Ξ?ρουμε τι σκ?φτεσαι εσ? και ?λλοι 7 στου? 10 κ?θε πρω? στο γραφε?ο!
5 SHARES

Ξ?ρουμε τι σκ?φτεσαι εσ? και ?λλοι 7 στου? 10 κ?θε πρω? στο γραφε?ο!

Ονειρε?εσαι 24 ?ρε? το 24ωρο διακοπ??; Ε?σαι στο γραφε?ο και ψ?χνει? στα κρυφ? τον επ?μενο προορισμ?;

Μην ανησυχε??, δεν ε?σαι ο μ?νο? που ?χει? τ?σει? φυγ??.  Οχτ? στου? 10 χρ?στε? σκ?φτονται τα ταξ?δια καθημεριν?, οπουδ?ποτε και αν βρ?σκονται, με δημοφιλ?στερη ?ρα ονειροπ?ληση? στι? 11:20 το πρω?!

Τουλ?χιστον αυτ? προκ?πτει απ? τα στοιχε?α τη? ?ρευνα τη? Travel Republic, σ?μφωνα με τα οπο?α το 82% των πολιτ?ν παραδ?χονται ?τι αφ?νουν το μυαλ? του? να… περιπλανηθε? για τρει? ?ρε? κ?θε εργ?σιμη? ημ?ρα?. Αυτ? σημα?νει ?τι οι ?ρε? στι? οπο?ε? αιθεροβατο?ν σε ?ναν εξωτικ? προορισμ? ? σε κ?ποια παραδεισ?νια παραλ?α αν?ρχονται στι? 780 ?ρε? το ?το?! Μ?λιστα, ?να? στου? τρει? απ? αυτο??, παραδ?χεται ?τι ονειρε?εται τι? διακοπ?? εν ?ρα εργασ?α?, εν? το 81% των ταξιδιωτικ?ν κρατ?σεων γ?νεται το μεσημ?ρι στο γραφε?ο.

?Νοητ??? αποδρ?σει?

Αν και τα νοητ? ταξ?δια στον ?λιο και τη θ?λασσα μπορο?ν να πραγματοποιηθο?ν οποιαδ?ποτε στιγμ? τη? ημ?ρα?, τα αποτελ?σματα των ταξιδιωτικ?ν αναζητ?σεων φανερ?νουν ?τι το 36% ονειρε?ονται διακοπ?? στο χ?ρο εργασ?α?, το 46% φαντ?ζεται ?τι εγκαταλε?πει τη δουλει? του για να εκπληρ?σει τα ?νειρ? του, εν? το 37% αφιερ?νει τουλ?χιστον μια ?ρα ημερησ?ω? για να ερευν?σει τι? τ?λειε? διακοπ?? απ? τον υπολογιστ? του γραφε?ου.

grafeio1

Παρ?λληλα, το 23% των χρηστ?ν ομολογε? ?τι ?χουν κ?νει κρ?τηση αεροπορικ?ν εισιτηρ?ων και καταλυμ?των, εν? εργ?ζονται. Οι πιο δημοφιλε?? προορισμο? ε?ναι οι ΗΠΑ, η Καρα?βικ? και η Ισπαν?α, με το 46% των χρηστ?ν να φαντ?ζεται ?τι βρ?σκεται σε μια παραλ?α, το 43% ?τι περπατ? στην ?μμο, το 40% ?τι κ?νει ηλιοθεραπε?α και το 36% ?τι απολαμβ?νει τη θ?α τη? θ?λασσα?.


Εθνικ? Ανδρ?ν: Χωρ?? π?ντε αλλ? με Γιαννη Αντετοκο?νμπο κ?ντρα σε Ουγγαρ?α (photo)
Εθνικ? Ανδρ?ν: Χωρ?? π?ντε αλλ? με Γιαννη Αντετοκο?νμπο κ?ντρα σε Ουγγαρ?α (photo)
Ολυμπιακ??: Φε?γει για Αργεντιν? ο Σολδ?νο
Ολυμπιακ??: Φε?γει για Αργεντιν? ο Σολδ?νο
Πανι?νιο?: Ελε?θερη ε?σοδο? με Αστ?ρα Τρ?πολη?
Πανι?νιο?: Ελε?θερη ε?σοδο? με Αστ?ρα Τρ?πολη?
Ολυμπιακ??: Το πρ?γραμμα του αγ?να με τη Μπασ?κσεχιρ
Ολυμπιακ??: Το πρ?γραμμα του αγ?να με τη Μπασ?κσεχιρ

Κλιν?ρη? για 11 χρ?νια: Π?? ?να? ?νδρα? με ασθ?νεια – μυστ?ριο αυτοδιαγν?στηκε και θεραπε?τηκε

Κλιν?ρη? για 11 χρ?νια: Π?? ?να? ?νδρα? με ασθ?νεια – μυστ?ριο αυτοδιαγν?στηκε και θεραπε?τηκε

Ξαφνικ?? γ?μο? στην Ελληνικ? showbiz! Παντρε?τηκε και θα γ?νει μπαμπ?? (Photos)

Ξαφνικ?? γ?μο? στην Ελληνικ? showbiz! Παντρε?τηκε και θα γ?νει μπαμπ?? (Photos)

Μολυσματικ? τ?ρμινθο?: 7 συμπτ?ματα που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Μολυσματικ? τ?ρμινθο?: 7 συμπτ?ματα που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Σκ?νδαλο μεγατ?νων με την Kim Kardashian: Η μεγαλ?τερη απ?τη τη? αποκαλ?φθηκε

Σκ?νδαλο μεγατ?νων με την Kim Kardashian: Η μεγαλ?τερη απ?τη τη? αποκαλ?φθηκε

Ντ?ρα Μπακογι?ννη: Για πρ?τη φορ? μα? δε?χνει και τα ?ξι εγγ?νια τη? μαζ?! (pics)

Ντ?ρα Μπακογι?ννη: Για πρ?τη φορ? μα? δε?χνει και τα ?ξι εγγ?νια τη? μαζ?! (pics)

Εντυπωσιακ? πλ?να απ? το γκρ?φιτι των Antetokounbros (photos+video)

Εντυπωσιακ? πλ?να απ? το γκρ?φιτι των Antetokounbros (photos+video)

Mata Hari: Η εξωτικ? γυνα?κα που κ?ηκε απ? την ?δια τη? τη φλ?γα

Mata Hari: Η εξωτικ? γυνα?κα που κ?ηκε απ? την ?δια τη? τη φλ?γα

Astrovote: ?Αυτ? μ?χρι και μουστ?κι θα σε β?λει να ξυρ?σει?!? Για ποιο ζ?διο θα ?κανε? κ?θε θυσ?α;

Astrovote: ?Αυτ? μ?χρι και μουστ?κι θα σε β?λει να ξυρ?σει?!? Για ποιο ζ?διο θα ?κανε? κ?θε θυσ?α;

Ε?χε υποψ?ε? επ? 2 χρ?νια. Οταν ?βαλε κρυφ? κ?μερα ε?δε τον αρραβωνιαστικ? τη? να... (video)

Ε?χε υποψ?ε? επ? 2 χρ?νια. Οταν ?βαλε κρυφ? κ?μερα ε?δε τον αρραβωνιαστικ? τη? να... (video)

Σα? φα?νονται για απλ? σκαλοπ?τια; Δε?τε τι συμβα?νει ?ταν π?φτει το κ?μα π?νω του?! (vid)

Σα? φα?νονται για απλ? σκαλοπ?τια; Δε?τε τι συμβα?νει ?ταν π?φτει το κ?μα π?νω του?! (vid)