Το φετιν? ?διαρκε?α?? σημα?νει πολλ? παραπ?νω απ? ?να εισιτ?ριο…
6 SHARES

Το φετιν? ?διαρκε?α?? σημα?νει πολλ? παραπ?νω απ? ?να εισιτ?ριο…

Ο Ν?κο? Συρ?γο? γρ?φει γιατ? πρ?πει να κ?νει ν?ο ρεκ?ρ ο κ?σμο? του Παναθηνα?κο?.

Ο Παναθηνα?κ??, κατ? γενικ? ομολογ?α πια, ?χει ξεφ?γει απ? τα ελληνικ? ?ρια. ?σω? και απ? τα ευρωπα?κ?. Ε?ναι μ?α ομ?δα που λειτουργε? σε ?λλο επ?πεδο. Και αυτ? φα?νεται παντο?. Απ? τι? μεταγραφ?? μ?χρι (εσχ?τω?) τον τρ?πο δι?θεση? των εισιτηρ?ων. Και η ανακο?νωση τη? ΚΑΕ για τα ΜΑΞΙΜΟΥΜ 12.000 εισιτ?ρια διαρκε?α? που θα διαθ?σει φ?το? και τον τρ?πο που θα διατ?θενται εν συνεχε?α τα εισιτ?ρια για μεμονωμ?νου? αγ?νε?, δε?χνει τον σεβασμ? του οργανισμο? που λ?γεται Παναθηνα?κ?? προ? τον κ?σμο του. Ξεκ?θαρε? κουβ?ντε? απ? πολ? νωρ?? για να ξ?ρει ο φ?λαθλο? να πορευτε?, αν?λογα με τι? αν?γκε? και το βαλ?ντιο του! Προσωπικ?, ωστ?σο, θεωρ? ?τι το φετιν? ?διαρκε?α?? σημα?νει πολλ? παραπ?νω απ? ?να εισιτ?ριο. Για πολλο?? λ?γου?.

Ο ?να? ε?ναι η ανταπ?δοση στι?- για μ?α ακ?μη χρονι?- τερ?στιε? οικονομικ?? υπερβ?σει? του Δημ?τρη Γιαννακ?πουλου ?στε ο Παναθηνα?κ?? να ε?ναι ισχυρ?? στην πιο ανταγωνιστικ? Ευρωλ?γκα των τελευτα?ων δ?κα και β?λε χρ?νων! Ο δε?τερο? ε?ναι η συμπαρ?σταση στην επιλογ? του ισχυρο? ?νδρα τη? ΚΑΕ να π?ει κ?ντρα σε ?να ολ?κληρο σ?στημα ?στε το ελληνικ? μπ?σκετ να μην γ?νει… ποδ?σφαιρο! Και εξηγο?μαι: Απ? την στιγμ? που επικυρ?θηκε ο υποβιβασμ?? του Ολυμπιακ?, ?ολυμπιακογρ?φοι? και (δ?θεν) αντικειμενικο? ?χουν επιδοθε? σε ?ναν ανελ?ητο αγ?να για να μα? πε?σουν π?σο τραγικ? θα ε?ναι το πρωτ?θλημα τη? Α1 χωρ?? τον Ολυμπιακ? και π?σο… τερ?στιε? θα ε?ναι οι απ?λειε? του Παναθηνα?κο? χωρ?? τον αι?νιο αντ?παλο του. Προφαν?? και θα υπ?ρξουν. Με τη διαφορ? ?τι ο Γιαννακ?πουλο? δεν ?βαλε καν στο… ζ?γι αυτ? το ενδεχ?μενο στην προσπ?θεια του να αποδε?ξει προ? κ?θε κατε?θυνση ?τι ?κρ?το? δεν ε?ναι ο Ολυμπιακ???.

Και ?πω? ?χει φανε? ?ω? τ?ρα ?παντε?, με τον ?ναν ? τον ?λλο τρ?πο, αρμ?διοι και μη, το ?λαβαν το μ?νυμα… Τ?ρα ε?ναι η σειρ? λοιπ?ν και του κ?σμου του Παναθηνα?κο? να αποδε?ξει ?χι απλ? ?τι συμμερ?ζεται απ?λυτα την πεπο?θηση του Δημ?τρη αλλ? ?τι θα στηρ?ξει ?μπρακτα την προσπ?θεια του για ?να ΚΑΘΑΡΟ πρωτ?θλημα, με Ν?μου? και Καν?νε? που θα σ?βονται ?λοι. Π??; Δε?χνοντα? ?τι με ? χωρ?? Ολυμπιακ?, το πρωτ?θλημα για τον Παναθηνα?κ? θα ε?ναι το ?διο! Συνειδητ?… ?χι με το θυμικ?! Κλε?νουμε θ?ση στο ΟΑΚΑ για το ?τριφ?λλι? και ?χι για τον… αντ?παλο. Κι αυτ? ακριβ?? ε?ναι που θ?λει να επιβραβε?σει η ΚΑΕ! Αυτ? τη συνειδητ? στ?ση ΑΓΑΠΗΣ, ΠΙΣΤΗΣ και ΣΤΗΡΙΞΗΣ σε ?τι πρεσβε?ει ο Παναθηνα?κ??. Ο Παναθηνα?κ?? που ειδικ? μετ? τα περσιν? αποδεικν?εται ?τι ε?ναι ο εγγυητ?? τη? ομαλ?τητα? σε ολ?κληρο το οικοδ?μημα του ελληνικο? μπ?σκετ. Με κ?θε τ?μημα και κ?στο?. Και αυτ? θαρρ? πω? πρ?πει πρ?τα να εκτιμηθε? και εν συνεχε?α να ανταμειφθε? απ? ?λο τον Παναθηνα?κ? κ?σμο.

