Επτ? λ?γοι που το… μανικιο?ρ ε?ναι pro?π?θεση για να ?ρ?ξει?? κοπ?λα
SHARE

Επτ? λ?γοι που το… μανικιο?ρ ε?ναι pro?π?θεση για να ?ρ?ξει?? κοπ?λα

?ταν ακο?? ?μανικιο?ρ?, σ?γουρα το πρ?το πρ?γμα που σου ?ρχεται στο μυαλ? ε?ναι η εικ?να μια? γυνα?κα? με ?να βερν?κι νυχι?ν, κι ?χι ?δικα.

Η περιπο?ηση των ?κρων, ?μω?, φ?λε μου δεν ε?ναι μ?νο γυναικε?α υπ?θεση, αλλ? και αντρικ?. Η φροντ?δα του? ε?ναι πολ? σημαντικ?, τ?σο για την εξωτερικ? σου εμφ?νιση, ?σο και για την υγε?α σου. Και πριν αρχ?σει? να δυσανασχετε??, να σου υπενθυμ?σουμε ?τι τα ?κρα -και συγκεκριμ?να τα δ?χτυλα- ε?ναι απ? τα πρ?τα πρ?γματα που παρατηρε? το ωρα?ο φ?λο σε ?ναν ?ντρα. Γι’ αυτ?ν το λ?γο συγκεντρ?σαμε ορισμ?νε? συμβουλ?? ?pro? περιπο?ηση? για να ε?σαι σε θ?ση να περ?σει? κι αυτ? το γυναικε?ο τεστ, ?ταν ?ρθει η ?ρα.

Κ?νε το νυχοκ?πτη, ?φ?λο? σου. ?πω? και να το κ?νουμε, τα ν?χια, τ?σο των χερι?ν, ?σο και των ποδι?ν, χρει?ζονται τακτικ? κ?ψιμο και προσεκτικ? σχηματισμ? για λ?γου? υγιειν??, αλλ? και αισθητικ??.

Η λ?μα δεν σε κ?νει λιγ?τερο ?ντρα. Εντ?ξει, ?σω? το μανικιο?ρ να αποτελε? ακ?μα ?να απ? τα ταμπο? των αντρ?ν και η χρ?ση τη? λ?μα? να το απογει?νει. Ωστ?σο, αν θ?λει? ?να καλ? αισθητικ? αποτ?λεσμα στο σχ?μα των νυχι?ν σου μετ? τη χρ?ση του νυχοκ?πτη, τ?τε το να τα λιμ?ρει? θα σε διευκολ?νει στη γρ?γορη μορφοπο?ησ? του?.
Extra pro tip: Καλ? θα ε?ναι να δουλε?ει? τη λ?μα προ? μ?α μ?νο κατε?θυνση.

Σταμ?τα να τα ?ροκαν?ζει??. Πρ?κειται για μια κακ? συν?θεια, που ?χι μ?νο βλ?πτει την εικ?να και την υγε?α των νυχι?ν σου, αλλ? και την οδοντοστοιχ?α σου. ?σε που τα δ?χτυλα στο στ?μα, μ?νο γοητε?α δεν αποπν?ουν.

Μην αμελε?? τα πετσ?κια. Β?θισε τα χ?ρια σου σε μ?α λεκ?νη με νερ? για 5-10 λεπτ?, ?τσι ?στε να μαλακ?σουν τα πετσ?κια και να μπορ?σει? να τα αφαιρ?σει? ευκολ?τερα, αλλ? και για να κ?ψει? προσεχτικ? τι? παρανυχ?δε?.

manikiour2

Ενυδ?τωσε τα χ?ρια σου. Αφο? ολοκληρ?σει? την περιπο?ηση των ?κρων των δαχτ?λων, ?ρθε η ?ρα να ενυδατ?σει? και το υπ?λοιπο χ?ρι με μια κρ?μα πλο?σια σε θρεπτικ?, ενυδατικ? και μαλακτικ? συστατικ?.

Πε? ?αντ?ο? στου? ενοχλητικο?? κ?λου? και στου? μ?κητε?. Αν ε?σαι τ?πο? που… κ?θεται κ?τω απ? την μπ?ρα, τ?τε σ?γουρα θα ?χει? κ?λου? στο εσωτερικ? τη? παλ?μη?. Οι αντιπαθε?? αυτ?? σκληρ?νσει? χρ?ζουν προσοχ?? και πολλ?? φορ?? απαιτο?ν ειδικ? κρ?μα και τρ?ψιμο με γαλαζ?πετρα για την απομ?κρυνσ? του?. Το ?διο ενοχλητικ?? και επικ?νδυνε? μπορο?ν να αποδειχθο?ν και οι μυκητι?σει? των νυχι?ν. Αν δεν υποχωρο?ν ζ?τα τη συμβουλ? εν?? δερματολ?γου.

