Αναβολ? τη? κλ?ρωση? ζητ? ο ΠΑΣ Γι?ννινα
SHARE

Αναβολ? τη? κλ?ρωση? ζητ? ο ΠΑΣ Γι?ννινα

Ο ΠΑΣ Γι?ννινα ζ?τησε να μην γ?νει η αυριαν? κλ?ρωση τη? Super League 1 λ?γω τη? αβεβαι?τητα? που επικρατε? στα τηλεοπτικ? τη? Super League 2.

Η επιστολ? που στ?λθηκε στην ΕΠΟ:

Αναλυτικ? η επιστολ? του ΠΑΣ Γι?ννινα:

Αξι?τιμοι κ?ριοι

Το περασμ?νο καλοκα?ρι του 2018, αποφασ?στηκε η αναδι?ρθρωση του ελληνικο? ποδοσφα?ρου, ?πω? αυτ? αποτυπ?θηκε και στην πρ?σφατη τροπολογ?α του Αθλητικο? Ν?μου που ψηφ?στηκε στη Βουλ? και κυρ?θηκε με το Ν. 4612/2019 (ΦΕΚ 77/Α/23.5.2019) και η οπο?α σκοπ? ε?χε δ?θεν την βιωσιμ?τητα των επαγγελματικ?ν κατηγορι?ν πρωταθλ?ματο?.

Η απ?φαση τη? αναδι?ρθρωση? περιλ?μβανε ?πω? πολ? καλ? γνωρ?ζετε μεταξ? ?λλων τη με?ωση των ομ?δων τη? πρ?τη? κατηγορ?α? επαγγελματικο? πρωταθλ?ματο? (Superleague), στην οπο?α μετε?χε και η αντρικ? ομ?δα μα? κατ? την προηγο?μενη αγωνιστικ? σεζ?ν, αλλ? και τη δημιουργ?α μ?α? ν?α? κατηγορ?α?, αυτ?? τη? SuperLeague 2, ω? δε?τερη τη τ?ξει κατηγορ?α πρωταθλ?ματο?.

Η ω? ?νω απ?φαση για την με?ωση των ομ?δων, στο ?νομα, ?πω? επισημ?ναμε, τη? βιωσιμ?τητα? των πρωταθλημ?των, ε?χε ω? αποτ?λεσμα τον υποβιβασμ? τη? ομ?δα? μα? στη Super League 2 κατηγορ?α, ω? καταταχθε?σα τρ?τη απ? το τ?λο? στο βαθμολογικ? π?νακα τη? Superleague. Ωστ?σο πρ?πει να σημει?σουμε ?τι πριν την ?ναρξη του πρωταθλ?ματο? τη? σεζ?ν 2018 – 2019, ε?χαμε καταρτ?σει με τον τηλεοπτικ? π?ροχο τη? Nova – Forthnet ?να διετ?? συμβ?λαιο παροχ?? τηλεοπτικ?ν δικαιωμ?των, με τον ?ρο ?τι η ισχ?? αυτο? θα αναστ?λλονταν σε περ?πτωση υποβιβασμο? τη? ομ?δα? μα? στην κατ?τερη κατηγορ?α πρωταθλ?ματο?, ?πω? και ?γινε. Αν δεν επ?ρχονταν ?μω? η αναδι?ρθρωση, η ομ?δα μα? θα παρ?μενε στην πρ?τη κατηγορ?α πρωταθλ?ματο? και θα διατηρο?σε σε ισχ? το τηλεοπτικ? συμβ?λαιο που ε?χε υπογρ?ψει.

Και η πραγματικ?τητα σ?μερα ε?ναι ?τι παρ? την αναδι?ρθρωση, ουδεμ?α τελικ? βιωσιμ?τητα του ελληνικο? ποδοσφα?ρου και δη τη? ν?α? κατηγορ?α? Superleague 2 διαφα?νεται. Τα χρ?ματα τα οπο?α ε?χε εγγυηθε? ο Υφυπουργ?? Αθλητισμο? μ?σω τη? παραχ?ρηση? τηλεοπτικ?ν δικαιωμ?των στην “ΕΡΤ ΑΕ” δεν υπ?ρχουν ?πω? διαβεβα?ωσε και ο ?διο? ο Διευθ?νων Σ?μβουλο? τη? ΕΡΤ σε πρ?σφατη συν?ντηση του με αντιπροσωπε?α των ομ?δων τη? Superleague 2 και Football league.

Η ΕΡΤ συγκεκριμ?να αρνε?ται να υλοποι?σει τη συμβατικ? δ?σμευση που αν?λαβε με το γνωστ? σε ?λου? του? εμπλεκ?μενου? στο ποδ?σφαιρο, απ? 10.8.2018 Προσ?μφωνο που υπ?γραψε με τι? λεγ?μενε? το περασμ?να καλοκα?ρι επτ? ?τηλεοπτικ? ?στεγε?? ΠΑΕ.

