Δ?λωση εχεμ?θεια? - Προστασ?α δεδομ?νων προσωπικο? χαρακτ?ρα

Η εταιρε?α μα? λαμβ?νει τα απαρα?τητα μ?τρα προκειμ?νου να διασφαλ?σει πλ?ρω? την ιδιωτικ?τητ? σα? και την ασφ?λεια των δεδομ?νων σα?, σε πλ?ρη εναρμ?νιση με την κε?μενη ευρωπα?κ? και εθνικ? νομοθεσ?α. Η παρο?σα Δ?λωση Εχεμ?θεια? (εφεξ?? Δ?λωση) ισχ?ει για προσωπικ?? πληροφορ?ε? που τηρο?νται απ? την εταιρε?α μα? και συνεργαζ?μενε? με εμ?? εταιρε?ε?, ω? ?υπε?θυνων επεξεργασ?α??, ?πω? κατωτ?ρω περιγρ?φεται. Η δ?λωση αυτ? καταγρ?φει και αναλ?ει ποιε? πληροφορ?ε? συλλ?γουμε σχετικ? με εσ??, το π?? θα χρησιμοποι?σουμε αυτ?? τι? πληροφορ?ε?, ε?ν και με ποι?ν θα τι? μοιραστο?με, π?τε θα τι? μοιραστο?με και με ποι?ν τρ?πο θα διασφαλ?σουμε ?τι αυτ?? παραμ?νουν ιδιωτικ?? και ασφαλε??. Η Δ?λωση αυτ? εξακολουθε? και ισχ?ει ακ?μα κι αν π?ψετε να ε?στε μ?λο? τη? εταιρε?α? μα? καθ?? και στην περ?πτωση που τα δεδομ?να σα? ?χουν εισαχθε? με οποιονδ?ποτε ?λλο τρ?πο στο πληροφοριακ? μα? σ?στημα. Θα πρ?πει επ?ση? να αναγνωσθε? απ? κοινο? με του? ?ρου? Χρ?ση? – Πολιτικ? Απορρ?του που ?χει αναρτηθε? στον ιστ?τοπο onsports.gr  (http://www.iranibanker.com/terms-and-conditions).

Η παρο?σα Δ?λωση Εχεμ?θεια? καλ?πτει οποιαδ?ποτε σχ?ση ?χετε με εμ??.

Σκοπ?? για τον οπο?ο συλλ?γουμε τι? πληροφορ?ε?

Βασικ?? σκοπ?? τη? επεξεργασ?α? των προσωπικ?ν σα? δεδομ?νων αποτελε? η τ?ρηση τη? νομοθεσ?α?, τη? λειτουργ?α? τη? εταιρε?α? μα? και τη? συμμ?ρφωσ?? τη? στο ρυθμιστικ? πλα?σιο. Επ?ση?, συλλ?γουμε δεδομ?να σα? για σκοπο?? επικοινων?α? μαζ? σα?, ενημ?ρωση σα? σχετικ? με διαγωνισμο??, προσφορ??, δ?ρα  κλπ. που προωθε? η εταιρε?α μα?, πληροφ?ρηση για τα ν?α και τι? δρ?σει? μα?, επικοινων?α η οπο?α βασ?ζεται στην ελε?θερη συγκατ?θεση σα?. Αν?κληση τη? συγκατ?θεση? μπορε? να ζητηθε? οποτεδ?ποτε, με την υποβολ? του σχετικο? αιτ?ματο? στ?λνοντα? το σχετικ? μ?νυμα στον ιστ?τοπο μα? χρησιμοποι?ντα? την ειδικ? φ?ρμα επικοινων?α?.

