Γι?ννη?: ?Ο Θαν?ση? φ?ρνει πολλ? εν?ργεια... π?με για τον τ?τλο?
SHARE

Γι?ννη?: ?Ο Θαν?ση? φ?ρνει πολλ? εν?ργεια... π?με για τον τ?τλο?

Ο Γι?ννη? Αντετοκο?νμπο δεν ?χει ταβ?νι με τα ονειρ? του να μην σταματο?ν ποτ?, αφο? μετ? το βραβε?ο του MVP, τ?ρα θ?λει στην κατ?κτηση του τ?τλου στο ΝΒΑ.

Αναλυτικ?, ?σα δ?λωσε στο ESPN:

Για την χρονι?: ??ταν μια απ?στευτη χρονι?. Προσπαθ? ακ?μη να συνειδητοποι?σω τι συμβα?νει. Θα κ?νω ?να δι?λειμμα, θα κ?τσω και θα σκεφτ? τι πραγματικ? ?γινε σε αυτο?? του? μ?νε??.

Για την ιστορ?α τη? καταγωγ?? του, που μοιραζ?ταν το ?διο παπο?τσι με τον Θαν?ση και το π?? ?φτασε μ?χρι την κορυφ?: ?Δεν το περ?μενα ?τι θα ?φτανα τ?σο, μα τ?σο μακρι?. Και η οικογ?νει? μου το ?διο. Ξ?ρει?, ο αθλητισμ?? αλλ?ζει τα π?ντα, ε?ναι η ζω? μου. Κ?θε μ?ρα συνειδητοποι? π?σο ευλογημ?νο? ε?μαι?.

Για το π?σα παπο?τσια ?χει τ?ρα: ??χω αυτ? τη στιγμ? 4.000 ζευγ?ρια παπο?τσια?.

Για το αν θα τα κρατ?σει: ??χω ?ναν ειδικ? χ?ρο γ?ρω στα 300-400 τετραγωνικ? μ?τρα κι ?χω και στην Ελλ?δα πολλ??.

Για το βραβε?ο MVP: ?Προτιμ? να κοιτ?ζω το μ?λλον, για να ε?μαι ειλικριν??. Δε λ?ω, ε?ναι μεγ?λο επ?τευγμα, αλλ? τ?ρα αν?κει στο παρελθ?ν?.

Για την πιθαν?τητα να το κερδ?σει ξαν?: ?Ναι, φυσικ? και το ξ?ρω ?τι μπορ? να το ξανακ?νω, αλλ? προτιμ? να λ?ω στον εαυτ? μου να χαλαρ?σει. Θα το κ?νω σε κ?θε περ?σταση και θ?λω να δω το επ?μενο β?μα?.

Για τι? πολλ?? μεταγραφ?? στη λ?γκα: ?Υπ?ρξαν πολλ?? μετακιν?σει?. Νομ?ζω, ?τι τ?ρα ε?ναι πιο ισορροπημ?νο το πρωτ?θλημα. Πολλ?? ομ?δε? τ?ρα ε?ναι υποψ?φιε? για το πρωτ?θλημα?.

Για τι? πιθαν?τητε? των Μπακ? και τι? μεταγραφ?? του?: ?Θ?λω να πιστε?ω, ?τι ?χουμε μ?θει απ? τα περσιν? μα? λ?θη και θα γ?νουμε καλ?τεροι. Αν το κ?νουμε, τ?τε μπορο?με να φτ?σουμε μακρι? και να π?ρουμε τον τ?τλο?.

Για τον Θαν?ση: ?Ο Θαν?ση? φ?ρνει πολλ? εν?ργεια. Νομ?ζω πω? θα ε?ναι πολ? ?μορφα μαζ? του?.


Πρεμι?ρα με ν?κη
Πρεμι?ρα με ν?κη
Ν?α πτ?ση Τσιτσιπ? στην παγκ?σμια κατ?ταξη
Ν?α πτ?ση Τσιτσιπ? στην παγκ?σμια κατ?ταξη
Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)
Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)
ΠΑΟΚ: ?Τρ?χει? τα θ?ματα ο Σαββ?δη?
ΠΑΟΚ: ?Τρ?χει? τα θ?ματα ο Σαββ?δη?

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Ζαν?νε: Το απαγορευμ?νο νησ? των οργ?ων στην Ιταλ?α

Μενεγ?κη-Αρναο?τογλου: Οι φωτογραφ?ε? πριν απ? 13 χρ?νια που δεν θυμο?νται ο?τε οι ?διοι (photos)

Μενεγ?κη-Αρναο?τογλου: Οι φωτογραφ?ε? πριν απ? 13 χρ?νια που δεν θυμο?νται ο?τε οι ?διοι (photos)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Κριθ?ρι: Τα μοναδικ? οφ?λη του για την υγε?α (εικ?νε?)

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Facebook: Ξ?ρει πο? ε?μαστε και τι συζητ?με αλλ? τ?ρα θ?λει να διαβ?ζει και τη σκ?ψη μα?!

Σωτ?ρη? Κοντιζ??: Η γλυκι? φωτογραφ?α με τον γιο του στην παραλ?α (pics)

Σωτ?ρη? Κοντιζ??: Η γλυκι? φωτογραφ?α με τον γιο του στην παραλ?α (pics)

Σ?κη? Ρουβ??: Το οικογενειακ? meeting στην παραλ?α κι η φωτογραφ?α που θα σε κ?νει να ?λι?σει??

Σ?κη? Ρουβ??: Το οικογενειακ? meeting στην παραλ?α κι η φωτογραφ?α που θα σε κ?νει να ?λι?σει??

Τρομακτικ?? σκην?? με τραυματ?ε? και νεκρο?? στην Ονδο?ρα (photos+videos)

Τρομακτικ?? σκην?? με τραυματ?ε? και νεκρο?? στην Ονδο?ρα (photos+videos)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Ψ?ρεμα: Δ?λωσαν ολ?κληρο κοτ?πουλο και το ?ριξαν στη θ?λασσα! Δεν θα πιστ?ψετε τι ψαρο?κλα ?πιασαν (Video)

Αυτ? τα ?ξι ζ?δια ?κολλο?ν? π?ντα με πρ?σωπα που δεν μπορο?ν να ?χουν

Αυτ? τα ?ξι ζ?δια ?κολλο?ν? π?ντα με πρ?σωπα που δεν μπορο?ν να ?χουν

Κουρ?ζεστε ε?κολα; Π?σο κινδυνε?ετε απ? ?μφραγμα και εγκεφαλικ?

Κουρ?ζεστε ε?κολα; Π?σο κινδυνε?ετε απ? ?μφραγμα και εγκεφαλικ?