Λιωμ?νοι σωλ?νε? και καμ?νο? εξοπλισμ??: Εικ?νε? απ? τι? πετρελα?κ?? εγκαταστ?σει? στη Σ. Αραβ?α
SHARE

Λιωμ?νοι σωλ?νε? και καμ?νο? εξοπλισμ??: Εικ?νε? απ? τι? πετρελα?κ?? εγκαταστ?σει? στη Σ. Αραβ?α

Η Σαουδικ? Αραβ?α ?δωσε τη δυνατ?τητα σε εκπροσ?που? μ?σων ενημ?ρωση? να δουν απ? κοντ? τι? εγκαταστ?σει? που επλ?γησαν απ? τι? επιθ?σει?, για τι? οπο?ε? η Ου?σινγκτον και το Ρι?ντ κατηγ?ρησαν το Ιρ?ν, δε?χνοντα? στου? δημοσιογρ?φου? λιωμ?νου? σωλ?νε? και καμ?νο εξοπλισμ?.

Το βασ?λειο θεωρε? ?τι οι επιθ?σει? τη? 14η? Σεπτεμβρ?ου στι? εγκαταστ?σει? στο Κουρ?ι? και το Αμπκ?ικ -η χειρ?τερη επ?θεση σε πετρελα?κ?? εγκαταστ?σει? στον Κ?λπο απ? τ?τε που ο Ιρακιν?? Σαντ?μ Χουσε?ν πυρπ?λησε τι? πετρελαιοπηγ?? του Κουβ?ιτ το 1991– θ?τουν σε δοκιμασ?α τη βο?ληση τη? διεθνο?? κοιν?τητα? να διατηρηθε? η παγκ?σμια τ?ξη.

Το Ιρ?ν αρνε?ται την εμπλοκ? του στην επ?θεση, που αρχικ? ε?χε ω? αποτ?λεσμα να μειωθε? στο ?μισυ η πετρελα?κ? παραγωγ? τη? Σαουδικ?? Αραβ?α?, τη? μεγαλ?τερη? στον κ?σμο χ?ρα? εξαγωγ?? πετρελα?ου. Την ευθ?νη αν?λαβε το κ?νημα των Χο?τι τη? Υεμ?νη?, συμμ?χων του Ιρ?ν εναντ?ον των οπο?ων μ?χεται ο υπ? τη Σαουδικ? Αραβ?α συνασπισμ?? τα τ?σσερα χρ?νια που διαρκε? η σ?γκρουση στην Υεμ?νη.

Διαβ?στε περισσ?τερα στο Cnn.gr


Νεντ?δη?: ?Ν?κη με καλ? ποδ?σφαιρο…?
Νεντ?δη?: ?Ν?κη με καλ? ποδ?σφαιρο…?
Νικλητσι?τη? και Πο?λιο? στα Μετ?ωρα
Νικλητσι?τη? και Πο?λιο? στα Μετ?ωρα
?Κ?λλησε? στην ?δρα τη? Μπρ?σια η Φιορεντ?να (video)
?Κ?λλησε? στην ?δρα τη? Μπρ?σια η Φιορεντ?να (video)
Η ΑΕΚ ?φων?ζει?, το Περιστ?ρι απαντ? με… μπ?σκετ! (videos)
Η ΑΕΚ ?φων?ζει?, το Περιστ?ρι απαντ? με… μπ?σκετ! (videos)

Πα?ρνει ?να αυγ?, κουκο?τσια απ? λεμ?νι και λ?γο χ?μα! Το αποτ?λεσμα θα σα? αφ?σει ?φωνου?! (video)

Πα?ρνει ?να αυγ?, κουκο?τσια απ? λεμ?νι και λ?γο χ?μα! Το αποτ?λεσμα θα σα? αφ?σει ?φωνου?! (video)

?γριε? Μ?λισσε?: Ο Μιλτι?δη? στην πιο συγκλονιστικ? σκην? τη? σειρ?? - Δε?τε την καρ? καρ? (Photos)

?γριε? Μ?λισσε?: Ο Μιλτι?δη? στην πιο συγκλονιστικ? σκην? τη? σειρ?? - Δε?τε την καρ? καρ? (Photos)

Ζ?δια Σ?μερα 22/10: ?,τι του φανε?...

Ζ?δια Σ?μερα 22/10: ?,τι του φανε?...

Η Σταματ?να Τσιμτσιλ? αποκ?λυψε το mute που ?κανε σε ζευγ?ρι στο Instagram (video)

Η Σταματ?να Τσιμτσιλ? αποκ?λυψε το mute που ?κανε σε ζευγ?ρι στο Instagram (video)

Σκην? απ? ταιν?α τρ?μου: Κατ?βηκαν στο υπ?γει? του? και το βρ?καν πλημμυρισμ?νο με... α?μα

Σκην? απ? ταιν?α τρ?μου: Κατ?βηκαν στο υπ?γει? του? και το βρ?καν πλημμυρισμ?νο με... α?μα

Τα 6 φρο?τα με τη λιγ?τερη ζ?χαρη (pics)

Τα 6 φρο?τα με τη λιγ?τερη ζ?χαρη (pics)

Ποια ?Χρυσ? Μπ?λα?; Αυτ?? ε?ναι ο μεγ?λο? στ?χο? του Κριστι?νο Ρον?λντο!

Ποια ?Χρυσ? Μπ?λα?; Αυτ?? ε?ναι ο μεγ?λο? στ?χο? του Κριστι?νο Ρον?λντο!

Το τρυφερ? φιλ? του Λευτ?ρη Πετρο?νια στη Βασιλικ? Μιλλο?ση (pics+vid)

Το τρυφερ? φιλ? του Λευτ?ρη Πετρο?νια στη Βασιλικ? Μιλλο?ση (pics+vid)

Οι μισο? δεν γνωρ?ζουν ποιε? ε?ναι οι δ?ο λειτουργ?ε? του στρογγυλο? πλαστικο? στη μ?ση τη? π?τσα?! (photos)

Οι μισο? δεν γνωρ?ζουν ποιε? ε?ναι οι δ?ο λειτουργ?ε? του στρογγυλο? πλαστικο? στη μ?ση τη? π?τσα?! (photos)

Επιτ?λου?: Λ?θηκε το μεγ?λο μυστ?ριο για τη Μ?να Λ?ζα!

Επιτ?λου?: Λ?θηκε το μεγ?λο μυστ?ριο για τη Μ?να Λ?ζα!