? του? πα?κτε?: ?Πρ?τα θ?λω να του? δω, αλλ? ε?χομαι να ε?ναι ?λοι  ανοιχτο? σε κ?τι καινο?ργιο, σε κ?τι διαφορετικ? ?πω? ε?μαι ?τοιμο? κι εγ??.

Χριστοβασ?λη?: ?Μα? τιμ? που ?ρθε στην ομ?δα μα??

Στη συν?χεια τον λ?γο π?ρε ο Χριστοβασ?λη? που μ?λησε για τα οικονομικ?, αλλ? και το ν?ο γ?πεδο.

?Αισθαν?μαστε διαφορετικ? απ? τι? προηγο?μενε? χρονι??, αλλ? μαθα?νουμε απ? τα λ?θη μα? και ξεκιν?με μια ν?α σελ?δα και θ?λω να πιστε?ω ?τι του χρ?νου τ?τοια εποχ? θα ε?μαστε π?λι εκε? που αν?κουμε. ?λλαξαν πολλ? στην ομ?δα, τεχνικ? τιμ και πα?κτε?. ?ρχονται μικρο?, αλλ? και ?μπειροι πα?κτε?. Ο ν?ο? προπονητ?? θα φ?ρει ν?ε? θεωρ?ε? και ν?α πρ?γματα. Καλ?τερο το ?γνωστο κ?ποιε? φορ??. Θα ε?ναι πετυχημ?νη χρονι?.

Για την αναδι?ρθρωση τ?ποτα δεν ?χει συμβε?. Οι μ?νοι ζημιωμ?νοι ε?ναι μ?νο ο ΠΑΣ και ο Πλατανι?? που ?πρεπε να πα?ζουν στη Super League 1. Δεν ?χει τελει?σει τ?ποτα, αλλ? οι ελπ?δε? για παραμον? στη Super League 1 ε?ναι ελ?χιστε? γι’ αυτ? και προετοιμαζ?μαστε για Super League 2. Να δ?σουμε ?λε? μα? οι δυν?μει?, διο?κηση, τεχνικ? τιμ, πα?κτε? και κ?σμο? για να επαναφ?ρουμε την ομ?δα.

Ε?χομαι καλ? χρονι?, με υγε?α για του? πα?κτε? και 15 Σεπτ?μβρη να ε?μαστε ?τοιμοι, αν τακτοποιηθο?ν και τα τηλεοπτικ? β?βαια?.

Για τα οικονομικ? δεδομ?να τη? κατηγορ?α?, αλλ? και το που βρ?σκεται ο ΠΑΣ Γι?ννινα : ?Η εφορ?α ε?ναι σε καλ? δρ?μο, εκτελο?με κανονικ? αυτ? που πρ?πει και αυτ? θα συνεχ?σει να γ?νεται. Πριν 4 χρ?νια τα χρ?η μα? ?ταν σε μεγ?λα επ?πεδα, αλλ? τ?ρα ε?ναι στα 2 εκ που ε?ναι ρυθμισμ?να σε 100 δ?σει?. ?χουμε πληρ?σει ?δη 52 δ?σει?. Το υπ?λοιπο ελπ?ζουμε να το αναπαρ?γουμε σε 120 δ?σει? και να μειωθε? αισθητ? το ποσ? που δ?νουμε σε μια δ?σκολη χρονι? που ακολουθε?, γιατ? τα οικονομικ? μα? σ?γουρα ε?ναι στεν? τη χρονι? που ?ρχεται. ?χουμε προσ?μφων? για τα τηλεοπτικ? και αν δεν γιν?ταν η αναδι?ρθρωση θα ε?χαμε ?λλα 2 χρ?νια συμφων?α με τη NOVA. Ο ΠΑΣ Γι?ννινα θα εξακολουθ?σει να πα?ρνει τα ?δια χρ?ματα απ? την ΕΡΤ. Πρ?πει να εκτιμ?σουν τα εισιτ?ρια, τον κ?σμο και το θ?αμα που θα παρουσι?σουμε. Ε?μαστε στην 7η θ?ση των εισιτηρ?ων συμπεριλαμβανομ?νων των ομ?δων τη? Super League 1. Στη B’ κατηγορ?α ε?μαστε μακρ?ν απ? τη δε?τερη σε εισιτ?ρια. Αναλογικ? θα ζητ?σουμε διαφορετικ? ποσ? απ? τι? ?λλε? ομ?δε??.

