Η μεγ?λη αλ?θεια που ε?πε ο Δ?νη?
19 SHARES

Η μεγ?λη αλ?θεια που ε?πε ο Δ?νη?

Ενθαρρυντικ? το πρ?το δε?γμα του Παναθηνα?κο?, αλλ? ακ?μα πιο σημαντικ? η δ?λωση του Γι?ργου Δ?νη μετ? το τ?λο? του αγ?να.

Ο Παναθηνα?κ?? μα? ?κανε να… τρ?βουμε τα μ?τια μα? στην Ολλανδ?α με το αποτ?λεσμα κ?ντρα στη Φ?γενορντ. Ω? ?ναν βαθμ?, το ?κανε και με την εμφ?νισ? του. ?παιξε καλ? ποδ?σφαιρο στα πρ?τα 45 λεπτ?, ε?χε πλ?νο και προσανατολισμ? στο γ?πεδο, με γν?ση στι? δυν?μει? του και στη διαφορ? απ? τον αντ?παλο, εκμεταλλε?τηκε ?τι του ??δωσαν? οι πα?κτε? του Γιαπ Σταμ κ?τι που χ?ρη στην αποτελεσματικ?τητα των παικτ?ν του μ?σα στην αντ?παλη περιοχ?, τον ?βαλε με δυο γκολ μπροστ? στο σκορ. Στο δε?τερο ημ?χρονο ?ταν λογικ?, πα?ζοντα? επ? τη? ουσ?α? με την περσιν? Κ19 του κλαμπ, να ζοριστε?, να πιεστε? και να απειληθε? πολ? περισσ?τερο απ? του? Ολλανδο??. Εξ?σου λογικ?, ?μω?, ?ταν – με την εικ?να που ?δειξε η ?μυνα τη? Φ?γενορντ – να ?χει την ευκαιρ?α και για μια ακ?μα ?ζημι?? ?χοντα? μπροστ? παιδι? με ?φρεσκ?δα? και ταχ?τητα. Κι ?τσι ?γινε.

Προφαν?? και ο Παναθηνα?κ?? δεν ?γινε… υπερομ?δα, πλην ?μω? σκ?ρπισε χαμ?γελα. Προφαν?? και ο Παναθηνα?κ?? χρει?ζεται εν?σχυση και σ?γουρα θα ε?ναι ακ?μα καλ?τερο? β?ζοντα? ακ?μα περισσ?τερη ποι?τητα στο ρ?στερ του με πα?κτε? ?πω? ο Κολοβ?? και ο Ζαχ?ντ που ?ρχονται τι? επ?μενε? ημ?ρε?, ?σω? και ?ρε? στο ?τριφ?λλι?. Ακ?μα πιο προφαν??, ε?ναι και το γεγον?? ?τι ο Παναθηνα?κ?? πρ?πει να ενισχυθε? στην ?μυνα, αφο? αν κ?που ε?χε περισσ?τερα προβλ?ματα απ? ?λλα σημε?α του γηπ?δου, αυτ? ?ταν το ανασταλτικ? σκ?λο? και κυρ?ω? η τελευτα?α γραμμ? ?μυνα? πριν απ? την εστ?α του. Για αυτ? και οι ?πρ?σινοι? αναζητο?ν στ?περ που θα δ?σει παραπ?νω πρ?γματα απ? τα παιδι? που ?δη υπ?ρχουν στην ομ?δα.

Α? μην κ?νουμε, ?μω?, ?λλο του?… προπονητ?? του πληκτρολογ?ου. ?λλωστε τα φιλικ?, ε?τε διαλ?ει? 3-0 τη Ρ?τερνταμ ε?τε χ?νει? 1-0 απ? κ?ποιο ευρωπα?κ?… χωρι?, ε?ναι για να βγ?ζουν συμπερ?σματα οι προπονητ??. Αυτ? που θα πρ?πει να σταθο?ν ?παντε? στον Παναθηνα?κ?, εν τ?λει, ε?ναι ?λλο. Η δ?λωση του Γι?ργου Δ?νη μετ? το τ?λο? του αγ?να. Ο ?λληνα? τεχνικ?? ε?πε κ?τι ιδια?τερα σημαντικ? για την πορε?α τη? ομ?δα? στο μ?λλον. Δεν μιλ?με για την αν?γκη του Παναθηνα?κο? να προσπαθ?σει για πρωταθλητισμ?. Αυτ? ε?ναι δε?γμα τη? δικ?? του, ολ?σωστη?, νοοτροπ?α? που λ?ει πω? σε ?ποια κατ?σταση κι αν ε?ναι το κλαμπ το ?νομα και η ιστορ?α του επιτ?σσουν να παλε?ει για τ?τλου?. Σε ?λα τα σπορ.