Απευθ?νσου σε μ?α ειδικ?. Αν δεν βρ?σκει? χρ?νο για τη δουλει? αυτ? ? -στην τελικ?- δεν πι?νουν τα χ?ρια σου, μπορε?? π?ντα να καταφ?γει? σε μ?α ειδικ? για μανικιο?ρ και να κ?νει? και τι? γνωριμ?ε? σου. Να σου θυμ?σω ?τι οι χ?ροι περιπο?ηση? ε?ναι γεμ?τοι κοπ?λε?. Ποτ? δεν ξ?ρει? που θα βρει? το τυχερ? σου.


ΠΑΟΚ: Σεν?ριο για Σραρφ? (video)
ΠΑΟΚ: Σεν?ριο για Σραρφ? (video)
Στον Κολοσσ? με δανεισμ? ο Μωρα?τη?
Στον Κολοσσ? με δανεισμ? ο Μωρα?τη?
Φωτι? στην Ε?βοια: ?λα δε?χνουν εμπρησμ? – Να ανο?ξουν τηλ?φωνα ζητο?ν οι Αρχ??
Φωτι? στην Ε?βοια: ?λα δε?χνουν εμπρησμ? – Να ανο?ξουν τηλ?φωνα ζητο?ν οι Αρχ??
Καλ?θη?: ?Θ?λουμε ?να μετ?λλιο και μπορο?με να το π?ρουμε?
Καλ?θη?: ?Θ?λουμε ?να μετ?λλιο και μπορο?με να το π?ρουμε?

?να ακρωτηριασμ?νο πτ?μα σε ενυδρε?ο: Η ανεξιχν?αστη δολοφον?α που στοιχει?νει το Σαν Φραντσ?σκο

?να ακρωτηριασμ?νο πτ?μα σε ενυδρε?ο: Η ανεξιχν?αστη δολοφον?α που στοιχει?νει το Σαν Φραντσ?σκο

Βαλαβ?νη-Βασ?λο?: Η πιο τρυφερ? φωτογραφ?α του ?ρωτ? του? (photos)

Βαλαβ?νη-Βασ?λο?: Η πιο τρυφερ? φωτογραφ?α του ?ρωτ? του? (photos)

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Ειρ?νη Καζαρι?ν: Ποζ?ρει topless και σου ?χουμε τη φωτογραφ?α

Ειρ?νη Καζαρι?ν: Ποζ?ρει topless και σου ?χουμε τη φωτογραφ?α

Φλορ?ντα Πετρουτσ?λι: Το φωτογραφικ? ?λμπουμ των καλοκαιριν?ν τη? διακοπ?ν με την κ?ρη τη? (pics)

Φλορ?ντα Πετρουτσ?λι: Το φωτογραφικ? ?λμπουμ των καλοκαιριν?ν τη? διακοπ?ν με την κ?ρη τη? (pics)

Αυτ? προσφ?ρει η Μπαρτσελ?να για την επιστροφ? του Νε?μ?ρ

Αυτ? προσφ?ρει η Μπαρτσελ?να για την επιστροφ? του Νε?μ?ρ

Ο Elvis Presley ?φερε του? ανθρ?που? πιο κοντ?

Ο Elvis Presley ?φερε του? ανθρ?που? πιο κοντ?

Ερωτικ?? Προβλ?ψει? για ?λα τα Ζ?δια, 17/08

Ερωτικ?? Προβλ?ψει? για ?λα τα Ζ?δια, 17/08

Χρ?νιο? π?νο?: 7 αιτ?ε? που τον προκαλο?ν (εικ?νε?)

Χρ?νιο? π?νο?: 7 αιτ?ε? που τον προκαλο?ν (εικ?νε?)

Προσοχ?: Αν δε?τε το παιδ? σα? να κ?θεται ?τσι, σταματ?στε το αμ?σω?! (video)

Προσοχ?: Αν δε?τε το παιδ? σα? να κ?θεται ?τσι, σταματ?στε το αμ?σω?! (video)