Τι μ?τρησε στην επιλογ? Γιανν?κη: ?Κοιτ?ζαμε καιρ? μια λ?ση εκτ?? Ελλ?δα?. Η ηλικ?α ?παιξε μεγ?λο ρ?λο, και εκτιμ?σαμε επ?ση? τι? ικαν?τητε?, παρ? το νεαρ? τη? ηλικ?α? του. Η προ?πηρεσ?α που ε?χε σε μικρ?τερε? κατηγορ?ε? στη Γερμαν?α αντισταθμ?ζονται απ? το επ?πεδο, τον κ?σμο και τα γ?πεδα που βρισκ?ταν. Μα? τιμ? που ο κ. Γιανν?κη? ?κουσε την επιθυμ?α μα?. Ε?ναι ρ?σκο και για τον ?διο γιατ? προ?ρχεται απ? ?να προηγμ?νο επ?πεδο ποδοσφα?ρου. ?χει πολλ? να δ?σει στον ΠΑΣ Γι?ννινα?.

Για το αν θ?λει να σπ?σει ο κ. Γιανν?κη? το ρεκ?ρ παραμον?? στον ΠΑΣ του κ. Πετρ?κη:?Ξ?ρετε ?τι υπ?ρχει πολ? συνα?σθημα απ? την πλευρ? μα?. Δυστυχ?? στο ποδ?σφαιρο δεν θα ?πρεπε να υπ?ρχει. Μακ?ρι να μπορο?με να τον κρατ?σουμε τ?σα χρ?νια?.

Για τα ?σα ακο?γονται για επενδυτ?? στη διο?κηση και για ν?ο γ?πεδο: ?Π?ντα ε?μαι ανοιχτ?? για συμπα?κτη και ολικ? εξαγορ? τη? ΠΑΕ. Μ?χρι σ?μερα ?μω? τ?ποτα δεν ?χει γ?νει.

?σο για το γ?πεδο, πρ?πει να περιμ?νετε λ?γε? ακ?μα μ?ρε? και θα βγουν κ?ποια πρ?γματα που θα εντυπωσι?σουν ?λου? του? φιλ?θλου? του ΠΑΣ Γι?ννινα και του? οπαδο???.

Για το τι μ?λλει γεν?σθαι με τι? ομ?δε? υποδομ?ν: ?Καταφ?ραμε ?στε η Κ15 και η Κ17 να πα?ζουν στη Super League 1. Περιμ?νουμε πολ? σ?ντομα την προκ?ρυξη που καθυστερε? λιγ?κι. Η Κ19 θα συμμετ?σχει στο αντ?στοιχο πρωτ?θλημα τη? Super League 2. Φ?το? θα υπ?ρχει και κ?πελλο στο οπο?ο θα πα?ζουν ομ?δε? και απ? τι? δ?ο κατηγορ?ε??.

Για το αν δεν εφαρμοστε? η συμφων?α για τα τηλεοπτικ? τι με?ωση θα μπορο?σε να αντ?ξει η ομ?δα: ?Προσωπικ? καμ?α με?ωση. Θα προσπαθ?σουμε για το καλ?τερο β?βαια. Δεν θα αφ?σουμε π?σω τι? υποχρε?σει? μα? στην εφορ?α που εδ? και 4 χρ?νια τι? ?χουμε στην πρ?τη γραμμ??.

Για το αν θα υπ?ρξουν ανακατατ?ξει? προπονητ?ν στι? υποδομ??: ?Στην Κ19 θα ε?ναι ο κ. Μπαδ?μα?, στην Κ17 ο κ. Μ?ριο? Παναγι?του και ο κ. Μπ?λο? στην Κ15. Αν υπ?ρξει αλλαγ? θα ενημερ?σουμε?.

Για το αν υπ?ρχει πλ?νο επαναπροσ?γγιση? του κ?σμου και τα διαρκε?α?: ?Πριν 11 χρ?νια παρ?λαβα την ομ?δα στη Β’ και ανεβ?καμε αμ?σω? στην Α’ Εθνικ?. Με τι? πολλ?? μεταγραφ?? και τα μεγ?λα συμβ?λαια που αποτ?λεσαν και την αρχ? των προβλημ?των μα?, η ομ?δα ?πεσε, αλλ? την ξαναφ?ραμε εκε? που ?πρεπε. Κ?τι αν?λογο θα γ?νει και τ?ρα. Η ομ?δα θα επιστρ?ψει εκε? που αν?κει

Για τα διαρκε?α?, πιστε?ω ?τι στο τ?λο? τη? εβδομ?δα? θα τα ανακοιν?σουμε. Υπ?ρχε μ?α κρυφ? ελπ?δα μ?πω? πα?ξουμε τελικ? στη Super League 1. Θα ανακοινωθο?ν πιστε?ω και τα τηλεοπτικ?, οπ?τε θα ξ?ρουμε ακριβ?? σε ποια κατηγορ?α θα ε?μαστε. Ρωτ?με και την ΕΠΟ που ε?μαστε. Αν δεν π?ρουν οι ομ?δε? τα τηλεοπτικ? δεν θα πα?ξουν στο πρωτ?θλημα, γι’ αυτ? και οι περισσ?τερε? ομ?δε?, εκτ?? απ? 1-2, δεν πλ?ρωσαν ο?τε καν το παρ?βολο του κυπ?λλου?.