Ω? εκ το?του, υπ? αυτ? τα δεδομ?να, οι ομ?δε? που απαρτ?ζουν σ?μερα την κατηγορ?α τη? SuperLeague 2 και Football League, ουδ?να σχεδιασμ? και προγραμματισμ? για την λειτουργ?α του? και την πορε?α του? κατ? την επικε?μενη αγωνιστικ? περ?οδο, μπορο?ν να κ?νουν και αρνο?νται ρητ?? να λ?βουν οιαδ?ποτε απ?φαση για την ?ναρξη των αντ?στοιχων πρωταθλημ?των.

Επιπλ?ον, εμε?? ω? ΠΑΕ που υποβιβαστ?καμε, αντιμετωπ?ζουμε πολλ?? οικονομικ?? υποχρε?σει? στι? οπο?ε? δυσκολευ?μαστε να ανταπεξ?λθουμε, λ?γω μ?λιστα και των ?δη ισχυ?ντων απ? την προηγο?μενη χρονι? συμβολα?ων ποδοσφαιριστ?ν. Και ε?ναι γεγον?? ?τι πριν την αναδι?ρθρωση, ?μασταν πρ?γματι μ?α βι?σιμη ΠΑΕ, που δι?θετε ?σοδα προερχ?μενα κατ? το μεγαλ?τερο ποσοστ? του? απ? το τηλεοπτικ? συμβ?λαιο που ε?χε υπογρ?ψει, εν? σ?μερα η βιωσιμ?τητ? μα? τ?θεται εν αμφιβ?λω.

Επειδ? επομ?νω?, η απ?φαση τη? αναδι?ρθρωση?, υπ? τον τρ?πο μ?λιστα που αυτ? αποφασ?στηκε, δεν συμβ?λει σε καμ?α περ?πτωση στη βιωσιμ?τητα των πρωταθλημ?των, αλλ? αντιθ?τω? ?πω? προκ?πτει πια, αντιστρατε?εται αυτ?.

Επειδ?, τα χρ?ματα που εγγυ?θηκε ο Υφυπουργ?? Αθλητισμο?, προκειμ?νου να επιτευχθε? η αναδι?ρθρωση δεν υπ?ρχουν κατ? ρητ? ομολογ?α του Διευθ?νοντο? Συμβο?λου τη? ΕΡΤ ΑΕ και επομ?νω? ο ?λο? προγραμματισμ?? για την αναδι?ρθρωση των πρωταθλημ?των, θα πρ?πει να επανεκτιμηθε?, θ?τοντα? σα? τοιουτοτρ?πω? εν?πιον των ευθυν?ν σα?.

Επειδ? οι ομ?δε? κυρ?ω? τη? SuperLeague 2 αρνο?νται να συμμετ?σχουν στο πρωτ?θλημα αυτ??, το οπο?ο και αναμ?νεται να μην αρχ?σει χωρ?? να διασφαλιστε? η αν?ληψη των τηλεοπτικ?ν δικαιωμ?των των ομ?δων και για το ?ψο? συγκεκριμ?να τη? αμοιβ?? για την οπο?α υπ?ρξε σχετικ? δ?σμευση.

Επειδ?, η εξ?λιξη και λειτουργ?α του πρωταθλ?ματο? τη? Sueprleague1 δεν ?χει καν?να ν?ημα, αν δεν υφ?σταται πρωτ?θλημα τη? SuperLeague 2.

Επειδ?, δεν υφ?σταται καμ?α απολ?τω? επε?γουσα αν?γκη και σπουδα?ο? λ?γο?, να γ?νει τ?σο ?μεσα και τ?σο βεβιασμ?να η κλ?ρωση του πρωταθλ?ματο? τη? Α’ εθνικ?? κατηγορ?α? τη? SuperLeague 1.

Επειδ? ?χουμε ?ννομο συμφ?ρον ω? ΠΑΕ που υποβιβ?στηκε απ? τη πρ?τη τη τ?ξει κατηγορ?α πρωταθλ?ματο? στην δε?τερη κατηγορ?α και η οπο?α αν δεν γιν?ταν η αναδι?ρθρωση δεν θα υποβιβ?ζονταν διατηρ?ντα? σε ισχ? το τηλεοπτικ? συμβ?λαιο που ε?χε υπογρ?ψει με την nova.

Επειδ?, η ?ποια αν?ληψη πρωτοβουλ?α? για την μορφ?, τη βιωσιμ?τητα και τη λειτουργ?α των επαγγελματικ?ν κατηγορι?ν πρωταθλ?ματο?, επαφ?εται πια στη ν?α Κυβ?ρνηση που θα αναδειχθε? απ? τι? επικε?μενε? εκλογ?? τη? 7η? Ιουλ?ου 2019, σε συνεργασ?α φυσικ? π?ντοτε με την ΕΠΟ.

