Οκτ? games που δεν θα ξ?ρει? με ποιο να proτοασχοληθε??
5 SHARES

Οκτ? games που δεν θα ξ?ρει? με ποιο να proτοασχοληθε??

Η εξ?λιξη του gaming ?χει φτ?σει σε τ?τοια επ?πεδα που δε θα μπορο?σαμε να τα ε?χαμε φανταστε? πριν μερικ? χρ?νια.

Ορισμ?να trailer παιχνιδι?ν σε κ?νουν να αναρωτι?σαι αν βλ?πει? απ?σπασμα επικε?μενη? ταιν?α? ? πολυαναμεν?μενου τ?τλου παιχνιδοκονσ?λα?. Με την πλοκ? και τα γραφικ? των σημεριν?ν παιχνιδι?ν να αγγ?ζουν τα σεν?ρια και την αισθητικ? χολιγουντιαν?ν υπερπαραγωγ?ν, δεν ε?ναι ε?κολο να επιλ?ξει? με ποιο να proτοασχοληθε??. Ακολουθο?ν ορισμ?να απ? τα παιχν?δια δρ?ση? και περιπ?τεια? που υπ?σχονται να σε ψυχαγωγ?σουν με ατελε?ωτε? ?ρε? εντυπωσιακο? κινηματογραφικο? gameplay, ε?τε ε?σαι λ?τρη? τη? αρχα?α? Ελλ?δα? και τη? ?γρια? Δ?ση?, ε?τε του διαστ?ματο?, των ζ?μπι, των σαμουρ?ι και των μεταφυσικ?ν φαινομ?νων. Δε? και μ?νο? σου.

To Assassin's Creed Odyssey τη? Ubisoft θα το βρει? διαθ?σιμο για PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Microsoft Windows. Το Action-RPG παιχν?δι διαδραματ?ζεται στο 431 π.Χ. και αφηγε?ται ξαν? την μυστικ? ιστορ?α του Πελοποννησιακο? Πολ?μου μεταξ? των π?λεων-κρατ?ν τη? αρχα?α? Ελλ?δα?. Χειρ?ζεσαι ?ναν μισθοφ?ρο που μπορε? να μ?χεται με την Δηλιακ? Συμμαχ?α με ηγ?τη την Αθ?να ? την Πελοποννησιακ? Συμμαχ?α με ηγ?τη την Σπ?ρτη. Φοβερ? γραφικ? και ?πειρε? ?ρε? gameplay.

 

Το Red Dead Redemption 2 τη? Rockstar Games θα το βρει? διαθ?σιμο για PS4 και Xbox One. Πρ?κειται για ?να απ? τα δημοφιλ?στερα παιχν?δια Αction-Αdventure, η υπ?θεση του οπο?ου τοποθετε?ται στην ?γρια Δ?ση στην χρονι? του 1911 με πρωταγωνιστ?? τον John Marston, ?ναν πρ?ην καταζητο?μενο καουμπ?ι. Το παιχν?δι δεν ενδε?κνυται μ?νο για ?σου? ε?ναι λ?τρει? των σπιρουνι?ν και των revolver, αλλ? για εκε?νου? που δ?νουν β?ση στην πλοκ? και τα γραφικ?.

To Quantum Break τη? Remedy Entertainment θα το βρει? διαθ?σιμο μ?νο σε Xbox One και Windows PC. Πρ?κειται για ?να Action-Adventure παιχν?δι, που ε?ναι καινοτ?μο, τ?σο απ? ?ποψη γραφικ?ν και gameplay, ?σο και πλοκ??. Ο χαρακτ?ρα? που χειρ?ζεσαι ?χει την ικαν?τητα να παγ?νει το χρ?νο, δ?νοντ?? σου τη δυνατ?τητα να απολα?σει? εκπληκτικ?? εικ?νε? και γερ?? δ?σει? δρ?σει?.

Για να μην αφ?σει παραπονεμ?νου? του? χρ?στε? των υπ?λοιπων παχνιδομηχαν?ν, η Remedy Entertainment αν?πτυξε και το Control, το οπο?ο θα το βρει? του? επ?μενου? μ?νε? διαθ?σιμο σε PC, PS4 και Xbox One. Σε αυτ? το Action-Adventure, το οπο?ο ?χει σαφε?? επιρρο?? απ? το Quantum Break, χειρ?ζεσαι ?να χαρακτ?ρα που διαθ?τει υπερφυσικ?? ικαν?τητε? και skills τηλεκ?νηση?.


Το Sekiro: Shadows Die Twice τη? FromSoftware κυκλοφορε? για PC, PS4, και Xbox One. Ε?ναι ?να Action-Adventure παιχν?δι, στο οπο?ο χειρ?ζεσαι ?ναν Ν?ντζα (shinobi) και η υπ?θεση διαδραματ?ζεται στην Ιαπων?α του 16ου αι?να. Αρκετ? απαιτητικ? -?σω? ?χι ?σο το Dark Souls- για κ?ποιου? που θ?λουν απλ? να μπορο?ν να προχωρο?ν στην υπ?θεση εν?? παιχνιδιο? γρ?γορα και ε?κολα.

Το Anthem τη? BioWare κυκλοφορε? για PC, PS4 και Xbox One. Πρ?κειται για ?να Action RPG σε post-apocalyptic και open world περιβ?λλον. Επιλ?γει? να χειριστε?? ?ναν χαρακτ?ρα με μια exosuit, η οπο?α και καθορ?ζει την class του κεντρικο? ?ρωα. Εκπληκτικ? γραφικ? και gameplay σε ?ναν διαστημικ? κ?σμο, που σου δ?νει την α?σθηση ?τι μπορε?? να περιπλανι?σαι αδι?κοπα.

