ΕΟΚ: Eυχαρ?στησε Ηρ?κλειο και Β?λο
SHARE

ΕΟΚ: Eυχαρ?στησε Ηρ?κλειο και Β?λο

Η ΕΟΚ ευχαρ?στησε τι? δ?ο π?λει? Β?λο? και Ηρ?κλειο  που φιλοξ?νησαν δ?ο διοργαν?σει? υψηλο? επιπ?δου, το Ευρωπα?κ? Πρωτ?θλημα U18 και το Παγκ?σμιο Πρωτ?θλημα U19.

Αναλυτικ? η ανακο?νωση τη? ΕΟΚ

Το Δ.Σ.  τη? Ελληνικ?? Ομοσπονδ?α? Καλαθοσφα?ριση? θα ?θελε να ευχαριστ?σει απ? καρδι?? και να δ?σει τα συγχαρητ?ρι? του σε ?λου? του? φορε?? και του? παρ?γοντε?, που με την καθοριστικ? συμμετοχ? του? συν?βαλαν στην απ? κ?θε ?ποψη ?ρτια οργ?νωση και διεξαγωγ? δ?ο κορυφα?ων διεθν?ν αγωνιστικ?ν εκδηλ?σεων:

Του? Παγκοσμ?ου Πρωταθλ?ματο? U19 στο Ηρ?κλειο Κρ?τη? και στο Ευρωπα?κ? Πρωτ?θλημα U18 στο Β?λο.

Στην επιτυχ?α και των δ?ο αυτ?ν διοργαν?σεων ε?χαν καθοριστικ? συμβολ? οι Περιφερει?ρχε? Κρ?τη? και Θεσσαλ?α? κ.κ.Στα?ρο? Αρναουτ?κη? και Κ?στα? Αγοραστ??,  οι Δ?μαρχοι Ηρακλε?ου και Β?λου κ.κ. Βασ?λη? Λαμπριν?? και Αχιλλ?α? Μπ?ο?, οι Αστυνομικ?? Διευθ?νσει? Ηρακλε?ου και Β?λου, φορε?? και επιχειρ?σει? των δ?ο π?λεων, οι Σ?νδεσμοι Διαιτητ?ν Κρ?τη? και Μαγνησ?α?, οι διοικ?σει? των Γυμναστηρ?ων  Ηρακλε?ου,  Ν?α? Ιων?α? Β?λου και Πορταρι??, οι καθημεριν? παρ?ντε? υπ?λληλο? του? και φυσικ? ο κοινωνικ?? περ?γυρο? των δ?ο π?λεων. ‘Ενα ξεχωριστ? και μεγ?λο ?ευχαριστ?? θα πρ?πει να πο?με στου? εθελοντ??, που ?πω? π?ντα ε?ναι κλειδ? για την επιτυχ?α των διοργαν?σεων.

Με τη ν?α αυτ? αρμονικ? και εποικοδομητικ? συνεργασ?α τη? Ε.Ο.Κ.  και των φορ?ων και παραγ?ντων των δ?ο π?λεων αναδε?χθηκε για μια ακ?μη φορ? ?τι η χ?ρα μα? ?χει την μοναδικ? ικαν?τητα να αναλαμβ?νει και να διοργαν?νει με απ?λυτη επιτυχ?α του? κορυφα?ου? και απαιτητικο?? διεθνε?? αγ?νε?. Οι διοργαν?σει? αυτ?? εδραι?νουν το κ?ρο? τη?  χ?ρα? μα? σε παγκ?σμιο επ?πεδο. Παρ?λληλα, βοηθο?ν τι? τοπικ?? κοινων?ε? να παρουσι?σουν μια αναμφισβ?τητα θελκτικ? εικ?να του τ?που του?, με τη ζεστ? ?πω? π?ντα φιλοξεν?α του?, την παροχ? υπηρεσι?ν, αλλ? την προβολ? των τοπικ?ν προ??ντων του?.


Κτηματολ?γιο: Η ΑΑΔΕ ξεκιν? διασταυρ?σει? με την Εφορ?α
Κτηματολ?γιο: Η ΑΑΔΕ ξεκιν? διασταυρ?σει? με την Εφορ?α
?Δ?καιο το σκορ αν και ισοφαριστ?καμε τυχερ??
?Δ?καιο το σκορ αν και ισοφαριστ?καμε τυχερ??
Glass: Ποιο διατροφικ? πρ?γραμμα ακολο?θησε ο James McAvoy
Glass: Ποιο διατροφικ? πρ?γραμμα ακολο?θησε ο James McAvoy
Χανι?: Απ? την Τρ?τη ξαν? στι? προπον?σει?
Χανι?: Απ? την Τρ?τη ξαν? στι? προπον?σει?

Ακουγε θορ?βου? στην κουζ?να του και ?βαλε κρυφ? κ?μερα! Αυτ? που ε?δε ?ταν τρομακτικ? (video)

Ακουγε θορ?βου? στην κουζ?να του και ?βαλε κρυφ? κ?μερα! Αυτ? που ε?δε ?ταν τρομακτικ? (video)

?γριε? Μ?λισσε?: Κι ?μω? ε?ναι η Παγ?να και το Instagram account τη? θα σε συγκλον?σει! (Photos)

?γριε? Μ?λισσε?: Κι ?μω? ε?ναι η Παγ?να και το Instagram account τη? θα σε συγκλον?σει! (Photos)

Ζ?δια Σ?μερα 15/10: Η φαντασ?α στην εξουσ?α

Ζ?δια Σ?μερα 15/10: Η φαντασ?α στην εξουσ?α

??σταξε? φαρμ?κι το Twitter για τι? αλλαγ?? στο GNTM 2

??σταξε? φαρμ?κι το Twitter για τι? αλλαγ?? στο GNTM 2

Νεογ?ννητο βρ?φο? εντοπ?στηκε ζωνταν? σε τ?φο

Νεογ?ννητο βρ?φο? εντοπ?στηκε ζωνταν? σε τ?φο

Δερματικ? προβλ?ματα: Αναγνωρ?στε τα μ?σα απ? φωτογραφ?ε?

Δερματικ? προβλ?ματα: Αναγνωρ?στε τα μ?σα απ? φωτογραφ?ε?

Τρομερ? κρ?ξιμο απ? Αλ?φαντο σε πα?κτη του Ολυμπιακο?! (photos+video)

Τρομερ? κρ?ξιμο απ? Αλ?φαντο σε πα?κτη του Ολυμπιακο?! (photos+video)

Β?κυ Βολι?τη: H σπ?νια φωτογραφ?α του συζ?γου και τη? κ?ρη? τη? (pics)

Β?κυ Βολι?τη: H σπ?νια φωτογραφ?α του συζ?γου και τη? κ?ρη? τη? (pics)

Π?ρε ?να κουβ? νερ? και το ?ριξε στη λ?μνη! Αυτ? που ακολουθε? ε?ναι τρομακτικ? (video)

Π?ρε ?να κουβ? νερ? και το ?ριξε στη λ?μνη! Αυτ? που ακολουθε? ε?ναι τρομακτικ? (video)

Ο Βλ?σση? ?ταν ο πιο ωρα?ο? τ?πο? εκε? ?ξω

Ο Βλ?σση? ?ταν ο πιο ωρα?ο? τ?πο? εκε? ?ξω