Μιλ?με, ?μω?, για την ατ?κα ?Προσπαθο?με πολ? και πρ?τα απ’ ?λα εγ? αλλ? και ο Ν?κο? (σ.σ. Νταμπ?ζα?) να αποτιν?ξουμε τη μιζ?ρια?. Το μεγαλ?τερο ?μυστικ?? για να καταφ?ρει – ενδεχομ?νω? και κ?τι παραπ?νω απ? αυτ? που μπορε? – ο Παναθηνα?κ?? να πι?σει  ?ναν στ?χο, ε?ναι αυτ?. Να μην ?χει πια ?λλη μιζ?ρια. Η εικ?να του ?τριφυλλιο?? και η ν?κη απ?ναντι στη Φ?γενορντ, ?δωσε στον κ?σμο ελπ?δα. ?φερε ξαν? χαμ?γελα. Α? τη χαρε?, λοιπ?ν, ο κ?θε Παναθηνα?κ?? χωρ?? ?ναι μεν αλλ?? και μ?ρλα. Νισ?φι…

ΥΓ. Η ελπ?δα στον Παναθηνα?κ? υπ?ρει μετ? απ? πολ? καιρ?. Ειδικ?τερα με τη δρομολ?γηση του PAO Alive και τι? εξελ?ξει? στον Βοτανικ?, υπ?ρχουν πολλο? περισσ?τεροι λ?γοι να αισιοδοξε? κανε??. Και να νι?σει ενεργ? μ?λο? τη? Παναθηνα?κ?? οικογ?νεια? κ?νοντα? αυτ? που πρ?πει... 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δ?νη?: ?Ο Παναθηνα?κ?? θα παλ?ψει για πρωταθλητισμ??

Δ?νη?: ?Ο Παναθηνα?κ?? θα παλ?ψει για πρωταθλητισμ??

Φ?γενορντ – Παναθηνα?κ?? 0-3: Τα γκολ του αγ?να (video)

Φ?γενορντ – Παναθηνα?κ?? 0-3: Τα γκολ του αγ?να (video)

Φ?γενορντ – Παναθηνα?κ?? 0-3: Τριφυλλ?ρα με λαμπρ? μ?λλον! (photos)

Φ?γενορντ – Παναθηνα?κ?? 0-3: Τριφυλλ?ρα με λαμπρ? μ?λλον! (photos)

Το παρ?ν διαδικτυακ? μ?σο ουδεμ?α ευθ?νη εκ του ν?μου φ?ρει περ? των επων?μων ? ανων?μων σχολ?ων που φιλοξενε?. Σε περ?πτωση που θεωρε?τε πω? θ?γεστε απ? κ?ποιο εξ αυτ?ν, επικοινων?στε μ?σω τη? φ?ρμα? επικοινων?α? ?τσι ?στε να αφαιρεθε?.?Μ?λο?? με την ατ?κα Λυσ?νδρου για διακοπ? πρωταθλ?ματο? λ?γω ΕΡΤ – Διαψε?δουν ΑΕΚ και Λ?γκα
?Μ?λο?? με την ατ?κα Λυσ?νδρου για διακοπ? πρωταθλ?ματο? λ?γω ΕΡΤ – Διαψε?δουν ΑΕΚ και Λ?γκα
Παναθηνα?κ??: Σε οικογενειακ? κλ?μα η πρ?τη
Παναθηνα?κ??: Σε οικογενειακ? κλ?μα η πρ?τη
ΑΕΚ: Στη λ?στα για Τραμπζονσπ?ρ ο Τσινγκ?νσκι
ΑΕΚ: Στη λ?στα για Τραμπζονσπ?ρ ο Τσινγκ?νσκι
?Το ελληνικ? ποδ?σφαιρο δεν πρ?πει να ε?ναι μια σφυρ?χτρα και μ?α σημα?α?
?Το ελληνικ? ποδ?σφαιρο δεν πρ?πει να ε?ναι μια σφυρ?χτρα και μ?α σημα?α?

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Φα?η Σκορδ?: Αποχ?ρησε κι ?λλο πρ?σωπο απ? το Πρωιν? και δεν το περιμ?ναμε!

Φα?η Σκορδ?: Αποχ?ρησε κι ?λλο πρ?σωπο απ? το Πρωιν? και δεν το περιμ?ναμε!

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Η Μαρ?βα Μητσοτ?κη αποκ?λυψε με μ?α φωτογραφ?α την ιδια?τερη στυλιστικ? τη? επιλογ? για το καλοκα?ρι

Η Μαρ?βα Μητσοτ?κη αποκ?λυψε με μ?α φωτογραφ?α την ιδια?τερη στυλιστικ? τη? επιλογ? για το καλοκα?ρι

Ρο?λα Ρ?βη: Η μαμαδ?στικη ερ?τηση στο Instagram και οι απαντ?σει? των δι?σημων φ?λων τη? (pics)

Ρο?λα Ρ?βη: Η μαμαδ?στικη ερ?τηση στο Instagram και οι απαντ?σει? των δι?σημων φ?λων τη? (pics)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

Π?? αντιδρο?ν τα ζ?δια, ?ταν του? πει? ?σ’ αγαπ?!?

Π?? αντιδρο?ν τα ζ?δια, ?ταν του? πει? ?σ’ αγαπ?!?

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...

Αν μ?θετε τι συμβολ?ζουν τα βραχιολ?κια στο π?δι ?σω? σκεφτε?τε ξαν? αν το ξαναφορ?σετε...