? τ?ρα, ? ποτ?
SHARE

? τ?ρα, ? ποτ?

Ο Παναθηνα?κ?? ε?ναι μπροστ? σε ?να ιστορικ? σταυροδρ?μι που δεν πρ?πει να το προσπερ?σει. Δι?τι κινδυνε?ει να χ?σει το δρ?μο για π?ντα.

Πρ?πει να πα? πολλ? χρ?νια π?σω, για να θυμηθε?? π?τε υπ?ρχε ?ραμα για τον Παναθηνα?κ?. Πραγματικ? ?ραμα και προοπτικ?. Πρ?πει να γυρ?σει? σε εποχ?? που ο Παναθηνα?κ?? ?ταν Panathinaikos στην Ευρ?πη, που γ?μιζε το ΟΑΚΑ, που τον ?κατηγορο?σαν? για ?τσο?κου - τσο?κου μπολ? και τα πρωταθλ?ματα (φυσικ?…) τα ?παιρναν ?λλοι. ? πιο πρ?σφατα, στην εποχ? τη? πολυμετοχικ?τητα?, που δυστυχ?? πρ?σφερε μ?νο ?να νταμπλ στην ομ?δα κι ?φησε π?σω τη? συντρ?μμια, χρ?η και υποσχ?σει? για ?να γ?πεδο που δεν ξεκ?νησε ποτ?.

Η συν?χεια μετ? την πολυμετοχικ?τητα, γνωστ?. Ο ποδοσφαιρικ?? Παναθηνα?κ?? (αλλ? κι ο Ερασιτ?χνη?) ?φτασαν στο χε?λο? του γκρεμο?, ακροβ?τησαν στο κεν?, κινδ?νευσαν αλλ? παρ?μειναν στη ζω?, ?στω και διασωληνωμ?νοι. Με πολλ?? π?κρε? και λ?γε? χαρ??. Με το μπ?σκετ να ε?ναι το μ?νο τμ?μα που παρ?μεινε ψηλ?, που ?παιρνε κ?θε χρ?νο ?στω και ?ναν τ?τλο, που δεν κατ?φερε μεν τα τελευτα?α χρ?νια να π?ει σε ?να final-four αλλ? το π?λεψε, το πολ?μησε, βρ?θηκε στα play-offs, ?κανε την προσπ?θει? του κ?ντρα στα ?θηρ?α?.

Σ?μερα, ο Παναθηνα?κ?? βρ?σκει και π?λι ?ραμα. Βρ?σκει προοπτικ? για το μ?λλον. ?χι απλ? να τακτοποι?σει τι? οφειλ?? ? απλ? να βγει απ? το ?τεχνητ? κ?μα?, αλλ? να σταθε? στα π?δια του. Μπροστ?ρη? μπ?κε ο ?νθρωπο? που αν?λαβε τη βαρι? κληρονομι? απ? τον Πα?λο και το Θαν?ση, που προσπαθε? ?λα αυτ? τα χρ?νια να κρατ?σει το μπ?σκετ ψηλ?, που ?σωσε τον Ερασιτ?χνη και του ?δωσε πνο?, τακτοποι?ντα? τα χρ?η και συμμαζε?οντα? το χ?ο?. Ο Δημ?τρη? Γιαννακ?πουλο? βγ?κε μπροστ?, παρουσι?ζοντα? μια ολοκληρωμ?νη πρ?ταση για γ?πεδο στο Βοτανικ?, για ΠΑΕ, ΚΑΕ και Ερασιτ?χνη, για οικονομικ? εξυγ?ανση, για ?ανεξαρτησ?α? και αυτ?ρκεια, για να μπορ?σει ο Παναθηνα?κ?? να απαλλαγε? απ' ?λα τα βαρ?δια και ?λε? τι? αγκυλ?σει?.