Δια τα?τα, με την παρο?σα μα? και με επιφ?λαξη παντ?? νομ?μου δικαι?ματ?? μα?, ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ ?πω? εισηγηθε?τε την αναβολ? ? ?λλω? αναστολ? τη? κλ?ρωση? του πρωταθλ?ματο? τη? SuperLeague1 κατηγορ?α? πρωταθλ?ματο?, ?ω? ?του επιβεβαιωθε? και η δομ? και η λειτουργ?α του πρωταθλ?ματο? τη? Superleague 2 κατηγορ?α?. Και σε κ?θε περ?πτωση, ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ να μην εγκρ?νετε την κλ?ρωση και κυρ?ω? την προκ?ρυξη τη? Superleague1 κατηγορ?α?, ?ω? ?του καταστε? σαφ?? τι μ?λει γεν?σθαι με τη δε?τερη τη τ?ξη κατηγορ?α πρωταθλ?ματο?, εν?ψει ακριβ?? και των επικε?μενων εκλογ?ν τη? 7η? Ιουλ?ου 2019.

Μετ? τιμ??

Για την ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966

Ο Πρ?εδρο? και Διευθ?νων Σ?μβουλο?

Γε?ργιο? Χριστοβασ?λη?


?γριε? Μ?λισσε?: Ο Γι?ννο? ?δωσε το απ?λυτο spoiler- Η σκην? που θα κ?νει του? τηλεθεατ?? να κλ?ψουν
?γριε? Μ?λισσε?: Ο Γι?ννο? ?δωσε το απ?λυτο spoiler- Η σκην? που θα κ?νει του? τηλεθεατ?? να κλ?ψουν
Νεκρ?? οπαδ?? πριν το Βουλγαρ?α – Αγγλ?α!
Νεκρ?? οπαδ?? πριν το Βουλγαρ?α – Αγγλ?α!
ΠΑΟΚ: Αναμον? για Καντουρ?, ετοιμ?ζεται ο Βιε?ρ?νια
ΠΑΟΚ: Αναμον? για Καντουρ?, ετοιμ?ζεται ο Βιε?ρ?νια
Τρομερ? κρ?ξιμο απ? Αλ?φαντο σε πα?κτη του Ολυμπιακο?! (photos+video)
Τρομερ? κρ?ξιμο απ? Αλ?φαντο σε πα?κτη του Ολυμπιακο?! (photos+video)

Ακουγε θορ?βου? στην κουζ?να του και ?βαλε κρυφ? κ?μερα! Αυτ? που ε?δε ?ταν τρομακτικ? (video)

Ακουγε θορ?βου? στην κουζ?να του και ?βαλε κρυφ? κ?μερα! Αυτ? που ε?δε ?ταν τρομακτικ? (video)

Σοφ?α Κοκοσαλ?κη: Αυτ? ε?ναι η αιτ?α θαν?του (Photos)

Σοφ?α Κοκοσαλ?κη: Αυτ? ε?ναι η αιτ?α θαν?του (Photos)

Αυτ? ε?ναι το λ?θο? που κ?νει στο σεξ και δεδομ?να θα σε ξενερ?σει

Αυτ? ε?ναι το λ?θο? που κ?νει στο σεξ και δεδομ?να θα σε ξενερ?σει

Το συγκινητικ? μ?νυμα του Βασ?λη Ζο?λια για την Σοφ?α Κοκοσαλ?κη

Το συγκινητικ? μ?νυμα του Βασ?λη Ζο?λια για την Σοφ?α Κοκοσαλ?κη

Νεογ?ννητο βρ?φο? εντοπ?στηκε ζωνταν? σε τ?φο

Νεογ?ννητο βρ?φο? εντοπ?στηκε ζωνταν? σε τ?φο

Δερματικ? προβλ?ματα: Αναγνωρ?στε τα μ?σα απ? φωτογραφ?ε?

Δερματικ? προβλ?ματα: Αναγνωρ?στε τα μ?σα απ? φωτογραφ?ε?

Σε κ?μα μποξ?ρ, μετ? απ? σκληρ? χτυπ?ματα του αντιπ?λου (photos+video)

Σε κ?μα μποξ?ρ, μετ? απ? σκληρ? χτυπ?ματα του αντιπ?λου (photos+video)

Β?κυ Βολι?τη: H σπ?νια φωτογραφ?α του συζ?γου και τη? κ?ρη? τη? (pics)

Β?κυ Βολι?τη: H σπ?νια φωτογραφ?α του συζ?γου και τη? κ?ρη? τη? (pics)

Π?ρε ?να κουβ? νερ? και το ?ριξε στη λ?μνη! Αυτ? που ακολουθε? ε?ναι τρομακτικ? (video)

Π?ρε ?να κουβ? νερ? και το ?ριξε στη λ?μνη! Αυτ? που ακολουθε? ε?ναι τρομακτικ? (video)

Ο Βλ?σση? ?ταν ο πιο ωρα?ο? τ?πο? εκε? ?ξω

Ο Βλ?σση? ?ταν ο πιο ωρα?ο? τ?πο? εκε? ?ξω