Υγ. ?ταν ?χει? ?ναν τ?σο μεγ?λο και διπλ? μ?λιστα στ?χο ?πω? ο Βοτανικ?? και εν συνεχε?α η αναγ?ννηση του Συλλ?γου, το να ασχολε?σαι με τι? ?παπαρι??? που γρ?φει ο κ?θε τυχ?ρπαστο? στo twitter μ?λλον κ?νει ?κ?ποιον? τον τ?ποτα. Οπ?τε, δεν ασχολε?σαι… 

Ακολο?θησε τον Ν?κο Συρ?γο στο Instagram

Το παρ?ν διαδικτυακ? μ?σο ουδεμ?α ευθ?νη εκ του ν?μου φ?ρει περ? των επων?μων ? ανων?μων σχολ?ων που φιλοξενε?. Σε περ?πτωση που θεωρε?τε πω? θ?γεστε απ? κ?ποιο εξ αυτ?ν, επικοινων?στε μ?σω τη? φ?ρμα? επικοινων?α? ?τσι ?στε να αφαιρεθε?.Κ?πελλο γυναικ?ν: Που πα?ζουν Παναθηνα?κ?? και Ολυμπιακ??
Κ?πελλο γυναικ?ν: Που πα?ζουν Παναθηνα?κ?? και Ολυμπιακ??
Επικ?! Ο Sin Boy π?γε στον Σεφερλ? και του ?ριχνε χρ?ματα την ?ρα που τον μιμο?ταν (videos)
Επικ?! Ο Sin Boy π?γε στον Σεφερλ? και του ?ριχνε χρ?ματα την ?ρα που τον μιμο?ταν (videos)
?ρη?: Ξεκαθαρ?ζει το θ?μα των τηλεοπτικ?ν
?ρη?: Ξεκαθαρ?ζει το θ?μα των τηλεοπτικ?ν
Σ?ο Π?ολο: Ντεμπο?το με γκολ ν?κη? ο Ντ?νι ?λβε? (photos+video)
Σ?ο Π?ολο: Ντεμπο?το με γκολ ν?κη? ο Ντ?νι ?λβε? (photos+video)

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Μενεγ?κη-Αρναο?τογλου: Οι φωτογραφ?ε? πριν απ? 13 χρ?νια που δεν θυμο?νται ο?τε οι ?διοι (photos)

Μενεγ?κη-Αρναο?τογλου: Οι φωτογραφ?ε? πριν απ? 13 χρ?νια που δεν θυμο?νται ο?τε οι ?διοι (photos)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Η ?νδειξη πω? οι σχ?σει? Kate Middleton και Meghan Markle ε?ναι και π?λι τυπικ??

Η ?νδειξη πω? οι σχ?σει? Kate Middleton και Meghan Markle ε?ναι και π?λι τυπικ??

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Σωτ?ρη? Κοντιζ??: Η γλυκι? φωτογραφ?α με τον γιο του στην παραλ?α (pics)

Σωτ?ρη? Κοντιζ??: Η γλυκι? φωτογραφ?α με τον γιο του στην παραλ?α (pics)

Ουνι?ν Βερολ?νου: Συγκινητικ? κ?νηση των οπαδ?ν για ?σου? ?χουν... φ?γει (photos+videos)

Ουνι?ν Βερολ?νου: Συγκινητικ? κ?νηση των οπαδ?ν για ?σου? ?χουν... φ?γει (photos+videos)

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Το ?ξερε?; Π?ντε πρ?γματα που κ?νει? λ?θο? κ?θε μ?ρα!

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ζ?δια και μυστικ?: Ποια ε?ναι ?τ?φο?? και ποια θα το κ?νουν... βο?κινο;

Ζ?δια και μυστικ?: Ποια ε?ναι ?τ?φο?? και ποια θα το κ?νουν... βο?κινο;