Κι αυτ? ακριβ?? ε?ναι η στιγμ? που ?χι μ?νο ?λοι αυτο? που αγαπο?ν την ομ?δα οφε?λουν να κ?νουν ?να β?μα μπροστ?, αλλ? κυρ?ω? να ?θ?ψουν? ?,τι τοξικ?, ?,τι νοσηρ? και ?,τι στεν?χωρο κουβαλ?νε μ?σα του?. Λ?θη ?γιναν, παραλε?ψει? επ?ση?, πολλ? πρ?γματα που ?πρεπε να γ?νουν δεν ?γιναν και πολλ? που δεν ?πρεπε να γ?νουν δυστυχ?? ?γιναν. Αλλ? ?λα αυτ? αν?κουν στο παρελθ?ν: το παρελθ?ν π?ρασε και τ?ρα ο Παναθηνα?κ?? ?χει την ευκαιρ?α με ?να ελπιδοφ?ρο παρ?ν, να διαγρ?ψει ?να σπουδα?ο μ?λλον.

Ο Δημ?τρη? Γιαννακ?πουλο?, εγκαινι?ζοντα? το ?PAO ALIVE?, δ?νει το σ?νθημα τη? εν?τητα?. Και καλε? ?λου? του? φ?λου? τη? ομ?δα? να πορευτο?ν μαζ?. Και τον ?απλ? κ?σμο?, που θα προσφ?ρει ?,τι μπορε? απ? το υστ?ρημ? του, αλλ? κυρ?ω? του? φ?λου? τη? ομ?δα? που ?χουν μεγαλ?τερη οικονομικ? δυνατ?τητα και μπορο?ν να συνδρ?μουν με περισσ?τερα χρ?ματα. Π?σα; Θα το δε?ξει το ?ταμε?ο? στο τ?λο? - ο στ?χο? ε?ναι ?να μ?νιμουμ 20 εκατομμυρ?ων, αλλ? ο Δημ?τρη? Γιαννακ?πουλο? αισιοδοξε? ?τι θα μαζευτο?ν πολλ? περισσ?τερα. Τ?σα, ?στε ?χι απλ? να αρχ?σει να ?δουλε?ει η μηχαν?? και να αφ?σει π?σω τη? η ομ?δα τα χρ?η και τι? οφειλ??, αλλ? και να μπορε? να ξεκιν?σει (πρ?τα επ? χ?ρτου και μετ? επ? χ?ρτου) η κατασκευ? του γηπ?δου, μ?λι? ?χει εγγρ?φω? ?λε? τι? εγγυ?σει? που απαιτο?νται για ?να τ?σο μεγ?λο πρ?τζεκτ.

Το ?? τ?ρα ? ποτ?? πρ?πει να ε?ναι το σ?νθημα. Δι?τι ποτ? ?λλοτε στην ιστορ?α του Παναθηνα?κο? δεν υπ?ρχε τ?σο μεγ?λη βο?ληση, τ?σο ολοκληρωμ?νη πρ?ταση και τ?σο χειροπιαστ? προοπτικ? γηπ?δου, ?πω? συμβα?νει σ?μερα και ποτ? ?λλοτε επ?ση? δεν ?ταν σ?μφωνοι ?λοι αυτο? που εμπλ?κονται στην κατασκευ? του γηπ?δου (Κυβ?ρνηση, Δ?μο?, Τρ?πεζε?, ΠΑΕ, ΚΑΕ, Ερασιτ?χνη?). Πρ?κειται για μια τερ?στια ευκαιρ?α που δεν ε?χε ποτ? ξαν? ο Παναθηνα?κ?? ορθ?νοιχτη μπροστ? του και φοβ?μαι πω? αν δεν την εκμεταλλευτε?, αν την αφ?σει να π?ει χαμ?νη, δεν θα την ξαναβρε? - τουλ?χιστον ?χι στο ?μεσο μ?λλον.   