Για το αν θα αν?βουν σ?γουρα 2 ομ?δε? στη Super League 1: ?Η αναδι?ρθρωση γρ?φει ξεκ?θαρα –π?ρα απ? τα προπαιτο?μενα- ?τι 2 θα ανεβα?νουν και 2 θα π?φτουν. Θα μπορο?σαμε να πο?με ?τι θα αν?βουν 3 ? 4, αλλ? η ΕΠΟ αποφασ?ζει και θα στηριχτε? στα ?σα προβλ?πει η αναδι?ρθρωση.

Για το αν θα ανακοινωθο?ν ?μεσα ?λλε? μεταγραφ??: ?Πα?κτε? θα ανακοιν?νονται καθημεριν?. ?σω? α?ριο να ?χουμε π?λι ανακοιν?σει??.


Καιρ??: Βροχ??, ?νεμοι και ν?α πτ?ση τη? θερμοκρασ?α? το Σ?ββατο
Καιρ??: Βροχ??, ?νεμοι και ν?α πτ?ση τη? θερμοκρασ?α? το Σ?ββατο
Προπ?νηση στο Σ?μοκοβ για τον ΠΑΟΚ
Προπ?νηση στο Σ?μοκοβ για τον ΠΑΟΚ
Λιωμ?νοι σωλ?νε? και καμ?νο? εξοπλισμ??: Εικ?νε? απ? τι? πετρελα?κ?? εγκαταστ?σει? στη Σ. Αραβ?α
Λιωμ?νοι σωλ?νε? και καμ?νο? εξοπλισμ??: Εικ?νε? απ? τι? πετρελα?κ?? εγκαταστ?σει? στη Σ. Αραβ?α
Το ?πρ?σινο? πρ?γραμμα του Σαββατοκ?ριακου
Το ?πρ?σινο? πρ?γραμμα του Σαββατοκ?ριακου

Ο Κ?ντι Λι κ?ρδισε το ?Αμερικ? ?χει? ταλ?ντο? και θα κ?νει κι εσ?? να δακρ?σετε (video)

Ο Κ?ντι Λι κ?ρδισε το ?Αμερικ? ?χει? ταλ?ντο? και θα κ?νει κι εσ?? να δακρ?σετε (video)

Γ?μο? alert! Πασ?γνωστη τραγουδ?στρια μ?λι? παντρε?τηκε με κουμπ?ρο τον Κ?στα Καραφ?τη (Photos)

Γ?μο? alert! Πασ?γνωστη τραγουδ?στρια μ?λι? παντρε?τηκε με κουμπ?ρο τον Κ?στα Καραφ?τη (Photos)

Ψ?φισε και πε? μα?: Ποιο ζ?διο ?ταν εκνευριστε? θα τα ?σπ?σει? ?λα;

Ψ?φισε και πε? μα?: Ποιο ζ?διο ?ταν εκνευριστε? θα τα ?σπ?σει? ?λα;

Ζ?νια Μπον?τσου: Οι ν?ε? καλοκαιριν?? τη? φωτογραφ?ε? και το ?αντ?ο?

Ζ?νια Μπον?τσου: Οι ν?ε? καλοκαιριν?? τη? φωτογραφ?ε? και το ?αντ?ο?

Οικονομικο? και κοντινο? προορισμο? για να αποδρ?σετε το τρι?μερο τη? 28η? Οκτωβρ?ου!

Οικονομικο? και κοντινο? προορισμο? για να αποδρ?σετε το τρι?μερο τη? 28η? Οκτωβρ?ου!

9 παθ?σει? με σ?μπτωμα την μ?νιμη κο?ραση (εικ?νε?)

9 παθ?σει? με σ?μπτωμα την μ?νιμη κο?ραση (εικ?νε?)

Κ?ριου?, δεν ε?ναι πια αστε?ο… (video)

Κ?ριου?, δεν ε?ναι πια αστε?ο… (video)

Κατερ?να Παπουτσ?κη: Μα? δε?χνει για πρ?τη φορ? το παιδικ? δωμ?τιο του Μ?ξιμου (pics)

Κατερ?να Παπουτσ?κη: Μα? δε?χνει για πρ?τη φορ? το παιδικ? δωμ?τιο του Μ?ξιμου (pics)

Γν?ριζε? ?τι η ημερομην?α γ?ννησ?? σου δε?χνει αν θα σου ?ρθουν χρ?ματα;

Γν?ριζε? ?τι η ημερομην?α γ?ννησ?? σου δε?χνει αν θα σου ?ρθουν χρ?ματα;

Δεν φαντ?ζεσαι π?σο κρ?τησε το μεγαλ?τερο μποτιλι?ρισμα στην ιστορ?α!

Δεν φαντ?ζεσαι π?σο κρ?τησε το μεγαλ?τερο μποτιλι?ρισμα στην ιστορ?α!