Ποιε? πληροφορ?ε? συλλ?γουμε

Η εταιρε?α μα? συλλ?γει κυρ?ω? πληροφορ?ε? τι? οπο?ε? εσε?? μα? ?χετε παρ?σχει (?πω? επιβ?λλει η νομοθεσ?α) ?πω? προσωπικ? στοιχε?α, π.χ. ?νομα, φ?λο, ημερομην?α και τ?πο γ?ννηση?, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, στοιχε?α επικοινων?α?, π.χ. ταχυδρομικ? διε?θυνση, διε?θυνση ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου, αριθμο?? σταθερ?? και κινητ?? τηλεφων?α?, στοιχε?α δελτ?ου ταυτ?τητα? ? διαβατηρ?ου, εθνικ?τητα. Επ?ση?, δεδομ?να σ?νδεση? και εγγραφ?? χρ?στη, π.χ. πιστοποιημ?να στοιχε?α σ?νδεση? για ηλεκτρονικ?? εφαρμογ?? καθ?? και ?λλε?  πληροφορ?ε? σχετικ? με εσ??, τι? οπο?ε? μα? παρ?χετε συμπληρ?νοντα? ?ντυπα ? επικοινων?ντα? μαζ? μα?, ε?τε με φυσικ? παρουσ?α ? μ?σω τηλεφ?νου ? ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου ? διαδικτυακ? ? με ?λλο τρ?πο (π.χ. δια πληρεξουσ?ου).

Επ?ση? συλλ?γουμε πληροφορ?ε? και απ? ?λλε? πηγ?? ? πληροφορ?ε? που εμε?? ?χουμε δημιουργ?σει, ?πω? πληροφορ?ε? εμπορικ?? προ?θηση? (μ?ρκετινγκ) και πωλ?σεων, για παρ?δειγμα λεπτομ?ρειε? των υπηρεσι?ν που λαμβ?νετε και τι? προτιμ?σει? σα?, cookies και παρ?μοιε? τεχνολογ?ε? τι? οπο?ε? χρησιμοποιο?με για να σα? αναγνωρ?ζουμε, να μα? υπενθυμ?ζουν τι? προτιμ?σει? σα? και να προσαρμ?ζουμε το περιεχ?μενο το οπο?ο σα? παρ?χουμε. (αναλυτικ? η πολιτικ? μα? για τα cookies μπορε? να  βρεθε? στο: http://www.iranibanker.com/terms-and-conditions).

Επιπλ?ον, τηρο?με αρχε?α αλληλογραφ?α? και ?λλων επικοινωνι?ν μεταξ? μα?, συμπεριλαμβανομ?νου του ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου, δια ζ?ση? επικοινων?α?, ?μεσων μηνυμ?των και επικοινωνι?ν στα μ?σα κοινωνικ?? δικτ?ωση?.

Τ?λο?, επεξεργαζ?μαστε πληροφορ?ε? τι? οπο?ε? χρειαζ?μαστε για να εκπληρ?νουμε τι? κανονιστικ?? μα? υποχρε?σει? σ?μφωνα με τη νομοθεσ?α, ?πω? αυτ? τροποποιε?ται και ισχ?ει.

Η χρ?ση των πληροφορι?ν σα?

Η εταιρε?α μα? θα χρησιμοποιε? τι? πληροφορ?ε? σα? μ?νο ε?τε ?ταν ?χουμε τη συγκατ?θεσ? σα? ? ?χουμε ?λλο ν?μιμο λ?γο για τη χρ?ση αυτ?ν. Ν?μιμο? λ?γο? για την χρ?ση των πληροφορι?ν σα? περιλαμβ?νει ενδεικτικ? περιπτ?σει? κατ? τι? οπο?ε?:

ε?ναι απαρα?τητο να επιδι?ξουμε τα ν?μιμα συμφ?ροντα μα?,

ε?ναι απαρα?τητο  να επεξεργαστο?με τι? πληροφορ?ε? για παροχ? υπηρεσ?α? ? γενικ?τερα την εκτ?λεση συμβατικ?ν μα? υποχρε?σεων μαζ? σα?,

ε?ναι απαρα?τητο να επεξεργαστο?με τι? πληροφορ?ε? για να συμμορφωθο?με με μια ν?μιμη  υποχρ?ωση μα?,

θεωρο?με  ?τι η χρ?ση των πληροφορι?ν σα? ?πω? περιγρ?φονται ε?ναι προ? το δημ?σιο συμφ?ρον, π.χ. για το σκοπ? τη? πρ?ληψη? ? εντοπισμο? εγκληματικ?ν πρ?ξεων.