Το παρ?ν διαδικτυακ? μ?σο ουδεμ?α ευθ?νη εκ του ν?μου φ?ρει περ? των επων?μων ? ανων?μων σχολ?ων που φιλοξενε?. Σε περ?πτωση που θεωρε?τε πω? θ?γεστε απ? κ?ποιο εξ αυτ?ν, επικοινων?στε μ?σω τη? φ?ρμα? επικοινων?α? ?τσι ?στε να αφαιρεθε?.Ολυμπιακ??: Π?νοπλο? εν?ψει Κρ?σνονταρ
Ολυμπιακ??: Π?νοπλο? εν?ψει Κρ?σνονταρ
Δραματικ?? εξελ?ξει?: Τουρκικ? ?ταν?λια? απ? Καστελλ?ριζο μ?χρι Κ?προ
Δραματικ?? εξελ?ξει?: Τουρκικ? ?ταν?λια? απ? Καστελλ?ριζο μ?χρι Κ?προ
Παναθηνα?κ?? Α.Ο: Οι ευχ?? στην Μαρ?α Οικονομ?δου! (photo)
Παναθηνα?κ?? Α.Ο: Οι ευχ?? στην Μαρ?α Οικονομ?δου! (photo)
Αυστραλ?α: Αποχ?ρησε εσπευσμ?να ο Μπ?λντεν
Αυστραλ?α: Αποχ?ρησε εσπευσμ?να ο Μπ?λντεν

Οι δρ?μοι γ?μισαν με ακ?φαλε? κο?κλε?: Το ανατριχιαστικ? μυστ?ριο που ?χει ξεσηκ?σει μ?α π?λη

Οι δρ?μοι γ?μισαν με ακ?φαλε? κο?κλε?: Το ανατριχιαστικ? μυστ?ριο που ?χει ξεσηκ?σει μ?α π?λη

??λα στη θ?ση μου?: Πρωταγωνιστ?? ?γινε ?λλο? ?νθρωπο? και δεν σταματ? να ποστ?ρει φ?το με μαγι?!

??λα στη θ?ση μου?: Πρωταγωνιστ?? ?γινε ?λλο? ?νθρωπο? και δεν σταματ? να ποστ?ρει φ?το με μαγι?!

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

?Εγκλ?ματα?: Θυμ?σαι τη Σωσ? του Αλ?κου; Δε? π?? ε?ναι σ?μερα

?Εγκλ?ματα?: Θυμ?σαι τη Σωσ? του Αλ?κου; Δε? π?? ε?ναι σ?μερα

Ν?κη Κεραμ?ω?: Δε?τε την υπουργ? Παιδε?α? να διαβ?ζει με τα παιδι? τη? (pics)

Ν?κη Κεραμ?ω?: Δε?τε την υπουργ? Παιδε?α? να διαβ?ζει με τα παιδι? τη? (pics)

Μ?θαμε επιτ?λου? τι ρ?λο βαρ?ει ΑΥΤΟ το πιαστρ?κι στην πλ?τη του πουκ?μισου

Μ?θαμε επιτ?λου? τι ρ?λο βαρ?ει ΑΥΤΟ το πιαστρ?κι στην πλ?τη του πουκ?μισου

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Τα?ρο?, Παρθ?νο?, Αιγ?κερω?: Τι κρ?βεται π?σω απ? το πρ?σωπο που δε?χνουν;

Τα?ρο?, Παρθ?νο?, Αιγ?κερω?: Τι κρ?βεται π?σω απ? το πρ?σωπο που δε?χνουν;

Κουρ?ζεστε ε?κολα; Π?σο κινδυνε?ετε απ? ?μφραγμα και εγκεφαλικ?

Κουρ?ζεστε ε?κολα; Π?σο κινδυνε?ετε απ? ?μφραγμα και εγκεφαλικ?

Κ?νδυνο?! Αν βρε?τε στικ?κι σε το?χο ΜΗΝ το βγ?λετε! (photos+video)

Κ?νδυνο?! Αν βρε?τε στικ?κι σε το?χο ΜΗΝ το βγ?λετε! (photos+video)