Τουρνου? Πα?λο? Γιαννακ?πουλο?: ?Παρ?δοση που θα κρατ?σει για δεκαετ?ε?? (videos+photos)
11 SHARES
Ο Δημ?τρη? Γιαννακ?πουλο? με τον αρχηγ? του Παναθηνα?κο?, Νικ Καλ?θη, στο Gala Dinner του τουρνου? ?Πα?λο? Γιαννακ?πουλο?? - Βαγγ?λη? Στ?λη?

Τουρνου? Πα?λο? Γιαννακ?πουλο?: ?Παρ?δοση που θα κρατ?σει για δεκαετ?ε?? (videos+photos)

Η οικογ?νεια Γιαννακ?πουλου, ο Παναθηνα?κ?? αλλ? και ?νθρωποι απ? το ευρωπα?κ? μπ?σκετ, την επιχειρηματικ? και πολιτικ? ζω? του τ?που ?δωσαν το ?παρ?ν? και στο Gala Dinner του τουρνου? ?Πα?λο? Γιαννακ?πουλο?? - Το μ?νυμα του Δημ?τρη Γιαννακ?πουλου προ? του? προσκεκλημ?νου? στη συγκινητικ? βραδι?.

Κ?τω απ? τον ιερ? βρ?χο τη? Ακρ?πολη?, η ΚΑΕ Παναθηνα?κ?? ΟΠΑΠ και η οικογ?νεια Γιαννακ?πουλου υποδ?χθηκαν του? καλεσμ?νου? του? στο 2ο Τουρνου? ?Πα?λο? Γιαννακ?πουλο??, το οπο?ο πλ?ον γ?νεται θεσμ?? για το ευρωπα?κ? μπ?σκετ. Στο Gala Dinner που διοργαν?θηκε εκε?, ο Δημ?τρη? Γιαννακ?πουλο?, με ?λη την οικογ?νει? του και την κυρ?α Δ?σποινα Γιαννακοπο?λου παρο?σα, υποδ?χθηκε του? π?ντε? προσωπικ?.

Ο διοικητικ?? ηγ?τη? του ?τριφυλλιο?? περ?μενε τι? ομ?δε? που ?δωσαν σ?σσωμε? το ?παρ?ν? αλλ? και ?λου? του? επ?σημου? προσκεκλημ?νου? στην ε?σοδο του Gala Dinner, χαιρετ?ντα? του? π?ντε? προσωπικ? και καλωσορ?ζοντ?? του? στην ξεχωριστ? βραδι?. Απ? τι? πλ?ον ιδια?τερε? στιγμ?? ?ταν η ?φιξη του Σιμ?ν Μιζρ?χι, μαζ? με τον εγγον? του που σ?στησε στον Δημ?τρη Γιαννακ?πουλο κι εκε?νο? του αν?φερε πω? ο παππο?? του ε?ναι ?να απ? τα πιο σημαντικ? πρ?σωπα ?χι μ?νο στην ιστορ?α τη? Μακ?μπι Τελ Αβ?β, αλλ? ολ?κληρου του ευρωπα?κο? μπ?σκετ.

Απ? εκε? και π?ρα, το ?παρ?ν? ?δωσαν προσωπικ?τητε? ?πω? ο executive director τη? FIBA, Καμ?λ Ν?βακ, ο CEO τη? Euroleague, Τζ?ρντι Μπερτομ?ου, ο διευθ?νων σ?μβουλο? τη? ?νωση? Παικτ?ν Ευρωλ?γκα?, Μπ?στιαν Ν?χμπαρ αλλ? και αρκετ? ακ?μα πρ?σωπα απ? το ελληνικ? και το ευρωπα?κ? μπ?σκετ. Εκπροσ?πηση ε?χε ο επιχειρηματικ??, αλλ? και ο πολιτικ?? κ?σμο? τη? χ?ρα? με τον Υφυπουργ? Αθλητισμο?, Λευτ?ρη Αυγεν?κη, να φτ?νει στο gala μαζ? με τη σ?ζυγ? του. Εκε? ?ταν και ο Υπουργ?? Περιβ?λλοντο? και Εν?ργεια?, και αντιπρ?εδρο? τη? Ν?α? Δημοκρατ?α?, Κωστ?? Χατζηδ?κη? αλλ? και ο Περιφερει?ρχη? Αττικ??, Γι?ργο? Πατο?λη?.  

?ταν ?λοι οι καλεσμ?νοι π?ραν τι? θ?σει? του?, σε οθ?νε? που υπ?ρχαν σε δι?φορα σημε?α του Gala, προβλ?θηκε μ?ρο? απ? το ντοκιμαντ?ρ που ετοιμ?ζεται για τον Πα?λο Γιαννακ?πουλο, αλλ? κι ?να β?ντεο αφιερωμ?νο στον κορυφα?ο παρ?γοντα στην ιστορ?α του ελληνικο? αθλητισμο?. Το χειροκρ?τημα ?λων για τον πατρι?ρχη τη? οικογ?νεια? Γιαννακ?πουλου,  τη? ελληνικ?? φαρμακοβιομηχαν?α? και φυσικ? του ?τριφυλλιο?? και του ελληνικο? μπ?σκετ, ?ταν καθολικ? και ?νθερμο, φορτ?ζοντα? ακ?μα περισσ?τερο την ατμ?σφαιρα. Ο Δημ?τρη? Γιαννακ?πουλο? στη συν?χεια, αν?βηκε στο β?μα για ?ναν σ?ντομο λ?γο προ? του? παραβρισκ?μενου?.