Επιπλ?ον, χρησιμοποιο?με τα δεδομ?να σα? προκειμ?νου για:

 • τη διερε?νηση και την επ?λυση παραπ?νων,
 • τη διασφ?λιση ασφ?λεια? κι επιχειρησιακ?? συν?χεια? τη? εταιρε?α? μα?,
 • τη διαχε?ριση κινδ?νων
 • τη βελτ?ωση προ??ντων και υπηρεσι?ν που παρ?χουμε ? θα δημιουργ?σουμε,
 • αναλ?σει? δεδομ?νων για να αντιλαμβαν?μαστε καλ?τερα τι? προτιμ?σει? σα? και να σα? προτε?νουμε στοχευμ?νε? υπηρεσ?ε? τη? εταιρε?α? μα? μ?σω τη? αποστολ?? σχετικο? ενημερωτικο? υλικο? (newsletters).

Καταγραφ? των ενεργει?ν ? πρ?ξεων σα?

Μπορε? να καταγρ?φουμε και να τηρο?με τι? συνομιλ?ε? που ?χετε μαζ? μα? - συμπεριλαμβανομ?νων επιστολ?ν, μηνυμ?των ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου, ζωνταν?ν συζητ?σεων μ?σω μηνυμ?των (live chats) ? και οποιωνδ?ποτε ?λλων μορφ?ν επικοινων?α?. Μπορο?με να χρησιμοποι?σουμε αυτ?? τι? καταγραφ?? για να αξιολογ?σουμε, αναλ?σουμε και βελτι?σουμε τι? υπηρεσ?ε? μα?, να εκπαιδε?σουμε το προσωπικ? μα?, να διαχειριστο?με τον κ?νδυνο ? να προλαμβ?νουμε και να εντοπ?σουμε απ?τη και ?λλε? εγκληματικ?? πρ?ξει?. Μπορο?με επ?ση? να συλλ?ξουμε επιπρ?σθετε? πληροφορ?ε? σχετικ? με αυτ?? τι? επικοινων?ε?, π.χ. τηλεφωνικο?? αριθμο?? απ? του? οπο?ου? μα? καλε?τε και πληροφορ?ε? για τι? συσκευ?? ? το λογισμικ? που χρησιμοποιε?τε εφ?σον αυτ? απαιτε?ται. Εκ του ν?μου ε?μαστε υποχρεωμ?νοι να δ?νουμε πρ?σβαση στι? ανακριτικ??, δικαστικ?? ? ?λλε? αρμ?διε? αρχ??.

Μ?ρκετινγκ και ?ρευνα αγορ??

Κ?θε χρ?ση των προσωπικ?ν σα? πληροφορι?ν για σκοπο?? Μ?ρκετινγκ και ?ρευνα? αγορ?? θα γ?νει με την προηγο?μενη συνα?νεσ? σα?. Η συνα?νεση σα? αυτ? μπορε? να ανακληθε? οποιαδ?ποτε στιγμ?. Μπορε? να χρησιμοποι?σουμε τι? πληροφορ?ε? σα? προκειμ?νου να μπορ?σουμε να σα? παρ?χουμε ενημ?ρωση σχετικ? με τα προ??ντα και τι? υπηρεσ?ε? τη? εταιρε?α? μα?, και επ?ση? προ??ντα και υπηρεσ?ε? απ? του? συνεργ?τε? μα? και ?λλα σχετικ? τρ?τα μ?ρη. Μπορο?με να σα? στ?λνουμε μην?ματα εμπορικ?? προ?θηση? μ?σω ταχυδρομε?ου, ηλεκτρονικο? ταχυδρομε?ου, τηλεφ?νου, μηνυμ?των κειμ?νου ? social media. Μπορε?τε να αλλ?ξετε γν?μη για το π?? επικοινωνε?τε μαζ? μα? σχετικ? με τα μην?ματα αυτ? ? ακ?μα και να επιλ?ξετε να σταματ?σετε να τα λαμβ?νετε. Για να κ?νετε αυτ? την αλλαγ?, παρακαλ? επικοινωνε?τε μαζ? μα? μ?σω τη? ειδικ?? φ?ρμα? στον ιστ?τοπ? μα?.

