Η αρχ? ε?ναι το ?μισυ του… τ?λου?
11 SHARES

Η αρχ? ε?ναι το ?μισυ του… τ?λου?

Ο Λευτ?ρη? Αυγεν?κη? ε?ναι επικοινωνιακ??. Και πολ? συμπαθ??.

Το βρ?δυ τη? Τετ?ρτη? (24/7) σε μια μ?ζωξη δημοσιογρ?φων που ?κανε σε ?να εξαιρετικ? μπαρ στη Βουκουρεστ?ου, με καλ? ου?σκι και φοβερ?, γενικ?, κ?βα, ε?πε μεταξ? ?λλων ?τι ?ταν επιθυμ?α του να π?ρει το Υφυπουργε?ο Αθλητισμο?. Και χ?ρηκε πολ? ?ταν ο Κυρι?κο? Μητσοτ?κη? του το αν?θεσε. Το βρ?κα λογικ? να ε?ναι χαρο?μενο?. Για πολλο?? λ?γου?. Δεν ε?ναι παρ?λογο ?ταν θ?λει? κ?τι τ?σο πολ? να χα?ρεσαι που το πα?ρνει?.

Προσπ?θησα να… συμμεριστ? τη χαρ? του αλλ? γνωρ?ζοντα? απ? το 1994 που ασχολο?μαι με την αθλητικ? δημοσιογραφ?α ?τι η θ?ση του Υφυπουργο? Αθλητισμο? ισοδυναμε? με… ηλεκτρικ? καρ?κλα, ε?πα να του ευχηθ? απλ? ?καλ? ξεμπερδ?ματα?! Π?σο μ?λλον δε ?ταν ξεκιν?? απ? πολ? συγκεκριμ?νη αφετηρ?α…

Ο Υφυπουργ?? απ?ντησε σχεδ?ν σε ?λε? τι? ερωτ?σει? που του ?γιναν. Απ?φυγε να απαντ?σει σε μ?α: Αν υπ?ρχει ν?μιμο? τρ?πο? να με?νει ο Ολυμπιακ?? στην Α1. ?χι προφαν?? γιατ? δεν ξ?ρει ?τι δεν υπ?ρχει. Ξ?ρει ?τι δεν υπ?ρχει. Αλλ? ?πω? κ?θε πολιτικ?? που… σ?βεται τον εαυτ? του δεν θα το πει. Με τη διαφορ? ?τι κ?ποια στιγμ? στη χ?ρα που λ?γεται Ελλ?δα, οι πολιτικο? οφε?λουν να λ?νε την αλ?θεια, ?σο σκληρ? και αν ε?ναι. Μαζ? να προασπ?ζονται και τη νομιμ?τητα. Να μην χρει?ζεται δηλαδ? να βγα?νει μπροστ?ρη? ο Παναθηνα?κ?? για να μην γ?νει το μπ?σκετ… ποδ?σφαιρο! Να ξ?ρουν ?παντε? ?τι δεν θα υπ?ρξει ?λαδι?? πουθεν?.

?ποιο? κι αν ωφελε?ται. Αν ζο?σαμε σε ?λλη χ?ρα εκτ?? τη? Ελλ?δα?, δεν θα γιν?ταν κουβ?ντα για το που θα πα?ζει ο Ολυμπιακ?? φ?το?. Θα ?ταν δεδομ?νο ?τι θα ?παιζε εκε? που ορ?ζουν οι κανονισμο?. Στην Α2 ? πουθεν?. Στο Ελλαδιστ?ν γρ?φουμε ακ?μη και τ?ρα στι? 25 Ιουλ?ου… ρεπορτ?ζ που αφ?νουν ανοικτ? το ενδεχ?μενο να πα?ξει ο Ολυμπιακ?? στην Α1. Κι α? ε?ναι ?κνομο. ?πω? ?λε? σχεδ?ν οι εν?ργειε? που ?κανε η ΚΑΕ Ολυμπιακ?? απ? τι? 13 Φλεβ?ρη και μετ? με μοναδικ? στ?χο να… γκρεμ?σει το ελληνικ? μπ?σκετ. Για να μην μακρηγορο?με. Αυτ?? ο θ?ρυβο? που ?χει προκ?ψει εδ? και κ?ποια ?ρα κ?νει κακ? πρ?τα στην Κυβ?ρνηση, εν συνεχε?α στον Αυγεν?κη και εν τ?λει στο μπ?σκετ, τον αθλητισμ? και την κοινων?α γενικ?τερα. Γιατ? δ?νει το δικα?ωμα σε κ?ποιου? να πιστε?ουν ?τι ε?ναι υπερ?νω του Ν?μου. Δεν ε?ναι. Κι αυτ? θα αποδειχτε? και π?λι στην πρ?ξη. Με κ?θε τ?μημα. Αν δεν μπορε? η εκ?στοτε Πολιτε?α να διαφυλ?ξει τη Νομιμ?τητα, θα το πρ?ξει για μια ακ?μη φορ? αυτ?? που μπορε?. Με κ?θε τ?μημα και κ?στο?. Α… Ο σοφ?? λα?? (που βγ?ζει Κυβερν?σει? κλπ.) λ?ει ?η αρχ? ε?ναι το ?μισυ το παντ???. Σε κ?ποιε? περιπτ?σει? η αρχ? ε?ναι το ?μισυ του… τ?λου?. Ειδικ? ?ταν η πρ?τη σου ?κ?νηση? επιβεβαι?νει τι? υποψ?ε? και συν?μα μοι?ζει με δυναμ?τη στα θεμ?λια ?χι μ?νο του μπ?σκετ αλλ? του αθλητισμο?. Αυτ?.

