Ολυμπιακο? Αγ?νε? 2020: Δεν θα πιστε?ετε απ? τι θα φτιαχτο?ν τα μετ?λλια! (photos+video)
SHARE
youtube.com

Ολυμπιακο? Αγ?νε? 2020: Δεν θα πιστε?ετε απ? τι θα φτιαχτο?ν τα μετ?λλια! (photos+video)

Η οργανωτικ? επιτροπ? των Ολυμπιακ?ν Αγ?νων 2020 στο Τ?κιο, ανακο?νωσε τον τρ?πο κατασκευ?? των μεταλλ?ων που θα δοθο?ν στου? νικητ?? το προσεχ?? καλοκα?ρι.

Σε ?ναν χρ?νο απ? σ?μερα, στι? 24 Ιουλ?ου 2020, θα ξεκιν?σουν οι Ολυμπιακο? Αγ?νε? στο Τ?κιο. Η αντ?στροφη μ?τρηση ?χει ξεκιν?σει με την οργανωτικ? επιτροπ? των Αγ?νων να δημοσιε?ει τα μετ?λλια, που ?χουν ?ντονο το ελληνικ? στοιχε?ο αλλ? και ?ναν εξαιρετικ? πρωτ?τυπο και φιλικ? προ? το περιβ?λλον, τρ?πο κατασκευ??!

Τα μετ?λλια θα ?χουν στην μπροστιν? του? ?ψη την αρχαιοελληνικ? Θε? Ν?κη, η οπο?α στ?κεται μπροστ? απ? το Παναθηνα?κ? Στ?διο, το γνωστ? σε ?λου? μα? Καλλιμ?ρμαρο εν? στο π?σω μ?ρο? του? ?χουν το logo των αγ?νων του Τ?κιο. Ο Ι?πωνα? Τζουν?τσι Καβαν?σι αν?λαβε τον σχεδιασμ? των μεταλλ?ων, που θα ε?ναι συνολικ? 5.000 για του? αθλητ?? που θα καταφ?ρουν να αν?βουν στον β?θρο στου? Ολυμπιακο?? Αγ?νε?. Το πιο εντυπωσιακ? κομμ?τι, ?μω?, ε?ναι αυτ? που αφορ? στα υλικ? που θα χρησιμοποιηθο?ν για να κατασκευαστο?ν τα μετ?λλια.

?πω? αποκ?λυψε η οργανωτικ? επιτροπ? του Τ?κιο 2020, τα μετ?λλια θα κατασκευαστο?ν απ? ανακυκλωμ?να κινητ? τηλ?φωνα! Σε μια εξαιρετικ? καμπ?νια που διοργαν?θηκε σε ?λη την Ιαπων?α, συγκεντρ?θηκαν ηλεκτρονικ?? συσκευ?? απ? ?λη τη χ?ρα και απομον?θηκαν απ? αυτ?? ?λα τα μεταλλικ? στοιχε?α που ?ταν απαρα?τητα για την κατασκευ? των μεταλλ?ων.

Περισσ?τεροι απ? 78.000 τ?νοι ηλεκτρονικ?ν συσκευ?ν συγκεντρ?θηκαν, μιλ?με για περισσ?τερα απ? 6.000.000 smartphones, και μ?σα απ? αυτ? τη διαδικασ?α συγκεντρ?θηκαν 32 κιλ? χρυσο? που κοστολογο?νται στα 1.4 εκατ. δολ?ρια. Παρ?λληλα, εξ?χθησαν 3.500 κιλ? ασ?μι και 2.200 κιλ? χαλκ??. Τα χρυσ? μετ?λλια κατασκευ?ζονται με καθαρ? ασ?μι και μ?λι? 6 γραμμ?ρια χρυσο?, τα ασημ?νια δεν περιλαμβ?νουν ?λλη πρ?σμιξη εν? τα χ?λκινα περιλαμβ?νουν 95% χαλκ? και 5% ψευδ?ργυρο. Ο Τζουν?τσι Καβαν?σι, κατ?φερε να κερδ?σει στον διαγωνισμ? που ?γινε, στον οπο?ο συμμετε?χαν περισσ?τεροι απ? 400 επ?δοξοι σχεδιαστ?? των Ολυμπιακ?ν μεταλλ?ων για το 2020…