Παρακαλο?με σημει?στε ?τι ε?ν μα? ζητ?σετε να σταματ?σουμε να σα? αποστ?λλουμε προωθητικ? μην?ματα, μπορε? να χρειαστο?με μια σ?ντομη χρονικ? περ?οδο για να ενημερ?σουμε τα συστ?ματ? μα? και τα αρχε?α μα?, ?στε να ανταποκρ?νονται στο α?τημ? σα?, κατ? τη δι?ρκεια του οπο?ου ενδ?χεται να συνεχ?σετε να λαμβ?νετε σχετικ? μην?ματα.

Με ποιου? μπορε? να μοιραστο?με τα δεδομ?να σα?

Γενικ? η εταιρε?α μα? δεν μοιρ?ζεται με τρ?του? τα δεδομ?να που επεξεργ?ζεται. Μπορε? ?μω? να μοιραστο?με τι? πληροφορ?ε? σα? με ?λλου?, ?που αυτ? μα? επιβ?λλεται απ? το ν?μο ? απαιτε?ται προκειμ?νου για να σα? προσφ?ρουμε (? να σα? προσφ?ρουν τρ?τοι για λογαριασμ? μα?) προ??ντα ? υπηρεσ?ε? που ?χετε ζητ?σει.

Επ?ση? μπορε? να μοιραστο?με τι? πληροφορ?ε? σα? ?που αυτ? χρει?ζεται σε σχ?ση με την υποβολ? αναφορ?ν κανονιστικ?? συμμ?ρφωση?, προσφυγ? στην δικαιοσ?νη ? διεκδ?κηση ? υπερ?σπιση νομ?μων δικαιωμ?των και συμφερ?ντων τη? εταιρε?α? μα?.

Μοιραζ?μαστε τι? προσωπικ?? σα? πληροφορ?ε? με τρ?του? ?ταν ?χουμε/ ?χουν ν?μιμο και θεμιτ? επιχειρηματικ? λ?γο για να το πρ?ξουμε/ πρ?ξουν π.χ. για να επαληθε?σουμε/ επαληθε?σουν την ταυτ?τητ? σα?, να διευκολ?νουμε/ ουν ?λλη εταιρε?α να σα? παρ?χει τι? υπηρεσ?ε? τι? οπο?ε? ?χετε ζητ?σει, ? να αξιολογ?σουμε/ ουν την καταλληλ?λητ? σα? για τα προ??ντα ? τι? υπηρεσ?ε? που ?χετε ζητ?σει.

Τ?λο? μοιραζ?μαστε τι? πληροφορ?ε? σα? ?ταν ?χουμε/?χουν ζητ?σει την ?δει? σα? για να μοιραστο?με/μοιραστο?ν αυτ?? τι? πληροφορ?ε? και ?χετε συμφων?σει.

Σκοπ?? για τον οπο?ο μπορε? να μοιραστο?με τι? πληροφορ?ε? σα? με τρ?του?

Μπορο?με να μοιραζ?μαστε τι? πληροφορ?ε? σα? με τρ?του? και για ?λλου? σκοπο?? ?πω? με ?λλε? συνεργαζ?μενε? εταιρε?ε? και οποιουσδ?ποτε υπεργολ?βου?, αντιπροσ?που? ? παρ?χου? υπηρεσι?ν που εργ?ζονται για εμ?? ? παρ?χουν υπηρεσ?ε? σε εμ??. Μπορε? να μοιραστο?με τι? πληροφορ?ε? σα? και με κρατικ? ?ργανα και φορε??, δικαστ?ρια, εποπτικο?? και ρυθμιστικο?? φορε?? μα?, ελεγκτ?? μα? και κ?θε ?λλον ο οπο?ο? ?χει διορισθε? ? ?χει ζητηθε?, απ? του? εποπτικο?? και ρυθμιστικο?? μα? φορε?? να διεξ?γει ?ρευνε? ? ελ?γχου? επ? των δραστηριοτ?των μα?. Τ?λο?, μπορε? να μοιραστο?με / ουν τι? πληροφορ?ε? σα? με ?λλα μ?ρη εμπλεκ?μενα σε διεν?ξει?, συμπεριλαμβανομ?νων τυχ?ν αμφισβητο?μενων συναλλαγ?ν.

Χρ?νο? για τον οπο?ο τηρο?με τα δεδομ?να σα?