Υγ. Μετ? τη συν?ντηση με τον ΕΣΑΚΕ ο Λευτ?ρη? Αυγεν?κη? ε?πε ?τι "ε?ναι θλιβερ? αυτ? που συν?βη με τον Ολυμπιακ?". Θλιβερ? ε?ναι το δυστ?χημα με το παλικαρ?κι, τον γιο του Ζαχαρι?... Αυτ? που συν?βη με τον Ολυμπιακ? ε?ναι απλ? οι συν?πειε? των ?σων ?καναν οι Αγγελ?πουλοι. ?γκλημα και τιμωρ?α. 

Ακολο?θησε τον Ν?κο Συρ?γο στο Instagram

Το παρ?ν διαδικτυακ? μ?σο ουδεμ?α ευθ?νη εκ του ν?μου φ?ρει περ? των επων?μων ? ανων?μων σχολ?ων που φιλοξενε?. Σε περ?πτωση που θεωρε?τε πω? θ?γεστε απ? κ?ποιο εξ αυτ?ν, επικοινων?στε μ?σω τη? φ?ρμα? επικοινων?α? ?τσι ?στε να αφαιρεθε?.Π?ρε πα?κτη τη? ΑΕΚ η Δ?ξα Δρ?μα? (video+photos)
Π?ρε πα?κτη τη? ΑΕΚ η Δ?ξα Δρ?μα? (video+photos)
Ηρακλ??: Ανακο?νωσε τον ?λεξ Ντ?ιβι? (video)
Ηρακλ??: Ανακο?νωσε τον ?λεξ Ντ?ιβι? (video)
Συγκινητικ? κ?νηση Αθηνα?ου, π?γε ΟΑΚΑ για την αναχ?ρηση τη? Εθνικ??! (photos)
Συγκινητικ? κ?νηση Αθηνα?ου, π?γε ΟΑΚΑ για την αναχ?ρηση τη? Εθνικ??! (photos)
Ολυμπιακ?? – Κρ?σνονταρ: Η ?ρα και το καν?λι μετ?δοση? του αγ?να
Ολυμπιακ?? – Κρ?σνονταρ: Η ?ρα και το καν?λι μετ?δοση? του αγ?να

Μ?α στα 50 εκατομμ?ρια: Γ?ννησε δ?δυμα με διαφορ?... 11 εβδομ?δων

Μ?α στα 50 εκατομμ?ρια: Γ?ννησε δ?δυμα με διαφορ?... 11 εβδομ?δων

Κι ?λλο? χωρισμ?? β?μβα! Τ?τλοι τ?λου? μετ? απ? 22 χρ?νια γ?μου

Κι ?λλο? χωρισμ?? β?μβα! Τ?τλοι τ?λου? μετ? απ? 22 χρ?νια γ?μου

Τερηδ?να: 7 τροφ?? για λιγ?τερα σφραγ?σματα (εικ?νε?)

Τερηδ?να: 7 τροφ?? για λιγ?τερα σφραγ?σματα (εικ?νε?)

?κυρο? ο συναγερμ?? του Instagram που αναστ?τωσε του? celebrities

?κυρο? ο συναγερμ?? του Instagram που αναστ?τωσε του? celebrities

Γι?ργο? Λι?γκα?: Η ν?α απ?δραση με τα παιδι? του λ?γο πριν επιστρ?ψει στην τηλε?ραση (vid)

Γι?ργο? Λι?γκα?: Η ν?α απ?δραση με τα παιδι? του λ?γο πριν επιστρ?ψει στην τηλε?ραση (vid)

ΠΑΟΚ: Στο στ?χαστρο ο Μ?ουρι τη? Μ?λαν (videos)

ΠΑΟΚ: Στο στ?χαστρο ο Μ?ουρι τη? Μ?λαν (videos)

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

Αρχισε να ρ?χνει αλ?τι στην ?μμο. Οταν δε?τε τι βγ?κε απ? μ?σα, θα με?νετε με το στ?μα ανοικτ? (video)

Αρχισε να ρ?χνει αλ?τι στην ?μμο. Οταν δε?τε τι βγ?κε απ? μ?σα, θα με?νετε με το στ?μα ανοικτ? (video)

Αυτο? ε?ναι οι 4 ν?ρκισσοι του ζωδιακο?!

Αυτο? ε?ναι οι 4 ν?ρκισσοι του ζωδιακο?!

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!