Μαζ? με το Μ?τι κ?ηκε και η ψυχ? μου
SHARE

Μαζ? με το Μ?τι κ?ηκε και η ψυχ? μου

?ταν συνειδητοποιε?? πω? το μ?ρο? που μεγ?λωσε? δεν θα ε?ναι ποτ? ξαν? το ?διο.

?να? χρ?νο? π?ρασε και ανατριχιαστικ?? λεπτομ?ρειε? ακ?μα να ξεχαστο?ν. ?ταν 7 μ.μ. Δευτ?ρα? ?ταν ε?δα το μ?νυμα του Αλ?ξανδρου στο κινητ? μου. Θυμ?μαι ?τι ?κανα κ?νηση χαρ?? να το ανο?ξω, ωστ?σο το τρ?μουλο και η αδυναμ?α μου να κρατ?σω το τηλ?φωνο μ?λι? δι?βασα το περιεχ?μενο δ?σκολα θα τα ξεχ?σω. ?Ε?δε? τι ?γινε στο Μ?τι; Κα?γονται τα π?ντα?.

?νοιξα την τηλε?ραση και το διαδ?κτυο με την ελπ?δα ?τι αυτ? που δι?βασα ?ταν στα πλα?σια τη? υπερβολ??. Λ?γα δευτερ?λεπτα αργ?τερα ωστ?σο οι εικ?νε? δι?ψευσαν την αισιοδοξ?α μου. Ε?ναι απ? εκε?να τα τηλεοπτικ? πλ?να που δεν θ?λει? να πιστ?ψει? πω? ε?ναι πραγματικ?τητα. ?νθρωποι να βρ?σκονται πανικ?βλητοι στην παραλ?α στο Κ?κκινο Λιμαν?κι. ?πειρε? φωτογραφ?ε? απ? γνωστο?? και φ?λου? για τα σπ?τι του? με φ?ντο την π?ρινη λα?λαπα. Το χειρ?τερο; Αγνοο?μενοι στι? φλ?γε?. Αδυνατο?σα να πιστ?ψω πω? ?λα τα παραπ?νω θα μπορο?σαν να συμβο?ν στο Μ?τι. ?μοιαζε με εφι?λτη απ? τον οπο?ο ψ?χνει? τρ?πο να ξυπν?σει?.

Διαβ?στε περισσ?τερα στο Ratpack.gr


Ολυμπιακ?? – Κρ?σνονταρ: Ο Μπεργκ ξαν? με πρ?σινα στο ?Γ. Καρα?σκ?κη?? (photos)
Ολυμπιακ?? – Κρ?σνονταρ: Ο Μπεργκ ξαν? με πρ?σινα στο ?Γ. Καρα?σκ?κη?? (photos)
Βλ?ννα στα κ?πρανα: 7 αιτ?ε? που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)
Βλ?ννα στα κ?πρανα: 7 αιτ?ε? που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)
ΠΑΟΚ: ?να πρ?ην δικ? του πα?δι στο δρ?μο του
ΠΑΟΚ: ?να πρ?ην δικ? του πα?δι στο δρ?μο του
Αυτ? ε?ναι η τελικ? πρ?ταση τη? Μπαρτσελ?να για Νε?μ?ρ
Αυτ? ε?ναι η τελικ? πρ?ταση τη? Μπαρτσελ?να για Νε?μ?ρ

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Κρ?τη: Απε?λησε ξενοδοχε?ο με μ?νυση γιατ? την ενοχλο?σαν τα... τζιτζ?κια

Φα?η Σκορδ?: Αποχ?ρησε κι ?λλο πρ?σωπο απ? το Πρωιν? και δεν το περιμ?ναμε!

Φα?η Σκορδ?: Αποχ?ρησε κι ?λλο πρ?σωπο απ? το Πρωιν? και δεν το περιμ?ναμε!

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Καταρρ?κτη?: Τα 6 ??πουλα? σημ?δια που πρ?πει να γνωρ?ζετε (εικ?νε?)

Η Μαρ?βα Μητσοτ?κη αποκ?λυψε με μ?α φωτογραφ?α την ιδια?τερη στυλιστικ? τη? επιλογ? για το καλοκα?ρι

Η Μαρ?βα Μητσοτ?κη αποκ?λυψε με μ?α φωτογραφ?α την ιδια?τερη στυλιστικ? τη? επιλογ? για το καλοκα?ρι

Ρο?λα Ρ?βη: Η μαμαδ?στικη ερ?τηση στο Instagram και οι απαντ?σει? των δι?σημων φ?λων τη? (pics)

Ρο?λα Ρ?βη: Η μαμαδ?στικη ερ?τηση στο Instagram και οι απαντ?σει? των δι?σημων φ?λων τη? (pics)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

Το πιο… περ?εργο π?ναλτι σε παιχν?δι Κ12 στην Ολλανδ?α (video)

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

?ταν ο Tarantino εμφαν?ζεται στι? ταιν?ε? του

Π?? αντιδρο?ν τα ζ?δια, ?ταν του? πει? ?σ’ αγαπ?!?

Π?? αντιδρο?ν τα ζ?δια, ?ταν του? πει? ?σ’ αγαπ?!?

Αρχισε να ρ?χνει αλ?τι στην ?μμο. Οταν δε?τε τι βγ?κε απ? μ?σα, θα με?νετε με το στ?μα ανοικτ? (video)

Αρχισε να ρ?χνει αλ?τι στην ?μμο. Οταν δε?τε τι βγ?κε απ? μ?σα, θα με?νετε με το στ?μα ανοικτ? (video)

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!

Αντ?ο... κατσαρ?δε?! Με αυτ? τα δ?ο συστατικ? που ?χετε ?λοι στο σπ?τι σα?!