?Σα? ευχαριστ? ?λου? που ε?στε εδ?, το μπ?σκετ ε?ναι ?να παιχν?δι για να περν?με καλ? κι ?λοι θ?λουμε να νικ?με, αλλ? κ?ποιε? βραδι?? ?πω? η αποψιν? δε?χνουν ?τι ε?ναι κ?τι παραπ?νω! Υπ?ρχει ?να ελληνικ? ρητ? που λ?ει ?τι οι ?νθρωποι πεθα?νουν μ?νο ?ταν του? ξεχν?με. Το να βλ?πω εδ? απ?ψε, αυτ?ν τον χ?ρο γεμ?το απ? φ?λου? του Πα?λου και του Θαν?ση, θα πει ?τι ?χι μ?νο δεν ?χουν ξεχαστε? αλλ? κι ?τι η παρ?δοση του? δεν θα κρατ?σει απλ? για τα επ?μενα χρ?νια αλλ? και για τι? επ?μενε? δεκαετ?ε??, ε?πε μεταξ? ?λλων ο Δημ?τρη? Γιαννακ?πουλο? στην ομιλ?α του, η οπο?α ?νοιξε τη βραδι?. Αξ?ζει να σημειωθε? πω? η ΚΑΕ Παναθηνα?κ?? ΟΠΑΠ ε?χε μεριμν?σει ?τσι ?στε ?λοι οι καλεσμ?νοι κατ? την αποχ?ρησ? του? απ? τον χ?ρο να π?ρουν και ?να αναμνηστικ? σχετικ? με το τουρνου? ?Πα?λο? Γιαννακ?πουλο?? και με τη συμμετοχ? του? σε αυτ?…

Δε?τε φωτογραφ?ε? και β?ντεο απ? το Pavlos Giannakopoulos Tournament Gala Dinner

?φιξη Παναθηνα?κο? στο Pavlos Giannakopoulos Tournament Gala Dinner

Η ?φιξη τη? Μακ?μπι στο Pavlos Giannakopoulos Tournament Gala Dinner

O executive director τη? FIBA, Καμ?λ Ν?βακ, στο Pavlos Giannakopoulos Tournament Gala Dinner

Pavlos Giannakopoulos Tournament Gala Dinner

Pavlos Giannakopoulos Tournament Gala Dinner at Zonars


Σχ?ζα?: ?Δ?σκολο? αγ?να? με Παναθηνα?κ??
Σχ?ζα?: ?Δ?σκολο? αγ?να? με Παναθηνα?κ??
Τ?λο? απ? τη Μπο?ντουτσνοστ ο Σο?μποτιτ?
Τ?λο? απ? τη Μπο?ντουτσνοστ ο Σο?μποτιτ?
Μ?ντσεστερ Γιουν?ιτεντ: Αναν?ωσε ο Γκρ?νγουντ
Μ?ντσεστερ Γιουν?ιτεντ: Αναν?ωσε ο Γκρ?νγουντ
Βουλγαρ?α: Παραιτ?θηκε ο Μπαλ?κοφ απ? την εθνικ?
Βουλγαρ?α: Παραιτ?θηκε ο Μπαλ?κοφ απ? την εθνικ?

Μπαν?να... Τι θα συμβε? στον οργανισμ? μα? αν την τρ?με καθημεριν? (Video)

Μπαν?να... Τι θα συμβε? στον οργανισμ? μα? αν την τρ?με καθημεριν? (Video)

Σπ?νια ?ξοδο? για την ?ννα Δημητρ?εβιτ?: Δε?τε π?? ε?ναι σ?μερα η σ?ζυγο? του Θαν?ση Ευθυμι?δη

Σπ?νια ?ξοδο? για την ?ννα Δημητρ?εβιτ?: Δε?τε π?? ε?ναι σ?μερα η σ?ζυγο? του Θαν?ση Ευθυμι?δη

Ζ?δια Σ?μερα 19/10: Βρε? τι π?ει στραβ?!

Ζ?δια Σ?μερα 19/10: Βρε? τι π?ει στραβ?!

Δαν?η Παππ?- Στ?φανο? Μιχα?λ: Το unfollow και η ρ?ξη στη σχ?ση του? (video)

Δαν?η Παππ?- Στ?φανο? Μιχα?λ: Το unfollow και η ρ?ξη στη σχ?ση του? (video)

Ανατροπ? στην υπ?θεση τη? οικογ?νεια? που ?μενε σε υπ?γειο για ενν?α χρ?νια (pics&vid)

Ανατροπ? στην υπ?θεση τη? οικογ?νεια? που ?μενε σε υπ?γειο για ενν?α χρ?νια (pics&vid)

Χορτοφαγικ? διατροφ?: Ποια συμπληρ?ματα πρ?πει να λαμβ?νουν ?σοι την ακολουθο?ν (εικ?νε?)

Χορτοφαγικ? διατροφ?: Ποια συμπληρ?ματα πρ?πει να λαμβ?νουν ?σοι την ακολουθο?ν (εικ?νε?)

Η συγκ?νηση του Μ?ικλ Τζ?ρνταν στα εγκα?νια του νοσοκομε?ου του (photos+video)

Η συγκ?νηση του Μ?ικλ Τζ?ρνταν στα εγκα?νια του νοσοκομε?ου του (photos+video)

Θυμ?στε τον Σιρ?λο απ? το Carrusel; Δε?τε π?? ε?ναι σ?μερα (pics)

Θυμ?στε τον Σιρ?λο απ? το Carrusel; Δε?τε π?? ε?ναι σ?μερα (pics)

Η Ελευθερ?α του GNTM ?πω? δεν την ?χετε ξαναδε? (photos)

Η Ελευθερ?α του GNTM ?πω? δεν την ?χετε ξαναδε? (photos)

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!