Μεταβατικ? περ?οδο? που βολε?ει!
SHARE

Μεταβατικ? περ?οδο? που βολε?ει!

Μια σημαντικ?τατη λεπτομ?ρεια που ευνοε? απ?στευτα την προσπ?θεια τη? ομ?δα?, ?χει να κ?νει με την ελπ?δα και την προσμον? του κ?σμου!

Το να καταλ?βει κανε?? την ατμ?σφαιρα γ?ρω απ’ τον Παναθηνα?κ?, ε?ναι ε?κολο. Ειδικ? απ’ τη στιγμ? που το περασμ?νο καλοκα?ρι ?ταν γεμ?το ταλαιπωρ?α, αμφιβολ?α, ?γχο?, στεναχ?ρια. ?ρα δεν ε?ναι απλ? να ξεχαστε?. Η σ?γκριση του καλοκαιριο? του 2018 με το φετιν?, ε?ναι μια εξαιρετικ? διαδικασ?α για να κατανο?σουμε τα π?ντα. Ξεκ?θαρα υπ?ρχει ?να? τ?νο? αισιοδοξ?α? πλ?ον.  Δεν ?χει καμ?α σχ?ση η τωριν? δι?θεση των Παναθηνα?κ?ν, με την μιζ?ρια εν?? χρ?νου πριν. Σαφ?? ?χει πα?ξει ρ?λο για αυτ? τη διαδικασ?α το π?? εμφαν?ζεται η ομ?δα σε σπουδα?α φιλικ? (Φ?γενορντ, ?γιαξ). Σαφ?? πα?ζει σημαντικ? ρ?λο το γεγον?? πω? γ?νονται μεταγραφ??, εν? ?να χρ?νο πριν ?ψαχνε? να βρει? ποιο? ε?ναι ο Χατζηθεοδωρ?δη?, ποιο? ο Καμπετσ?? και π?ει λ?γοντα?.

Αρκο?ν μ?νο αυτ? ?μω?; Απ’ τη μ?α ξ?ρει? πω? ε?ναι φιλικ?? αναμετρ?σει?, εν? απ’ την ?λλη αναφορικ? με τι? μεταγραφ?? προφαν?? και πρ?πει ο καθ?να? να περιμ?νει να δε?ξουν οι πα?κτε? τι μπορο?ν να κ?νουν στο χορτ?ρι. Απλ? ε?ναι απ?στευτα θετικ?? ο τρ?πο? προσ?γγιση? κιν?σεων ?πω? του Κολοβο?, ?πω? του Ζαχ?ντ, του Ζο?ο Νο?νιε? και αυτ?? που θα ακολουθ?σουν και π?νω κ?τω θα ε?ναι σε αυτ? τα επ?πεδα. Αυτ? προ?ρχεται απ’ τη διαφορετικ? αντιμετ?πιση-ψυχολογ?α που ?χει ο κ?σμο? απ?ναντι στην ομ?δα. Γιατ? γ?νεται αυτ?; Απλ? η απ?ντηση…

Διαβ?στε ?λο το ?ρθρο του Λευτ?ρη Μπακολι? στο Leoforos.gr

Το παρ?ν διαδικτυακ? μ?σο ουδεμ?α ευθ?νη εκ του ν?μου φ?ρει περ? των επων?μων ? ανων?μων σχολ?ων που φιλοξενε?. Σε περ?πτωση που θεωρε?τε πω? θ?γεστε απ? κ?ποιο εξ αυτ?ν, επικοινων?στε μ?σω τη? φ?ρμα? επικοινων?α? ?τσι ?στε να αφαιρεθε?.?Μ?λο?? με την ατ?κα Λυσ?νδρου για διακοπ? πρωταθλ?ματο? λ?γω ΕΡΤ – Διαψε?δουν ΑΕΚ και Λ?γκα
?Μ?λο?? με την ατ?κα Λυσ?νδρου για διακοπ? πρωταθλ?ματο? λ?γω ΕΡΤ – Διαψε?δουν ΑΕΚ και Λ?γκα
Παναθηνα?κ??: Σε οικογενειακ? κλ?μα η πρ?τη
Παναθηνα?κ??: Σε οικογενειακ? κλ?μα η πρ?τη
ΑΕΚ: Στη λ?στα για Τραμπζονσπ?ρ ο Τσινγκ?νσκι
ΑΕΚ: Στη λ?στα για Τραμπζονσπ?ρ ο Τσινγκ?νσκι
?Το ελληνικ? ποδ?σφαιρο δεν πρ?πει να ε?ναι μια σφυρ?χτρα και μ?α σημα?α?
?Το ελληνικ? ποδ?σφαιρο δεν πρ?πει να ε?ναι μια σφυρ?χτρα και μ?α σημα?α?

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Φα?η Σκορδ?: Αποχ?ρησε κι ?λλο πρ?σωπο απ? το Πρωιν? και δεν το περιμ?ναμε!

Φα?η Σκορδ?: Αποχ?ρησε κι ?λλο πρ?σωπο απ? το Πρωιν? και δεν το περιμ?ναμε!

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Η Μαρ?βα Μητσοτ?κη αποκ?λυψε με μ?α φωτογραφ?α την ιδια?τερη στυλιστικ? τη? επιλογ? για το καλοκα?ρι

Η Μαρ?βα Μητσοτ?κη αποκ?λυψε με μ?α φωτογραφ?α την ιδια?τερη στυλιστικ? τη? επιλογ? για το καλοκα?ρι

Ρο?λα Ρ?βη: Η μαμαδ?στικη ερ?τηση στο Instagram και οι απαντ?σει? των δι?σημων φ?λων τη? (pics)

Ρο?λα Ρ?βη: Η μαμαδ?στικη ερ?τηση στο Instagram και οι απαντ?σει? των δι?σημων φ?λων τη? (pics)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

Π?? αντιδρο?ν τα ζ?δια, ?ταν του? πει? ?σ’ αγαπ?!?

Π?? αντιδρο?ν τα ζ?δια, ?ταν του? πει? ?σ’ αγαπ?!?

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...