Τηρο?με τι? προσωπικ?? σα? πληροφορ?ε? σα? για ?σο χρ?νο απαιτε?ται αυτ? απ? το ισχ?ον ρυθμιστικ? πλα?σιο. Γενικ?, το χρονικ? δι?στημα που τηρο?με τα στοιχε?α σα? περιορ?ζεται στα τρ?α ?τη, με μ?νη εξα?ρεση τα στοιχε?α επικοινων?α? για λ?γου? μ?ρκετινγκ τα οπο?α τηρο?νται για ?να δι?στημα π?ντε ετ?ν.

Εφ?σον αυτ? απαιτηθε? μπορε? να διατηρ?σουμε τα δεδομ?να σα? και για μεγαλ?τερη χρονικ? περ?οδο ?που αυτ? απαιτε?ται προκειμ?νου να συμμορφωθο?με με το ρυθμιστικ? πλα?σιο.

Εφ?σον δε χρει?ζεται να διατηρ?σουμε τι? πληροφορ?ε? για αυτ? το χρονικ? δι?στημα των τρι?ν ετ?ν, μπορε? να τι? καταστρ?ψουμε, διαγρ?ψουμε ? να τι? ανωνυμοποι?σουμε ?μεσα νωρ?τερα.

Η Ασφ?λεια των δεδομ?νων σα?

Η εταιρε?α μα? ?χει λ?βει και εφαρμ?ζει μ?α σειρ? απ? μ?τρα για να τηρε? τι? πληροφορ?ε? σα? ασφαλε?? και προστατευμ?νε?. Τα μ?τρα αυτ? αν? περ?πτωση περιλαμβ?νουν ?λεγχο τη? πρ?σβαση? στα δεδομ?να (role based access control) καθ?? και την κρυπτογρ?φηση ? ?λλε? μορφ?? ασφ?λεια?. Το προσωπικ? μα? ? και τρ?τοι ?χει ενημερωθε? σχετικ? με την  πολιτικ? ασφαλε?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων τη? εταιρε?α? μα? και απαιτο?με να συμμορφ?νεται με αυτ? προστατε?οντα? τα προσωπικ? σα? δεδομ?να στον υψηλ?τερο βαθμ?.

Τα δικαι?ματ? σα?

Σα? γνωστοποιο?με ?τι ?χετε δικα?ωμα :

 • Πρ?σβαση? στα δεδομ?να σα?,
 • Δι?ρθωση? των δεδομ?νων σα? σε περ?πτωση ανακρ?βεια?,
 • Διαγραφ?? των δεδομ?νων σα? σε συγκεκριμ?νε? περιπτ?σει?,
 • Περιορισμο? τη? επεξεργασ?α? των δεδομ?νων σα?,
 • Εναντ?ωση? στην επεξεργασ?α των δεδομ?νων σα?,
 • Διαβ?βαση? των δεδομ?νων σα? σε ?λλη εταιρε?α,
 • Καταγγελ?α? στην Αρχ? Προστασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα σε περ?πτωση ατυχο?? συμβ?ντο? παραβ?αση? των δεδομ?νων σα?.

Η εταιρε?α μα? θα απαντ?σει στα ω? ?νω αιτ?ματ? σα? εντ?? εν?? (1) μην?? απ? την παραλαβ? του?, εξαιρετικ? δε αυτ? η προθεσμ?α μπορε? να παραταθε? κατ? δ?ο (2) ακ?μα μ?νε?, εφ?σον  απαιτε?ται επιπλ?ον χρ?νο?. 

Υπε?θυνοι

Σα? ενημερ?νουμε πω? για οποιοδ?ποτε ζ?τημα σα? απασχολε? σχετικ? με την ασφ?λεια των δεδομ?νων σα?, καθ?? και ε?ν επιθυμε?τε περισσ?τερε? πληροφορ?ε? ? δεν ε?στε ικανοποιημ?νοι με τον τρ?πο επεξεργασ?α? των δεδομ?νων σα? απ? την εταιρε?α μα?, μπορε?τε να επικοινωνε?τε με την εταιρε?α μα? στο ακ?λουθο τηλ?φωνο 210 3503107 καθ?? και στο email: dataprotection@dpg.gr. Υπε?θυνο? για την προστασ?α των δεδομ?νων σα? στην εταιρε?α μα? ?χει ορισθε? o κ. Αλ?ξιο? Ανδρι?πουλο?.