Το Days Gone τη? SIE Bend Studio θα το βρει? μ?νο για κονσ?λα PS4. Ε?ναι ?να Horror Action-Adventure στο οπο?ο θα χειρ?ζεσαι τον μηχαν?βιο Deacon St. John σε ?ναν post-apocalyptic γεμ?το τι ?λλο… ζ?μπι. Ανεξ?ρτητα απ? την ?λλειψη σεναριακ?? πρωτοτυπ?α?, καθ?? οι gamers θα δουν επιρρο?? απ? το Last of Us, το παιχν?δι ?χει εκπληκτικ? γραφικ? και πολ? καλ? voice acting.

Το Death Stranding τη? Kojima Productions πιθαν?τατα να γ?νει διαθ?σιμο εντ?? του 2019 και θα κυκλοφορ?σει μ?νο για PS4. Το hype για αυτ? το Action παιχν?δι ε?ναι τ?σο μεγ?λο τα τελευτα?α χρ?νια, ?χι μ?νο για το πρωτ?τυπο σεν?ριο που σχετ?ζεται με τη σ?νδεση αν?μεσα στη ζω? και τον θ?νατο, αλλ? και για του? δι?σημου? ηθοποιο?? που συμμετ?χουν, ?πω? ο Norman Reedus, γνωστ?? απ? το The Walking Dead, που ε?ναι και ο κεντρικ?? χαρακτ?ρα?. Τα γραφικ?; Απ? ?λλον πλαν?τη.


Εθνικ? Ανδρ?ν: Χωρ?? π?ντε αλλ? με Γιαννη Αντετοκο?νμπο κ?ντρα σε Ουγγαρ?α (photo)
Εθνικ? Ανδρ?ν: Χωρ?? π?ντε αλλ? με Γιαννη Αντετοκο?νμπο κ?ντρα σε Ουγγαρ?α (photo)
Ολυμπιακ??: Φε?γει για Αργεντιν? ο Σολδ?νο
Ολυμπιακ??: Φε?γει για Αργεντιν? ο Σολδ?νο
Πανι?νιο?: Ελε?θερη ε?σοδο? με Αστ?ρα Τρ?πολη?
Πανι?νιο?: Ελε?θερη ε?σοδο? με Αστ?ρα Τρ?πολη?
Ολυμπιακ??: Το πρ?γραμμα του αγ?να με τη Μπασ?κσεχιρ
Ολυμπιακ??: Το πρ?γραμμα του αγ?να με τη Μπασ?κσεχιρ

Κλιν?ρη? για 11 χρ?νια: Π?? ?να? ?νδρα? με ασθ?νεια – μυστ?ριο αυτοδιαγν?στηκε και θεραπε?τηκε

Κλιν?ρη? για 11 χρ?νια: Π?? ?να? ?νδρα? με ασθ?νεια – μυστ?ριο αυτοδιαγν?στηκε και θεραπε?τηκε

Ξαφνικ?? γ?μο? στην Ελληνικ? showbiz! Παντρε?τηκε και θα γ?νει μπαμπ?? (Photos)

Ξαφνικ?? γ?μο? στην Ελληνικ? showbiz! Παντρε?τηκε και θα γ?νει μπαμπ?? (Photos)

Μολυσματικ? τ?ρμινθο?: 7 συμπτ?ματα που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Μολυσματικ? τ?ρμινθο?: 7 συμπτ?ματα που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Σκ?νδαλο μεγατ?νων με την Kim Kardashian: Η μεγαλ?τερη απ?τη τη? αποκαλ?φθηκε

Σκ?νδαλο μεγατ?νων με την Kim Kardashian: Η μεγαλ?τερη απ?τη τη? αποκαλ?φθηκε

Ντ?ρα Μπακογι?ννη: Για πρ?τη φορ? μα? δε?χνει και τα ?ξι εγγ?νια τη? μαζ?! (pics)

Ντ?ρα Μπακογι?ννη: Για πρ?τη φορ? μα? δε?χνει και τα ?ξι εγγ?νια τη? μαζ?! (pics)

Εντυπωσιακ? πλ?να απ? το γκρ?φιτι των Antetokounbros (photos+video)

Εντυπωσιακ? πλ?να απ? το γκρ?φιτι των Antetokounbros (photos+video)

Mata Hari: Η εξωτικ? γυνα?κα που κ?ηκε απ? την ?δια τη? τη φλ?γα

Mata Hari: Η εξωτικ? γυνα?κα που κ?ηκε απ? την ?δια τη? τη φλ?γα

Astrovote: ?Αυτ? μ?χρι και μουστ?κι θα σε β?λει να ξυρ?σει?!? Για ποιο ζ?διο θα ?κανε? κ?θε θυσ?α;

Astrovote: ?Αυτ? μ?χρι και μουστ?κι θα σε β?λει να ξυρ?σει?!? Για ποιο ζ?διο θα ?κανε? κ?θε θυσ?α;

Ε?χε υποψ?ε? επ? 2 χρ?νια. Οταν ?βαλε κρυφ? κ?μερα ε?δε τον αρραβωνιαστικ? τη? να... (video)

Ε?χε υποψ?ε? επ? 2 χρ?νια. Οταν ?βαλε κρυφ? κ?μερα ε?δε τον αρραβωνιαστικ? τη? να... (video)

Σα? φα?νονται για απλ? σκαλοπ?τια; Δε?τε τι συμβα?νει ?ταν π?φτει το κ?μα π?νω του?! (vid)

Σα? φα?νονται για απλ? σκαλοπ?τια; Δε?τε τι συμβα?νει ?ταν π?φτει το κ?μα π?νω του?! (vid)