Tokyo 2020 Olympic Medals


Εθνικ? Ανδρ?ν: Χωρ?? π?ντε αλλ? με Γιαννη Αντετοκο?νμπο κ?ντρα σε Ουγγαρ?α (photo)
Εθνικ? Ανδρ?ν: Χωρ?? π?ντε αλλ? με Γιαννη Αντετοκο?νμπο κ?ντρα σε Ουγγαρ?α (photo)
Ολυμπιακ??: Φε?γει για Αργεντιν? ο Σολδ?νο
Ολυμπιακ??: Φε?γει για Αργεντιν? ο Σολδ?νο
Πανι?νιο?: Ελε?θερη ε?σοδο? με Αστ?ρα Τρ?πολη?
Πανι?νιο?: Ελε?θερη ε?σοδο? με Αστ?ρα Τρ?πολη?
Ολυμπιακ??: Το πρ?γραμμα του αγ?να με τη Μπασ?κσεχιρ
Ολυμπιακ??: Το πρ?γραμμα του αγ?να με τη Μπασ?κσεχιρ

Κλιν?ρη? για 11 χρ?νια: Π?? ?να? ?νδρα? με ασθ?νεια – μυστ?ριο αυτοδιαγν?στηκε και θεραπε?τηκε

Κλιν?ρη? για 11 χρ?νια: Π?? ?να? ?νδρα? με ασθ?νεια – μυστ?ριο αυτοδιαγν?στηκε και θεραπε?τηκε

Ξαφνικ?? γ?μο? στην Ελληνικ? showbiz! Παντρε?τηκε και θα γ?νει μπαμπ?? (Photos)

Ξαφνικ?? γ?μο? στην Ελληνικ? showbiz! Παντρε?τηκε και θα γ?νει μπαμπ?? (Photos)

Μολυσματικ? τ?ρμινθο?: 7 συμπτ?ματα που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Μολυσματικ? τ?ρμινθο?: 7 συμπτ?ματα που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Σκ?νδαλο μεγατ?νων με την Kim Kardashian: Η μεγαλ?τερη απ?τη τη? αποκαλ?φθηκε

Σκ?νδαλο μεγατ?νων με την Kim Kardashian: Η μεγαλ?τερη απ?τη τη? αποκαλ?φθηκε

Ντ?ρα Μπακογι?ννη: Για πρ?τη φορ? μα? δε?χνει και τα ?ξι εγγ?νια τη? μαζ?! (pics)

Ντ?ρα Μπακογι?ννη: Για πρ?τη φορ? μα? δε?χνει και τα ?ξι εγγ?νια τη? μαζ?! (pics)

Εντυπωσιακ? πλ?να απ? το γκρ?φιτι των Antetokounbros (photos+video)

Εντυπωσιακ? πλ?να απ? το γκρ?φιτι των Antetokounbros (photos+video)

Mata Hari: Η εξωτικ? γυνα?κα που κ?ηκε απ? την ?δια τη? τη φλ?γα

Mata Hari: Η εξωτικ? γυνα?κα που κ?ηκε απ? την ?δια τη? τη φλ?γα

Astrovote: ?Αυτ? μ?χρι και μουστ?κι θα σε β?λει να ξυρ?σει?!? Για ποιο ζ?διο θα ?κανε? κ?θε θυσ?α;

Astrovote: ?Αυτ? μ?χρι και μουστ?κι θα σε β?λει να ξυρ?σει?!? Για ποιο ζ?διο θα ?κανε? κ?θε θυσ?α;

Ε?χε υποψ?ε? επ? 2 χρ?νια. Οταν ?βαλε κρυφ? κ?μερα ε?δε τον αρραβωνιαστικ? τη? να... (video)

Ε?χε υποψ?ε? επ? 2 χρ?νια. Οταν ?βαλε κρυφ? κ?μερα ε?δε τον αρραβωνιαστικ? τη? να... (video)

Σα? φα?νονται για απλ? σκαλοπ?τια; Δε?τε τι συμβα?νει ?ταν π?φτει το κ?μα π?νω του?! (vid)

Σα? φα?νονται για απλ? σκαλοπ?τια; Δε?τε τι συμβα?νει ?ταν π?φτει το κ?μα π?νω του?! (vid)